بررسی اثر هیپراکسیژناسیون و هیپراینفلاسیون قبل و بعد از ساکشن داخل نای بر روی گازهای خون شریانی بیمارستان بخش جراحی قلب باز

بررسی نحوه پیشگیری از انتقال ویروس هپاتیت سی در بخش های همودیالیز بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، سال 1381
بررسی خواص ساختاری ، الکترونی و گرادیان میدان الکتریکی و تاثیر فشار بر آنها در بلور ‏‎MnAs‎‏
بررسی ارتباط درک بیماران و پرستاران از اهمیت رفتارهای مراقبتی در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1381
بررسی نحوه پیشگیری از انتقال ویروس هپاتیت سی در بخش همودیالیز بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، سال 1381
بررسی عوامل موثر بر خودپنداری کودکان خیابانی سنین 12-6 سال مراجعه کننده به فرهنگسرای خواجوی کرمانی تهران
بررسی تاثیر آموزش مراقبت از خود در کاهش مشکلات بیماران همودیالیزی
Windows CPU notification for misbehaving ColdFusion application
How to find whether a Windows user belongs to specified group?
How do I set the version information for an existing .exe, .dll?
How to convert the value of %USERNAME% to lowercase within a Windows batch script?
Checking if an application is still running from a batch file?
Signing a Windows application given a .SPC file?
Running a Windows Batch Script to Startup Multiple Files
Windows default size for console application
What would be the Windows batch equivalent for HTML's input type=“password”?
Running Batch File in background when windows boots up

بررسی اثر هیپراکسیژناسیون و هیپراینفلاسیون قبل و بعد از ساکشن داخل نای بر روی گازهای خون شریانی بیمارستان بخش جراحی قلب باز
این پژوهش تجربی به منظور بررسی اثرات هیپراکسیژناسیون و هیپراینفلاسیون قبل و سپس عمل ساکشن داخل نای روی گازهای خون شریانی بیماران بستری در بخش جراحی قلب و بیمارستان شهید دکتر فقیهی شیراز از مهر ماه 1371 به مدت یک سال انجام گرفته هست .


بررسی میزان مسمومیت با سرب بدنبال مصرف سوندور در کودکان و ارائه طرح آموزشی
در مراحل اولیه این پژوهش از بیماران بستری در بخش جراحی قلب که مبتلا به بیماری دریچه یا دریچه‌های قلب بودند آزمایش تجربه گازهای خون شریانی به عمل آمده و در صورت برخورداری از فشار اکسیژن کمتر از 70 میلی‌متر جیوه آزمایشات دیگری از اونان به عمل می‌آمد.


بررسی اثر ضدقارچی گیاه خوشاروزه بر روی درماتوفیتها در In Vivo
این آزمایشات شامل : تست عملکرد ریه ، اندازه‌گیری میزان سدیم ، پتاسیم ، کلسیم ، هموگلوبین و هماتوکریت خون بود.


بررسی تاثیر برنامه آموزش بهداشت دهان و دندان بر آگاهی و عملکرد دانش‌آموزان مدارس راهنمایی شهرستان دماوند - پائیز 1372
پس از اون در صورتیکه بیماران تمایل و ویژگیهای مورد نظر جهت شرکت در این پژوهش را داشتند بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل برنامه گرفته و سپس عمل جراحی قلب (تعویض دریچه یا دریچه‌های قلب ) و در شرایط همودینامیکی متعادل عمل ساکشن داخل نای بر روی اونها انجام گرفت .


بررسی تاثیر برنامه بازیهای کامپیوتری بر میزان ظرفیت توجه افراد عقب مانده ذهنی
انجام ساکشن برای گروه آزمایش با هستفاده از روش هیپراکسیژناسیون (اکسیژن 100 %) و هیپراینفلاسیون (هوای جاری به میزان 5ˆ1 برابر حد معمول) به مدت یک دقیقه قبل و سپس ساکشن بود ، در حالیکه برای گروه کنترل روش معمول بخش جهت ساکشن بکار گرفته شد.


بررسی اثرهای یکنوع هتروماکروسیکلیک جدید مشتق دی سولفواکسیدی از شاخه اترهای تاجی شکل بر روی اووژنز موشهای ‏‎Balb/C‎‏ بالغ و نابالغ
به منظور بررسی نتایج ، گازهای خون شریانی کلیه بیماران در دو مرحله قبل و سپس ساکشن مورد تجزیه و تحلیل برنامه گرفت .


بررسی کیفیت مراقبتهای پرستاری جسمی بعد از جراحی قلب باز در بیماران بستری در بخشهای مراقبتهای ویژه بیمارستانهای آموزشی تهران در سال 1371
اطلاعات حاصل نشان داد که روش مورد هستفاده برای گروه آزمایش (یعنی هیپراکسیژناسیون و هیپراینفلاسیون قبل و سپس ساکشن) نه تنها از کاهش فشار اکسیژن شریانی پس از ساکشن جلوگیری می‌کند بلکه باعث افزایش اون نیز می‌شود (05ˆ0=P).


بررسی و مقایسه تاثیر دو روش آموزشی (چارت و جزوه آموزشی) بر میزان آگاهی دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته‌های غیربهداشتی در مورد بیماری ایدز در
همچنین روش فوق از کاهش اشباع اکسیژن شریانی سپس ساکشن پیشگیری نموده هست .


بررسی تاثیر ارتباط درمانی در کاهش میزان تنیدگی بیمارانی که عمل جراحی قلب بازدارند در بیمارستانهای آموزشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
بطوریکه در گروه آزمایش اشباع اکسیژن شریانی سپس ساکشن افزایش و در گروه کنترل کاهش یافته هست .

(که البته این تغییرات از لحاظ آماری معنی‌دار نبوده‌است ).

علاوه بر این هستفاده از روش مذکور موجب پیشگیری از افزایش دی‌اکسید کربن شریانی در گروه آزمایش نیز شده هست ، در حالیکه در گروه کنترل افزایش فشار دی‌اکسید کربن شریانی سپس ساکشن از لحاظ آماری معنی‌دار بوده هست .

(05ˆ0=P).
88 out of 100 based on 58 user ratings 208 reviews

بررسی نیازهای آموزشی بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی در امر مراقبت از خود، در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران در سا
بررسی تاثیر آموزش قبل از عمل بر میزان اضطراب قبل و بعد از جراحی در بیماران تحت عمل جراحی قلب باز بستری در بخشهای جراحی قلب بیمارستانهای وزارت
بررسی نظرات و عملکرد مدیران پرستاری در مورد فرآیند ارتباطات در بیمارستانهای وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی در شهر تهران در سال 1372
بررسی و مقایسه میزان افسردگی جانبازان پاراپلژیک مقیم آسایشگاه با جانبازان پاراپلژیکی که با خانواده زندگی می‌کنند، تهران 1371-72
بررسی عوامل تنش‌زای ناشی از بستری‌شدن بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی در بخشهای ویژه قلبی بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاههای علوم پ
بررسی تصویر ذهنی از جسم خویش در مددجویان زن دچار تغییر شکل ناشی از سوختگی صورت
Adding desktop shortcuts to “My Computer” on Windows 2008 Server [closed]
Why does < C-a> (CTRL+A) not work under gvim on windows?
How do I stop/start a scheduled task on a remote computer programatically?
Detecting dead applications while server is alive in NLB
What are some of the not-so-common issues with getting remote access to a SQL 2k8 instance?
Remote desktop forced logoff
Free space in a CMD shell
How to detect drag operation at windows global scope?
What skills should a programmer have nowadays? [closed]
Keyboard shortcut to move away from a full-screen remote desktop session [closed]
*