بررسی تاثیر آموزش در زمینه اهمیت معاینات کلینیکی پستان بر مراجعه معلمین مدارس دخترانه شهر کرمان به مرکز درمانی تعیین شده جهت انجام معاینه د

طراحی و ارزشیابی مدل مراقبت پیگیر برای کنترل اختلال عروق کرونر
بررسی مقایسه ای تاثیر بکارگیری پانسمان هیدروکلوئیدی و سیلورسولفادیازین 1درصد بر وضعیت زخم سوختگی درجه دو در یکی از بیمارستانهای منتخب دانش
بررسی کیفیت مراقبت پرستاری پیشگیری از زخم بستر در بیماران بیحرکت بستری در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی ساری در سال 1378
بررسی تاثیر آرامسازی پیشرونده عضلانی بر میزان تهوع و استفراغ حاد و تاخیری بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی
بررسی رابطه رضایت شغلی با میزان برقراری ارتباط پرستاران با کودکان 3 - 6 ساله بستری در بیمارستانهای تخصصی کودکان وابسته به دانشگاههای دولتی شه
ارزیابی عملکرد بهورزان در مراقبت از کودکان زیر 6 سال در خانه های بهداشت روستاهای بندر گناوه
Windows CPU notification for misbehaving ColdFusion application
How to find whether a Windows user belongs to specified group?
How do I set the version information for an existing .exe, .dll?
How to convert the value of %USERNAME% to lowercase within a Windows batch script?
Checking if an application is still running from a batch file?
Signing a Windows application given a .SPC file?
Running a Windows Batch Script to Startup Multiple Files
Windows default size for console application
What would be the Windows batch equivalent for HTML's input type=“password”?
Running Batch File in background when windows boots up

بررسی تاثیر آموزش در زمینه اهمیت معاینات کلینیکی پستان بر مراجعه معلمین مدارس دخترانه شهر کرمان به مرکز درمانی تعیین شده جهت انجام معاینه د
این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی هست که به منظور بررسی تاثیر آموزش در زمینه اهمیت معاینه کلینکی پستان بر مراجعه معلمین مدارس دخترانه شهر کرمان، به مراکز درمانی تعیین شده جهت معاینه انجام گرفته هست .


بررسی تاثیر گروه درمانی آموزشی بر میزان اعتماد به نفس و مهارتهای مراقبت از خود در بیماران اسکیزوفرنیک مزمن بستری در مرکز آموزشی - درمانی روا
معلمین مورد مطالعه به روش چند مرحله‌ای انتخاب شدند.


ارائه یک سیستم خودکار برای کنترل ترمز خودروی ریلی به روش ‏‎ABS‎‏ ( سیستم ترمز ضد لغزش)
ناحیه یک آموزش و پرورش به صورت تصادفی گروه کنترل و ناحیه دو به عنوان گروه تجربی برگزیده شد.


بررسی عوامل مرتبط با پذیرش بیماران اسکیزوفرنیک مزمن توسط خانواده در مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی در سال 1380
در این مطالعه هر ناحیه یک خوشه و هر سطح مدرسه به عنوان یک طبقه در نظر گرفته شد.


بررسی تاثیر تغذیه حین همودیالیز بر هیپوتانسیون حین همودیالیز در بیماران همودیالیزی بیمارستان طالقانی ارومیه در سال 1380
برپايه مطالعه مقدماتی 600 نفر از معلمین برای یان تحقیق در نظر گرفته شدند.


بررسی مقایسه دو روش شستشوی پوست با آب و صابون و بتادین اسکراب صبح قبل از عمل بر میزان بروز عفونت زخم پس از عمل در بیماران بستری در بخش منتخب جر
300 نفر در گروه تجربی و 300 نفر در گروه کنترل برنامه گرفتند.


بررسی تاثیر تدریس به روش نقشه کشی مفاهیم بر یادگیری دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشکده های پرستاری شهر تهران، 81-1380
30 مدرسه در این پژوهش به روش تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند، که 15 مدرسه در گروه تجربی و 15 مدرسه در گروه کنترل برنامه داشتند.


بررسی مقایسه ای عوامل خطر در ابتلا به انفارکتوس میوکارد در زنان و مردان بستری در بیمارستان های وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران در
ضمنا از هر مقطع 5 مدرسه در نظر گرفته شد.


بررسی تاثیر طب فشاری بر درد کمر مراجعین به بیمارستان تامین اجتماعی شهر خرم آباد
جزدات آموزش در ارتباط با اهمیت شرکت در غربالگری‌های پستان، در اختیار افراد گروه تجربی برنامه گرفت .

ضمنا برای هر گروه اطلاعیه‌ای در رابطه با موقعيت وقتی 2 ماهه و مکان انجام cbe در مکان‌های مناسب نصب شد.

پرسشنامه‌ای شامل دو بخش ، سوالات مربوط به ویژگیهای فردی و انجام CBE تهیه شد و پس از سپری شدن وقت تعیین شده در اختیار کل معلمین برنامه گرفت که 83/5 % از افراد اونها را تکمیل نمودند.

داده‌های این پژوهش با هستفاده از جداول توزیع فراوانی، شاخصهای پراکندگی و مرکزی، آزمونهای مجذور کا (X2) و مک نمار مورد تجزیه و تحلیل برنامه گرفت .

گروه‌های از نظر متغییرهای سن و سابقه مشکل بهداشتی در پستان همگن بوند.

اما از نظر تاهل و تحصیلات دارای تفاوت معنی‌داری بودند.

نتایج نشان داد که پس از دو ماه موقعيت داده شده، از افراد گروه تجربی 17/3 % و از گروه کنترل 6 % جهت انجام CBE به مرکز درمانی تعیین شده مراجعه کردند.

یعنی سپس آموزش میزان مراجعه افراد گروه تجربی تقریبا 3 برابر گروه کنترل بوده هست .

آزمون مجذور کا نیز موید وجود اختلاف آماری معنی‌دار بین مراجعه دو گروه بود (P<0/001) بنابراین فرض اصلی پژوهش مورد تایید برنامه گرفت .

در گروه کنترل بین مقطع تدریس و مراجعه، رابطه معنی‌داری وجود داشت .

(P<0/01) در گروه تجربی نیز بین متغیر سابقه بیماری سرطان پستان در خانواده و مراجعه جهت CBE رابطه‌ای معنی‌دار یافت شد.

(P<0/05) بر پایه نتایج این تحقیق مشخص شد هستفاده از جزوات آموزشی که روشی کم هزینه و در دسترس هست ، می‌تواند موجب تغییر در رفتارهای بهداشتی و ترغیب زنان برای شرکت در معاینات کلینیکی پستان شود.
82 out of 100 based on 42 user ratings 292 reviews

بررسی دانش و نگرش زندانیان زندان مرکزی رفسنجان در رابطه با ایدز سال 80-1379
بررسی مقایسه شیوه زندگی دانشجویان دختر جدید الورود دو ترم آخر کارشناسی پرستاری دانشکده های پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
بررسی تاثیر برنامه خود مراقبتی بر میزان عزت نفس بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز ‏‎(MS)‎‏ تحت پوشش انجمن ‏‎MS‎‏ ایران
بررسی تاثیر دستورالعملهای مراقبتی بر کیفیت مراقبتهای پرستاری ارائه شده به بیماران بستری در بخش های جراحی بیمارستانهای برخی از شهرستانهای ا
بررسی انواع روش های خونگیری و عوارض آن در نوزادان بستری در بخش های نوزادان بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 1376
بررسی رابطه عقاید مادری و عادات غذایی کودکان 3-1 سال مراجعه کننده به مراکز بهداشت مادر و کودک بیمارستانهای تخصصی کودکان دانشگاههای علوم پزشک
Adding desktop shortcuts to “My Computer” on Windows 2008 Server [closed]
Why does < C-a> (CTRL+A) not work under gvim on windows?
How do I stop/start a scheduled task on a remote computer programatically?
Detecting dead applications while server is alive in NLB
What are some of the not-so-common issues with getting remote access to a SQL 2k8 instance?
Remote desktop forced logoff
Free space in a CMD shell
How to detect drag operation at windows global scope?
What skills should a programmer have nowadays? [closed]
Keyboard shortcut to move away from a full-screen remote desktop session [closed]
*