بررسی ارتباط الگوهای رفتاری مقابله‌ای با شناخت از بیماری و پنداشت از خود و تفکیک نوع بیماری در کودکان مبتلا به بیماریهای مزمن در مدارس ابتد

بررسی تاثیر آموزش بر تغییر رفتار ولی کودکان مبتلا به آسم مراجعه کننده به درمانگاه کودکان بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران، در امر مراق
بررسی مقایسه‌ای فشار خون دانش‌آموزان دبستانی 6-8 ساله شهر شیراز با حد استاندارد و ارتباط آن با جنس و قد وزن و نبض در سال 1370-71
بررسی تاثیر آموزش درتغییر آگاهی و نگرش کاردانهای بهداشت شاغل در مراکز بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی شهر تهران
بررسی اثر مشارکت زنان به عنوان رابطین بهداشتی در آگاهی مادران در رابطه با پیشگیری و کنترل اسهال و عفونتهای حاد تنفسی
بررسی عوامل موثر در کم‌خونی زنان در سنین باروری مراجعه‌کننده به درمانگاههای شهرستان شاهرود در سال 1371
بررسی میزان تاثیر هیپوترمی در پیشگیری از آلوپسی در بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی
Windows CPU notification for misbehaving ColdFusion application
How to find whether a Windows user belongs to specified group?
How do I set the version information for an existing .exe, .dll?
How to convert the value of %USERNAME% to lowercase within a Windows batch script?
Checking if an application is still running from a batch file?
Signing a Windows application given a .SPC file?
Running a Windows Batch Script to Startup Multiple Files
Windows default size for console application
What would be the Windows batch equivalent for HTML's input type=“password”?
Running Batch File in background when windows boots up

بررسی ارتباط الگوهای رفتاری مقابله‌ای با شناخت از بیماری و پنداشت از خود و تفکیک نوع بیماری در کودکان مبتلا به بیماریهای مزمن در مدارس ابتد
بررسی ارتباط الگوهای رفتاری مقابله‌ای با شناخت از بیماری و پنداشت از خود به تفکیک نوع بیماری در کودکان مبتلا به بیماریهای مزمن.


بررسی ارتباط سطح سرمی اسیداوریک مبتلایان به پره‌اکلامپسی با شدت بیماری و IUGR جنینی
بیماری مزمن به دلیل ماهیت مزمن بودنش و به دلیل اینکه اغلب با درجه ای از ناتوانی همراه هست باعث ایجاد تنش در فرد می‌شود (فیپس .


بررسی تاثیر پیاده روی برنامه‌ریزی شده بر میزان چربی خون در افراد مبتلا به هیپرلیپیدمی همراه با بیماری عروق کرونر در بیمارستان لبافی‌نژاد ش
1373.


بررسی تاثیر آموزشی خودآزمایی پستان بر آگاهی و مهارت دبیران مدارس راهنمایی و دبیرستانهای دخترانه شهرستان محلات در سال 1377
ص 29).


بررسی و مقایسه وضعیت تغذیه‌ای (به روش آنتروپومتریک) در کودکان زیر دو سال با بدون تداوم شیردهی در مراکز بهداشتی درمانی غربی تهران در سال 1377
کودکان نیز همانند بزرگسالان در مقابله با تنش ناشی از بیماری رفتارهایی را از خود نشان می‌دهند (ویلی و وانگ .


بررسی تاثیر برنامه ترخیص بر پیامدهای جسمی بیمار پس از اولین انفارکتوس میوکارد بدون عارضه
1995.


بررسی تاثیر آموزش روش آرامسازی بنسون بر کنترل دیابت در بیماران دیابتی مراجعه کننده به انجمن دیابت ایران در سال 1377
ص 159)که این رفتارها ممکن هست سازگارانه یا ناسازگارانه باشد.


بررسی اثرات مشترک ورزش درمانی و آرامسازی در بهبود عملکرد ریوی جانبازان شیمیایی
(بک .


بررسی مقایسه‌ای تاثیر محلولهای شستشو در بهبودی زخم‌های فشاری مصدومین با ضایعات نخاعی
1988.

ص 176).

هدف کلی: هدف از انجام پژوهش تعیین ارتباط الگوهای رفتاری مقابله‌ای با شناخت از بیماری، پنداشت از خود به تفکیک نوع بیماری در کودکان مبتلا به بیماریهای مزمن بوده هست .

نمونه پژوهش و روش نمونه‌گیری: نمونه پژوهش شامل 73 کودک مبتلا به بیماری صرع و آسم بوده هست .

از روش نمونه‌گیری هستفاده نشده و به شکل سرشماری انجام شده هست .

محیط پژوهش : محییط این پژوهش را مدارس ابتدایی دخترانه و پسرانه نواحی 2 و 4 و 5 شهر تبریز تشکیل داده هست .

نتایج: یافته‌های ناشی از این پژوهش نشان داد که بین الگوهای رفتاری مقابله‌ای و نوع بیماری ارتباط معنی‌داری وجود نداشته هست و همچنین نتایج نشان داد که در بین الگوهای رفتاری مقابله‌ای و شناخت از بیماری در هر دو گروه کودکان مبتلا به صرع (p 0/05) و کودکان مبتلا به آسم (p 0/04) رابطه آماری معنی‌دار وجود داشته هست .

علاوه بر اون آزمون آماری (کای دو) نشان داد که بین الگوهای رفتاری مقابله‌ای و پنداشت از خود فقط در گروه کودکان مبتلا به صرع (p 000) رابطه آماری معنی‌دار وجود داشته هست .

همچنین نتایج نشان داد بین پنداشت از خود و شناخت از بیماری در دو گروه کودکان مبتلا به صرع (p 0/006) و آسم (p 0/008) رابطه آمار معنی‌داری وجود داشته هست .

با توجه به ارتباطی که بین الگوهای رفتاری مقابله‌ای و شناخت از بیماری وجود دارد از طریق تشکیل کلاسهای آموزشی برای کودکان می‌توان به ارتقاء و شناخت کودکان درباره جنبه‌های مختلف بیماری و در نهایت به سازگار بودن رفتارها کمک نمود.

پیشنهاد می‌شود تحقیقی دیگر در زمینه ارتباط الگوهای رفتاری مقابله‌ای با سایر شرایط موثر بر اون صورت بگیرد.
94 out of 100 based on 74 user ratings 874 reviews

ارزیابی تغییرات ریسک فاکتورهای قبلی، عروقی در نوبت‌های مختلف کاری در پرسنل پرستاری بخش‌های ویژه
بررسی تاثیر برنامه ورزشی بر میزان افسردگی کودکان 8-12 ساله تحت درمان با همودیالیز در مراکز همودیالیز تهران 78
بررسی تاثیر لمس درمانی قبل از تزریق وریدی بر میزان اضطراب کودکان سن مدرسه در مراکز درمانی شهر بوشهر سال 77-78
بررسی تاثیر روزه‌داری بر روی عوامل خطرساز بیماری‌های عروق کرونر شامل سطح کلسترول، تری‌گلیسیرید، LDL، HDL، قند خون، وزن بدن، فشار خون سیستمیک
طراحی و ارزشیابی مدل مراقبت پیگیر برای کنترل اختلال عروق کرونر
بررسی مقایسه ای تاثیر بکارگیری پانسمان هیدروکلوئیدی و سیلورسولفادیازین 1درصد بر وضعیت زخم سوختگی درجه دو در یکی از بیمارستانهای منتخب دانش
Adding desktop shortcuts to “My Computer” on Windows 2008 Server [closed]
Why does < C-a> (CTRL+A) not work under gvim on windows?
How do I stop/start a scheduled task on a remote computer programatically?
Detecting dead applications while server is alive in NLB
What are some of the not-so-common issues with getting remote access to a SQL 2k8 instance?
Remote desktop forced logoff
Free space in a CMD shell
How to detect drag operation at windows global scope?
What skills should a programmer have nowadays? [closed]
Keyboard shortcut to move away from a full-screen remote desktop session [closed]
*