بررسی میزان مراقبتهای مستقیم و غیرمستقیم پرستاری از بیماران بستری در بخشهای مختلف بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سال 1374

بررسی میزان آگاهی مادران باردار مبتلا به بیماری قلبی در مورد مراقبت از خود در بیمارستانهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهران
بررسی نقش سرعت زننده در ماشین ریسندگی اصطکاکی Dref II بر شکستگی الیاف و ساختمان داخلی
بررسی تاثیر کرایوتراپی در پیشگیری از استوماتیت در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی
بررسی تاثیر روش‌های مراقبتی خاص در بهبود وضعیت بالینی بیماران مبتلا به سرطان خون
بررسی مقایسه‌ای میزان بروز افسردگی در پرستاران آموزش دیده و آموزش ندیده بخشهای ویژه بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پز
بررسی میزان تاثیر آوای قرآن کریم بر کاهش درد بیماران بعد از اعمال جراحی شکم
Windows CPU notification for misbehaving ColdFusion application
How to find whether a Windows user belongs to specified group?
How do I set the version information for an existing .exe, .dll?
How to convert the value of %USERNAME% to lowercase within a Windows batch script?
Checking if an application is still running from a batch file?
Signing a Windows application given a .SPC file?
Running a Windows Batch Script to Startup Multiple Files
Windows default size for console application
What would be the Windows batch equivalent for HTML's input type=“password”?
Running Batch File in background when windows boots up

بررسی میزان مراقبتهای مستقیم و غیرمستقیم پرستاری از بیماران بستری در بخشهای مختلف بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سال 1374
بمنظور دستیابی به ارقام دقیقی در رابطه با میزان مراقبتهای مستقیم و غیرمستقیم و مقایسه اعداد بدست آمده با هستانداردهای موجود این بررسی انجام می‌گیرد.


بررسی تأثیر وضعیت و روش تزریق عضلانی بر میزان درد در بیماران بخشهای جراحی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران
با هستفاده از نیروی انسانی آموزش دیده مراقبتهای مستقیم و غیرمستقیم و با مشاهده مستقیم اندازه‌گیری خواهد شد و با تجزیه و تحلیل آماری مذکور قابل دسترسی بوده و اونها را با رفرنسهای معتبر مقایسه خواهیم نمود.


ارزیابی ایمنی یک واحد صنعت پتروشیمی بروش ‏‎Safety Audit‎‏
این بررسی معیاری جهت ارزیابی مراقبتهای پرستاری ارائه می‌دهد که می‌تواند مورد توجه مسئولین بهداشتی درمانی برنامه گیرد تا کمبودها و عدم پیشرفت را تشخیص بدهند.


بررسی نگرش کارگران مرد مورد تنظیم خانواده در کارخانجات منتخب حومه غربی شهر تهران


بررسی دانش ، نگرش و عملکرد مادران کودکان نوپا در مورد تعلیم کنترل دفع، در مراکز بهداشتی درمانی منطقه جنوب شهر تهران سال 1372


88 out of 100 based on 78 user ratings 928 reviews

بررسی آثار محرومیت از خواب در پرستاران شبکار بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1372
بررسی تاثیر بکارگیری فرآیند پرستاری در میزان اجرایی برنامه‌های آموزشی ترخیص بیماران جراحی
بررسی میزان تاثیر شیپ اسکین در پیشگیری از بروز زخم بستر در بیماران بستری در بخش‌های مغز و اعصاب بیمارستان‌های دانشگاهی شهرستان مشهد
بررسی کیفیت ارائه مراقبت‌های پرستاری بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی بستری در بخش‌های روانی بیمارستان‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهد
بررسی تاثیر آموزش مراقبت از خود بر میزان بروز و شدت عوارض زودرس اشعه درمانی در بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به مرکز درمانی منتخب دانش
بررسی خودشناسی حرفه‌ای در مربیان پرستاری دانشکده‌های پرستاری و مامایی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان
بررسی رابطه روشهای مقابله‌ای با ویژگیهای فردی در جانبازان شهر یزد
بررسی تاثیر تحریک الکتریکی در کاهش درد جراحی شکمی کودکان سن مدرسه
بررسی تاثیر تجربه شخصی دانشجویان پرستاری از درد بر ارزیابی شدت درد و انتخاب اقدامات مناسب تسکین درد در دانشکده پرستاری و مامایی رازی کرمان
بررسی ارتباط تنیدگی و رضایت شغلی کادر پرستاری بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1373
Adding desktop shortcuts to “My Computer” on Windows 2008 Server [closed]
Why does < C-a> (CTRL+A) not work under gvim on windows?
How do I stop/start a scheduled task on a remote computer programatically?
Detecting dead applications while server is alive in NLB
What are some of the not-so-common issues with getting remote access to a SQL 2k8 instance?
Remote desktop forced logoff
Free space in a CMD shell
How to detect drag operation at windows global scope?
What skills should a programmer have nowadays? [closed]
Keyboard shortcut to move away from a full-screen remote desktop session [closed]
*