بررسی تاثیر کم‌خونی ناشی از فقر آهن بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر نوجوان

بررسی کیفیت مراقبتهای پرستاری اکسیژن درمانی در بخشهای سی‌سی‌یو و داخلی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
بررسی علل عقب‌ماندگی ذهنی در کودکان 1-14 ساله مراجعه‌کننده به مرکز بهزیستی استان کرمان از سال 1365 تا 1370
بررسی تاثیر آموزش بر نگرش دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی پرستاری، دانکشده پرستاری مامایی رازی کرمان نسبت به مدلهای مفهومی پرستاری در سال 13
بررسی میزان رعایت رژیم دارویی تجویزشده در بیماران مبتلا به سل ریوی مراجعه‌کننده به مرکز مبارزه با سل شهرستان کرمان
مقایسه درک اهمیت رفتارهای مراقبتی در بیماران بستری و پرستاران شاغل در بخشهای داخلی و جراحی بیمارستانهای وابسته بدانشگاه علوم پزشکی کرمان د
بررسی ارتباط بین عقاید و نگرش نسبت به خودآزمایی پستان و انجام آن در پرستاران دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمان
Windows CPU notification for misbehaving ColdFusion application
How to find whether a Windows user belongs to specified group?
How do I set the version information for an existing .exe, .dll?
How to convert the value of %USERNAME% to lowercase within a Windows batch script?
Checking if an application is still running from a batch file?
Signing a Windows application given a .SPC file?
Running a Windows Batch Script to Startup Multiple Files
Windows default size for console application
What would be the Windows batch equivalent for HTML's input type=“password”?
Running Batch File in background when windows boots up

بررسی تاثیر کم‌خونی ناشی از فقر آهن بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر نوجوان
این پژوهش به منظور بررسی تاثیر کم‌خونی ناشی از فقر آهن بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر سال سوم راهنمایی منطقه 16 آموزش و پرورش شهر شهرستان تهران هست .جامعه پژوهش ، تمام کلاسهای سوم مدارس راهنمایی دخترانه هستند و واحدهای پژوهشی بر پايه نمونه‌گیری تصادفی نظامدار انتخاب می‌شوند.منطقه 16 دارای 25 واحد مدرسه راهنمایی هست که اگر از هر واحد، 2 کلاس و از هر کلاس 4 نفر انتخاب شوند، تعداد نمونه‌ها در مجموع 200 نفر خواهند بود.گردآوری داده‌ها به روش پرسشنامه و تستهای آزمایشگاهی شامل : L.S , MC , H.C , M.C.V , M.C.H , HB , TIBC هست .پرسشنامه، شامل مشخصات دموگرافیک ، معدل سال گذشته و جاری دانش‌آموزان، وضعیت بیماری در گذشته و حال، وضعیت اقتصادی - اجتماعی خانواده و مشکلات خاص روحی و روانی دانش‌آموزان هست .پس از جمع‌آوری اطلاعات حاصل از پرسشنامه و تستهای آزمایشگاهی، نتایج مورد تجزیه و تحلیل برنامه گرفته، بصورت جدول توزیع فراوانی نسبی و نمودار نشان داده خواهد شد.سپس با توجه به نتایج پژوهش ، پیشنهادهایی برای برنامه‌ریزی پیشگیری از کم‌خونی ناشی از فقر آهن این دانش‌آموزان ارائه خواهد شد.


بررسی ارتباط درک مفهوم سلامت با رفتارهای ارتقاء سلامت در دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری مامائی رازی کرمان


تعیین اختلالات تصویر ذهنی از جسم بعد از انفارکتوس میوکارد در بیماران بستری در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1372


88 out of 100 based on 58 user ratings 1108 reviews

بررسی تاثیر آموزش در زمینه اهمیت تست پاپ‌اسمیر بر میزان دانش و عملکرد معلمین مدارس ابتدائی دخترانه شهرستان رفسنجان در سال 1372
بررسی نیازهای آموزشی بیماران تحت درمان همودیالیز مراجعه‌کننده به بیمارستان شماره (2) دانشگاه علوم پزشکی کرمان (شفا) در سال 1372
بررسی عوامل میکروبی ایجاد کننده عفونت در بیماران سوخته بستری در بیمارستان سوانح سوختگی شهید صدوقی یزد
بررسی وضعیت سلامت جسمی زنان شاغل و خانه دار شهر رفسنجان در سال 81-1380
بررسی باور و رفتارهای بهداشتی کارکنان تیم بهداشت درباره اقدامات پیشگیری کننده از ابتلا به بیماریهای مزمن در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشک
بررسی فراوانی هیپرلیپیدمی و عوامل مستعدکننده آن در بیماران دیابتی نوع 1 مراجعه کننده به مرکز تحقیقات دیابت کرمانشاه در سال 1378
بررسی عوامل تنیدگی‌زا در دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی دختر و پسر دبیرستانهای شهر همدان از دیدگاه خودشان در سال 1380
بررسی توانایی خودمراقبتی در بیماران مبتلا به نارسایی قلب بستری در بیمارستانهای منتخب شهر تهران در سال 1381
بررسی تاثیر آموزش بر میزان آگاهی و بکارگیری مکمل اسیدفولیک در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی کرمانشاه سال 1381
بررسی تاثیر ورزشی بر میزان درد بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید مراجعه کننده به مرکز روماتولوژی بیمارستان لقمان تهران در سال 75-1374
بررسی میزان آگاهی بیماران مبتلا به سل ریوی از بیماری سل ریه و رابطه آن با بکارگیری رژیم درمانی در مراکز مسلولین شهر تهران در سال 76-1375
بررسی ماهیت ارتباط بین پرستاران و والدین اطفال مبتلا به بیماری کشنده بستری در بخشهای اطفال بیمارستانهای دولتی آموزشی تهران
Adding desktop shortcuts to “My Computer” on Windows 2008 Server [closed]
Why does < C-a> (CTRL+A) not work under gvim on windows?
How do I stop/start a scheduled task on a remote computer programatically?
Detecting dead applications while server is alive in NLB
What are some of the not-so-common issues with getting remote access to a SQL 2k8 instance?
Remote desktop forced logoff
Free space in a CMD shell
How to detect drag operation at windows global scope?
What skills should a programmer have nowadays? [closed]
Keyboard shortcut to move away from a full-screen remote desktop session [closed]
*