بررسی زمان صرف شده جهت آموزش در طول هفته توسط دانشجویان

بررسی کیفیت مراقبتهای پرستاری جسمی بعد از جراحی قلب باز در بیماران بستری در بخشهای مراقبتهای ویژه بیمارستانهای آموزشی تهران در سال 1371
بررسی و مقایسه تاثیر دو روش آموزشی (چارت و جزوه آموزشی) بر میزان آگاهی دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته‌های غیربهداشتی در مورد بیماری ایدز در
بررسی تاثیر ارتباط درمانی در کاهش میزان تنیدگی بیمارانی که عمل جراحی قلب بازدارند در بیمارستانهای آموزشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
بررسی نیازهای آموزشی بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی در امر مراقبت از خود، در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران در سا
بررسی تاثیر آموزش قبل از عمل بر میزان اضطراب قبل و بعد از جراحی در بیماران تحت عمل جراحی قلب باز بستری در بخشهای جراحی قلب بیمارستانهای وزارت
بررسی نظرات و عملکرد مدیران پرستاری در مورد فرآیند ارتباطات در بیمارستانهای وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی در شهر تهران در سال 1372
Windows CPU notification for misbehaving ColdFusion application
How to find whether a Windows user belongs to specified group?
How do I set the version information for an existing .exe, .dll?
How to convert the value of %USERNAME% to lowercase within a Windows batch script?
Checking if an application is still running from a batch file?
Signing a Windows application given a .SPC file?
Running a Windows Batch Script to Startup Multiple Files
Windows default size for console application
What would be the Windows batch equivalent for HTML's input type=“password”?
Running Batch File in background when windows boots up

بررسی زمان صرف شده جهت آموزش در طول هفته توسط دانشجویان
ماهیت علمی و عملی رشته پزشکی علاوه بر اونکه بستگی به محتوای آموزشی دروس دارد تا حدود زیادتری به آموزش بر بالین بیمار و آموزش چهره به چهره تکیه دارد.


بررسی و مقایسه میزان افسردگی جانبازان پاراپلژیک مقیم آسایشگاه با جانبازان پاراپلژیکی که با خانواده زندگی می‌کنند، تهران 1371-72
نافرموده پیداست که این بخش مهم از آموزش پزشکی به علت پاره‌ای از مسائل دچار اختلال شده‌است که می‌تواند درر اثر چندین عامل باشد.


بررسی عوامل تنش‌زای ناشی از بستری‌شدن بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی در بخشهای ویژه قلبی بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاههای علوم پ
عامل دانشجویان - عامل کاروزان - عامل دستیاران (انگیزه یادگیری و مشکلات یادگیری و...


بررسی تصویر ذهنی از جسم خویش در مددجویان زن دچار تغییر شکل ناشی از سوختگی صورت
) عامل اساتید (مشکلات مادی ، علمی ، انگیزشی و..


بررسی تاثیر لمس درمانی برمیزان تنیدگی نوپایان بستری در بخشهای کودکان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد در سال 1372
.


بررسی و مقایسه مشکلات روانی قبل و بعد از عمل پیوند عروق کرونر در بیماران مراجعه‌کننده به مراکز درمانی سطح شهر تهران
) عامل محیط (بیمارستان ، بیماران ، امکانات موجود) و سرانجام عامل مدیریت آموزشی و برنامه‌ریزی نیروی انسانی .


بررسی تاثیر آموزش مراقبت از خود بر وضعیت تنفس مصدومین شیمیائی مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه
در این بین ما براونیم تا وقت صرف‌شده جهت آموزش توسط فراگیران و آموزش دهندگان را مورد بررسی برنامه دهیم .


بررسی میزان دانش و مهارت بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید در مورد ماهیت بیماری و اصول مراقبت از خود در درمانگاههای بیمارستانهای آموزشی منت


بررسی میزان دانش ، نگرش و مهارت بیماران مبتلا به سرطان پستان در مورد مراقبت از خود بعد از ماستکتومی در بیمارستانهای آموزشی وزارت بهداشت ، در


82 out of 100 based on 42 user ratings 292 reviews

بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر برآن در پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی استان زنجان در سال 1372
بررسی میزان دانش ، نگرش و عملکرد پرستاران در مورد مراقبت از بیماران سالمند در بیمارستانهای منتخب وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی واقع در ته
بررسی تاثیر آموزش مراقبت از خود بر میزان کنترل ادرار و کاهش عفونت ناشی از بی‌اختیاری ادرار در بیماران پاراپلژی
بررسی تاثیر روشهای غیردارویی بر کاهش فشارخون بیماران هیپرتانسیونی
بررسی بیماران مبتلا به SLE بستری شده در بیمارستان امام‌خمینی (ره) کرمانشاه
بررسی میزان آگاهی مادران باردار مبتلا به بیماری قلبی در مورد مراقبت از خود در بیمارستانهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهران
Adding desktop shortcuts to “My Computer” on Windows 2008 Server [closed]
Why does < C-a> (CTRL+A) not work under gvim on windows?
How do I stop/start a scheduled task on a remote computer programatically?
Detecting dead applications while server is alive in NLB
What are some of the not-so-common issues with getting remote access to a SQL 2k8 instance?
Remote desktop forced logoff
Free space in a CMD shell
How to detect drag operation at windows global scope?
What skills should a programmer have nowadays? [closed]
Keyboard shortcut to move away from a full-screen remote desktop session [closed]
*