بررسی ‏‎تأ‎‏ثیر تکنیک های حفظ انرژی بر میزان خستگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

بررسی نحوه عملکرد کارکنان بهداشتی در زمینه پیشگیری اولیه از بیماریهای واگیردار شایع در مراکز بهداشتی و درمانی روستایی استان ایلام در سال (77-
علل بازگشت مجدد معتادان به اعتیاد با مواد افیونی در مراجعین به مراکز دولتی ترک اعتیاد شهر همدان سال 1379
بررسی افسردگی در دختران نوجوان دبیرستانهای عادی دخترانه شهر تهران در سال تحصیلی 79-1378
بررسی تاثیر ارائه خدمات پرستاری در منزل بر مشکلات رفتاری کودکان و نوجوانان عقب مانده ذهنی شهری و روستایی تربت حیدریه در سال 80 - 1379
بررسی شیوه های تصمیم گیری مدیران پرستاران شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان در سال 1376
بررسی ارتباط رفتارهای مراقبت از خود با عوارض بعد از عمل جراحی در بیماران تحت عمل جراحی قلب در بیمارستان شریعتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی
Windows CPU notification for misbehaving ColdFusion application
How to find whether a Windows user belongs to specified group?
How do I set the version information for an existing .exe, .dll?
How to convert the value of %USERNAME% to lowercase within a Windows batch script?
Checking if an application is still running from a batch file?
Signing a Windows application given a .SPC file?
Running a Windows Batch Script to Startup Multiple Files
Windows default size for console application
What would be the Windows batch equivalent for HTML's input type=“password”?
Running Batch File in background when windows boots up
بررسی برخی عوامل مرتبط با نحوه رعایت رژیم دارویی در بیماران مبتلا به بیماری کرونری قلب مراجعه کننده به یکی از درمانگاههای قلب و عروق وابسته
بررسی میزان ایفای نقش سوپروایزرهای آموزشی در امر آموزش کارکنان مربوطه از دیدگاه سرپرستاران در بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاههای عل
بررسی میزان اضطراب مادران پس از بستری، قبل و بعد از ترخیص کودکان خود از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی است
بررسی و مقایسه تاثیر تمرین نگهداری ادرار بر ظرفیت مثانه کودکان در گروه سنتی 5 -4 سال و بزرگتر مبتلا به شب ادراری در مراکز بهداشتی درمانی غرب ته
بررسی تاثیر قاطعیت درمانی بر میزان اضطراب تحصیلی دانش آموزان مدارس راهنمایی و دبیرستانهای دولتی شهرستان قائم شهر سال 1378
بررسی تاثیر گروه درمانی بر سلامت روانی نوجوانان داغدیده در مدرسه راهنمایی فلسطین شهر همدان در سال 1379
بررسی میزان تاثیر آموزش مراقبت های بهداشتی بر نحوه ارائه مراقبت های مادر یاران از کودکان عقب مانده ذهنی مرکز نگهداری شبانه روزی مجتمع خدمات
بررسی میزان تاثیر برنامه خود مراقبتی بر وضعیت خلقی و تنفسی بیماران مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه شهر بیرجند
بررسی تاثیر روش توان بخشی روانی دوسا بر میزان افسردگی سالمندان تهران، 1377
بررسی تاثیر برنامه ورزش طراحی شده بر میزان شدت خستگی مزمن بیماران سرطانی تحت اشعه درمانی خارجی در بیمارستانهای انستیوکانسر امام خمینی (ره) و
طراحی الگوی حمایت در پرستاری و بررسی تاثیر آن در رضایت از بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی
بررسی سوانح در کودکان سانحه دیده 14-0 ساله مراجعه کننده به اورژانس مرکز آموزشی درمانی حضرت علی بن ابیطالب(ع) رفسنجان در سال 79-1378
بررسی تغییرات فشار داخل جمجمه ناشی از فعالیت های مراقبتی بهداشتی دربیماران بخش مراقبت ویژه بیمارستان نمازی شیراز در سال 81-1380
Adding desktop shortcuts to “My Computer” on Windows 2008 Server [closed]
Why does < C-a> (CTRL+A) not work under gvim on windows?
How do I stop/start a scheduled task on a remote computer programatically?
Detecting dead applications while server is alive in NLB
What are some of the not-so-common issues with getting remote access to a SQL 2k8 instance?
Remote desktop forced logoff
Free space in a CMD shell
How to detect drag operation at windows global scope?
What skills should a programmer have nowadays? [closed]
Keyboard shortcut to move away from a full-screen remote desktop session [closed]
*