بررسی مقایسه‌ای مشکلات روانی اجتماعی کارگران حادثه‌دیده ناشی از کار

بررسی نگرش کارگران مرد مورد تنظیم خانواده در کارخانجات منتخب حومه غربی شهر تهران
بررسی دانش ، نگرش و عملکرد مادران کودکان نوپا در مورد تعلیم کنترل دفع، در مراکز بهداشتی درمانی منطقه جنوب شهر تهران سال 1372
بررسی آثار محرومیت از خواب در پرستاران شبکار بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1372
بررسی تاثیر بکارگیری فرآیند پرستاری در میزان اجرایی برنامه‌های آموزشی ترخیص بیماران جراحی
بررسی میزان تاثیر شیپ اسکین در پیشگیری از بروز زخم بستر در بیماران بستری در بخش‌های مغز و اعصاب بیمارستان‌های دانشگاهی شهرستان مشهد
بررسی کیفیت ارائه مراقبت‌های پرستاری بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی بستری در بخش‌های روانی بیمارستان‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهد
Windows CPU notification for misbehaving ColdFusion application
How to find whether a Windows user belongs to specified group?
How do I set the version information for an existing .exe, .dll?
How to convert the value of %USERNAME% to lowercase within a Windows batch script?
Checking if an application is still running from a batch file?
Signing a Windows application given a .SPC file?
Running a Windows Batch Script to Startup Multiple Files
Windows default size for console application
What would be the Windows batch equivalent for HTML's input type=“password”?
Running Batch File in background when windows boots up

بررسی مقایسه‌ای مشکلات روانی اجتماعی کارگران حادثه‌دیده ناشی از کار
پژوهش ، مطالعه‌ای توصیفی تحلیلی از نوع مورد شاهدی هست و به منظور بررسی مشکلات - اجتماعی کارگران حادثه دیده ناشی از کار و مقایسهء اونها با کارگران حادثه ندیده در شهرستان تهران انجام شده هست .


بررسی تاثیر آموزش مراقبت از خود بر میزان بروز و شدت عوارض زودرس اشعه درمانی در بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به مرکز درمانی منتخب دانش
گروه نمونه متشکل از 100 کارگر از کارافتادهء کلی ناشی از کار به عنوان گروه مورد و تعداد 100 کارگر حادثه ندیده نیز به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند.


بررسی خودشناسی حرفه‌ای در مربیان پرستاری دانشکده‌های پرستاری و مامایی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان
به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و هستنباطی هستفاده شده در پایان پیشنهادهایی برای پژوهش‌های بعدی و نیز برای کاربرد یافته‌های پژوهش ارائه شد.


بررسی رابطه روشهای مقابله‌ای با ویژگیهای فردی در جانبازان شهر یزد


بررسی تاثیر تحریک الکتریکی در کاهش درد جراحی شکمی کودکان سن مدرسه


88 out of 100 based on 48 user ratings 1048 reviews

بررسی تاثیر تجربه شخصی دانشجویان پرستاری از درد بر ارزیابی شدت درد و انتخاب اقدامات مناسب تسکین درد در دانشکده پرستاری و مامایی رازی کرمان
بررسی ارتباط تنیدگی و رضایت شغلی کادر پرستاری بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1373
بررسی کیفیت مراقبتهای پرستاری اکسیژن درمانی در بخشهای سی‌سی‌یو و داخلی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
بررسی علل عقب‌ماندگی ذهنی در کودکان 1-14 ساله مراجعه‌کننده به مرکز بهزیستی استان کرمان از سال 1365 تا 1370
بررسی تاثیر آموزش بر نگرش دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی پرستاری، دانکشده پرستاری مامایی رازی کرمان نسبت به مدلهای مفهومی پرستاری در سال 13
بررسی میزان رعایت رژیم دارویی تجویزشده در بیماران مبتلا به سل ریوی مراجعه‌کننده به مرکز مبارزه با سل شهرستان کرمان
مقایسه درک اهمیت رفتارهای مراقبتی در بیماران بستری و پرستاران شاغل در بخشهای داخلی و جراحی بیمارستانهای وابسته بدانشگاه علوم پزشکی کرمان د
بررسی ارتباط بین عقاید و نگرش نسبت به خودآزمایی پستان و انجام آن در پرستاران دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمان
بررسی ارتباط درک مفهوم سلامت با رفتارهای ارتقاء سلامت در دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری مامائی رازی کرمان
تعیین اختلالات تصویر ذهنی از جسم بعد از انفارکتوس میوکارد در بیماران بستری در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1372
Adding desktop shortcuts to “My Computer” on Windows 2008 Server [closed]
Why does < C-a> (CTRL+A) not work under gvim on windows?
How do I stop/start a scheduled task on a remote computer programatically?
Detecting dead applications while server is alive in NLB
What are some of the not-so-common issues with getting remote access to a SQL 2k8 instance?
Remote desktop forced logoff
Free space in a CMD shell
How to detect drag operation at windows global scope?
What skills should a programmer have nowadays? [closed]
Keyboard shortcut to move away from a full-screen remote desktop session [closed]
*