بررسی مقایسه ای تاثیر وضعیت‌های مختلف قرارگیری اندام‌های بیماران مبتلا به پرفشاری خون برمیزان فشارخون آنان در درمانگاه‌های داخلی بیمارس

بررسی مقایسه ای عوامل خطر در ابتلا به انفارکتوس میوکارد در زنان و مردان بستری در بیمارستان های وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران در
بررسی تاثیر طب فشاری بر درد کمر مراجعین به بیمارستان تامین اجتماعی شهر خرم آباد
بررسی دانش و نگرش زندانیان زندان مرکزی رفسنجان در رابطه با ایدز سال 80-1379
بررسی مقایسه شیوه زندگی دانشجویان دختر جدید الورود دو ترم آخر کارشناسی پرستاری دانشکده های پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
بررسی تاثیر برنامه خود مراقبتی بر میزان عزت نفس بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز ‏‎(MS)‎‏ تحت پوشش انجمن ‏‎MS‎‏ ایران
بررسی تاثیر دستورالعملهای مراقبتی بر کیفیت مراقبتهای پرستاری ارائه شده به بیماران بستری در بخش های جراحی بیمارستانهای برخی از شهرستانهای ا
Windows CPU notification for misbehaving ColdFusion application
How to find whether a Windows user belongs to specified group?
How do I set the version information for an existing .exe, .dll?
How to convert the value of %USERNAME% to lowercase within a Windows batch script?
Checking if an application is still running from a batch file?
Signing a Windows application given a .SPC file?
Running a Windows Batch Script to Startup Multiple Files
Windows default size for console application
What would be the Windows batch equivalent for HTML's input type=“password”?
Running Batch File in background when windows boots up

بررسی مقایسه ای تاثیر وضعیت‌های مختلف قرارگیری اندام‌های بیماران مبتلا به پرفشاری خون برمیزان فشارخون آنان در درمانگاه‌های داخلی بیمارس
این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی هست که به مقایسه تاثیر وضعیت‌های قرارگیری اندام های بیماران مبتلا به پرفشاری خون برمیزان فشارخون اونان می پردازد .


بررسی انواع روش های خونگیری و عوارض آن در نوزادان بستری در بخش های نوزادان بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 1376
لوازم مورد هستفاده پرسشنامه و برگه ثبت اطلاعات به منظور درج فشارخون سیستول و دیاستول در وضعیتهای مورد تحقیق بود که اطلاعات توسط محقق تکمیل می شد .


بررسی رابطه عقاید مادری و عادات غذایی کودکان 3-1 سال مراجعه کننده به مراکز بهداشت مادر و کودک بیمارستانهای تخصصی کودکان دانشگاههای علوم پزشک
روش تحقیق اینگونه بود که پس از تکمیل پرسشنامه و اندازه گیری قد و وزن نمونه های واجد شرایط پنج دقیقه در وضعیت نشسته قرارمی گرفتند .


بررسی ارتباط عوامل تنیدگی آور روانی اجتماعی با شدت کمر درد پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی شهر تهران سال 1375
برپايه یافته های تحقیق حاضر می توان نتیجه گرفت که وضعیت ب بیشترین تاثیر و وضعیت مبنا کمترین تاثیر را برمیزان افزایش فشار خون (سیستول و دیاستول) دارد .


مقایسه متوسط زمان مراقبت های پرستاری مستقیم ارایه شده به کودکان عقب مانده ذهنی تربیت پذیر 12-6 ساله بستری در مرکز شبانه روزی نارمک با زمان مور
لذا در حین کنترل فشار خون در بیماران مبتلا به پرفشاری خون بهتر هست بیمار در وضعیت مبنا برنامه گیرد تامیزان فشار خون واقعی و نزدیک به طبیعی حاصل شود .


بررسی ارتباط روش مشکل گشایی خلاق با میزان اثربخشی مدیران مجتمع های خدمات حمایتی سازمان بهزیستی شهر تهران در سال 75-1376
تحقیق حاضر نشان می دهد که توجه به وضعیت اندام ها در حین کنترل فشار خون نکته حائز اهمیتی هست .


بررسی تاثیر آموزش بر عملکرد مراقبت از خود در کودکان 12-6 ساله پسر مبتلا به فلج مغزی مراجعه کننده به مرکز کودکان و نوجوانان بهزیستی استان تهران


بررسی نقش آموزش پیش دبستانی بر آگاهی های بهداشتی دانش آموزان اول ابتدایی منطقه 4 آموزش و پرورش شهر تهران، سال 1379


82 out of 100 based on 82 user ratings 1282 reviews

بررسی تاثیر تشویق بر بهبودی اختلال کنترل ادرار کودکان 12-5 ساله مقیم مراکز شبانه روزی کودکان بی سرپرست شهر شیراز در سال 1375
بررسی تاثیر بکارگیری طب فشاری توسط بیماران بر میزان سردرد درد مبتلایان به میگرن مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی تهران
بررسی تاثیر آموزش ابراز وجود بر میزان اعتماد به نفس و قاطعیت دانشجویان دختر پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی بوشهر-1375
بررسی مقایسه ای نگرش سالمندان مقیم خانواده و سرا نسبت به سالمندی و ارتباط آن با وضعیت اقتصادی اجتماعی و بهداشتی ایشان در شهر سنندج سال 1377
بررسی و مقایسه حوادث از نظر نوع، علل، زمان، و مکان وقوع در کودکان مصدوم شهری و روستایی مراجعه کننده بر بیمارستانها و خانه های بهداشتی مختلف ا
بررسی تاثیر روش بحث گروهی بر میزان تصویر ذهنی نوجوانان تالاسمی شهرستان شهرکرد در سال 1379
بررسی عوامل مساعد کننده اختلال کمبود توجه توام با بیش فعالی در کودکان دبستانی مدارس دولتی شهر اراک در سال 75-1374
Adding desktop shortcuts to “My Computer” on Windows 2008 Server [closed]
Why does < C-a> (CTRL+A) not work under gvim on windows?
How do I stop/start a scheduled task on a remote computer programatically?
Detecting dead applications while server is alive in NLB
What are some of the not-so-common issues with getting remote access to a SQL 2k8 instance?
Remote desktop forced logoff
Free space in a CMD shell
How to detect drag operation at windows global scope?
What skills should a programmer have nowadays? [closed]
Keyboard shortcut to move away from a full-screen remote desktop session [closed]
*