بررسی مقایسه ای طول مدت زمان اسکراپ دست ها بر رشد میکروارگانیسم ها در بیمارستان منتخب شهر خرم آباد سال 1382

بررسی تاثیر آوای قرآن کریم بر میزان سطح هوشیاری بیماران کمایی ناشی از ضربه مغزی
بررسی میزان آگاهی و بکارگیری مراقبت از کودک در مادران کودکان مبتلا به روماتیسم قلبی مراجعه‌کننده به مراکز درمانی منتخب وزارت بهداشت درمان
بررسی تاثیر آموزش تن‌آرامی بر سطح اضطراب آشکار دانشجویان سال اول پرستاری در بدو ورود به محیط بالینی در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علو
بررسی تاثیر آموزش به روش بحث گروهی بر میزان مصرف سیگار دانش‌آموزان پر دبیرستانهای شهر رفسنجان در سال تحصیلی 1376-77.
میزان تاثیر آوای قرآن کریم بر اضطراب بیماران قبل از عمل جراحی در بیمارستانهای منتخب تهران سال 1376
بررسی تاثیر برنامه مشاوره با دختران نوجوان بر عملکرد مادرانشان در پیشگیری از فقر آهن دختران دبیرستانهای شمال شهر اصفهان
Windows CPU notification for misbehaving ColdFusion application
How to find whether a Windows user belongs to specified group?
How do I set the version information for an existing .exe, .dll?
How to convert the value of %USERNAME% to lowercase within a Windows batch script?
Checking if an application is still running from a batch file?
Signing a Windows application given a .SPC file?
Running a Windows Batch Script to Startup Multiple Files
Windows default size for console application
What would be the Windows batch equivalent for HTML's input type=“password”?
Running Batch File in background when windows boots up

بررسی مقایسه ای طول مدت زمان اسکراپ دست ها بر رشد میکروارگانیسم ها در بیمارستان منتخب شهر خرم آباد سال 1382
شستن دست ها ، به ویژه اسکراب جراحی قبل از اعمال جراحی و پروسیجرهای تهاجمی به کا رمی رود و یکی از مهمترین راههای پیشگیری از عفونت زخم جراحی می باشد ، از طرف دیگر اسکراب طویل المدت و مکرر دست ها سبب مشکلات پوستی ، کلونیزاسیون باکتری ها و تغییر فلور میکروبی پوست دست کارکنان می شود که از این طریق بر میزان این عفونت اضافه کرده می شود .


تاثیر آرام‌سازی بر اضطراب بیماران سکته قلبی بستری در بخش‌های ویژه قلبی در بینارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال 1372
این پژوهش نیمه تجربی با هدف کلی (( تعیین مقایسه ای طول مدت وقت اسکراب دست ها بر رشد میکروارگانیسم ها در بیمارستان منتخب شهر خرم آباد سال 1382 )) انجام شد.


بررسی ارتباط چگونگی گذراندن اوقات فراغت تابستانی و میزان علاقه‌مندی نوجوانان دختر با مشخصات فردی آنها در دبیرستانهای دختران منطقه 11 شهر ته
واحدهای مورد پژوهش متشکل از 38 نفر از دانشجویان کارشناسی پیوسته پرستاری ترم پنجم و به بالا بودند که به روش نمونه گیری آسان انتخاب شدند و در دو مرحله به مدت 2 و 5 دقیقه به فاصله یک هفته دست را اسکراب نمودند و سپس از دست غالب اونها نمونه به منظور کشت میکروبی داشته شد .


بررسی تاثیر آموزش مراقبت از بیماران آنژیوپلاستی عروق کرونر (پی. تی. سی. ا) بر آگاهی و بکارگیری پرستاران در بخشهای قلب بیمارستانهای دانشگاههای
لوازم گرد آوری اطلاعات پرسشنامه ، برگه ثبت اطلاعات نتایج حاصله از کشت میکروبی و لوازم آزمایشگاهی بوده هست.


بررسی تاثیر مشارکت دانش‌آموزان با مراقبین بهداشت در اعتلاء بهداشت محیط مدارس
جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و هستباطی شامل شاخص های فراوانی مطلق و نسبی ، میانگین و انحراف معیار و آزمون های مک نمار، کای دو، فیشر و تی زوج هستفاده شده هست .


بررسی تاثیر آموزش بر تغییر رفتار ولی کودکان مبتلا به آسم مراجعه کننده به درمانگاه کودکان بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران، در امر مراق
نتایج تحقیق نشان داد که اختلاف میانگین تعداد کلونی های حاصله از رشد میکروارگانیسم ها شامل باسیل های گرم منفی، کوکسی های کوآگولاز مثبت و منفی بلافاصله و یک ساعت سپس اسکراب ؛ 2 دقیقه ای ‏‎(t=6/9 , df=37)‎‏ و 5 دقیقه ای با ‏‎(t=5/2 , df=37)‎‏ از لحاظ آماری در سطح ‏‎P<0/01‎‏ معنی دار بوده هست.


بررسی مقایسه‌ای فشار خون دانش‌آموزان دبستانی 6-8 ساله شهر شیراز با حد استاندارد و ارتباط آن با جنس و قد وزن و نبض در سال 1370-71
ولی تغییرات اختلاف میانگین کلونی های حاصله از رشد میکروارگانیسم ها در هر دو روش اسکراب جراحی ( 2 و 5 ) دقیقه ای با هستفاده از آزمون ‏‎(t=0.61 , df=37)‎‏ در سطح ‏‎P<0/01‎‏ معنی دار نبوده هست .


بررسی تاثیر آموزش درتغییر آگاهی و نگرش کاردانهای بهداشت شاغل در مراکز بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی شهر تهران
نتایج آزمون های آماری نشان داد که متغیرهای سن، جنس، وضعیت تاهل ،‌ترم تحصیلی ، وضعیت پوست دست ، دست غالب و اندازه ( بر حسب شماره دستکش ) بر رشد میکروارگانیسم بلافاصله و یک ساعت سپس اسکراب ( 2 و 5 ) دقیقه ای تاثیر گذار نبوده هست .


بررسی اثر مشارکت زنان به عنوان رابطین بهداشتی در آگاهی مادران در رابطه با پیشگیری و کنترل اسهال و عفونتهای حاد تنفسی
ما ازنظر بالینی اسکراب 2 دقیقه ای موثرتر بوده هست .

نتایج فوق را می توان در حیطه های مختلف پرستاری هستفاده نمود و در انتها پیشنهاد می شود که این نتایج به عنوان خط مشی پایه برای انجام تحقیقات بیشتر در جهت تعیین و تائید وقت مناسب و لازم اسکراب جراحی و در جهت کنترل و پیشگیری از عفونت زخم جراجی بیماران و آسیب های پوستی دست کارکنان به ویژه پرسنل اتاق عمل مد نظر برنامه گرفته شود .
82 out of 100 based on 72 user ratings 922 reviews

بررسی عوامل موثر در کم‌خونی زنان در سنین باروری مراجعه‌کننده به درمانگاههای شهرستان شاهرود در سال 1371
بررسی میزان تاثیر هیپوترمی در پیشگیری از آلوپسی در بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی
بررسی ارتباط سطح سرمی اسیداوریک مبتلایان به پره‌اکلامپسی با شدت بیماری و IUGR جنینی
بررسی تاثیر پیاده روی برنامه‌ریزی شده بر میزان چربی خون در افراد مبتلا به هیپرلیپیدمی همراه با بیماری عروق کرونر در بیمارستان لبافی‌نژاد ش
بررسی تاثیر آموزشی خودآزمایی پستان بر آگاهی و مهارت دبیران مدارس راهنمایی و دبیرستانهای دخترانه شهرستان محلات در سال 1377
بررسی و مقایسه وضعیت تغذیه‌ای (به روش آنتروپومتریک) در کودکان زیر دو سال با بدون تداوم شیردهی در مراکز بهداشتی درمانی غربی تهران در سال 1377
Adding desktop shortcuts to “My Computer” on Windows 2008 Server [closed]
Why does < C-a> (CTRL+A) not work under gvim on windows?
How do I stop/start a scheduled task on a remote computer programatically?
Detecting dead applications while server is alive in NLB
What are some of the not-so-common issues with getting remote access to a SQL 2k8 instance?
Remote desktop forced logoff
Free space in a CMD shell
How to detect drag operation at windows global scope?
What skills should a programmer have nowadays? [closed]
Keyboard shortcut to move away from a full-screen remote desktop session [closed]
*