بررسی روند سطح اجتماعی شدن حرفه‌ای دانشجویان سالهای اول تا چهارم پرستاری د دانشگاه علوم پزشکی وابسته به بهداشت درمان و آموزش پزشکی شهر تهرا

بررسی تاثیر آموزش به روش بحث گروهی بر کیفیت زندگی بیماران پس از پیوند کلیه
بررسی مقایسه‌ای رفتارهای بهداشتی دانش‌آموزان دختر و پسر سال چهارم و پنجم مدارس ابتدائی در خانواده‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی شهر ارومیه
بررسی عوامل تنش‌زا طی 24 ساعت قبل و پس از عمل جراحی از دیدگاه کودکان 8-12 ساله بستری در بخشهای جراحی بیمارستانهای آموزشی شهر تهران سال 1379
بررسی تاثیر برنامه بازتوانی قلبی بر تظاهرات بالینی و بستری شدن مجدد بیمارانی که تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر قرار گرفته‌اند، در بیمارستا
بررسی تاثیر اجرای نمایش روانی گروهی بر میزان اعتماد به نفس بیماران اسکیزوفرنیک مزمن بستری در مرکز روانپزشکی رازی سال 1377
بررسی تاثیر آموزش کاربرد فرآیند پرستاری به پرستاران بر کیفیت مراقبت‌های پرستاری از بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا در مرکز روانپزشکی رازی در
Windows CPU notification for misbehaving ColdFusion application
How to find whether a Windows user belongs to specified group?
How do I set the version information for an existing .exe, .dll?
How to convert the value of %USERNAME% to lowercase within a Windows batch script?
Checking if an application is still running from a batch file?
Signing a Windows application given a .SPC file?
Running a Windows Batch Script to Startup Multiple Files
Windows default size for console application
What would be the Windows batch equivalent for HTML's input type=“password”?
Running Batch File in background when windows boots up

بررسی روند سطح اجتماعی شدن حرفه‌ای دانشجویان سالهای اول تا چهارم پرستاری د دانشگاه علوم پزشکی وابسته به بهداشت درمان و آموزش پزشکی شهر تهرا
پژوهش حاضر یک مطالعه مقایسه‌ای هست که بصورت مقطعی بمنظور "تعیین روند سطح اجتماعی شدن حرفه‌ای دانشجویان پرستای در طی چهار سال تحصیلی" انجام شده هست .


بررسی میزان آگاهی-نگرش -عملکرد پرستاران در رابطه با انطباق موازین شرعی با امور مراقبتی در بیمارستان‌های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشک
در این پژوهش تعداد 572 نفر دانشجوی پرستاری سال اول تا چهارم در مقطع کارشناسی پیوسته، از دانشگاههای علوم پزشکی وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی شهر شهرستان تهران به روش تصادفی - طبقه‌ای انتخاب و سطح اجتماعی شده حرفه‌ای اونها بوسیله پرسشنامه اندازه‌گیری شده مورد مقایسه برنامه گرفت .


تعیین اعتبار پرسشنامه شاخص برخورداری از سلامت در بیماران مبتلا به تومور مغز مراجعه‌کننده به بیمارستانهای آموزشی شهر تهران
نتایج نشان داد که در کلیه مقاطع، بیش از 50 % از واحدهای مورد پژوهش ، از نظر اجتماعی شدن حرفه‌ای در سطح بالاتر از متوسط برنامه داشتند که از این نظر بیشترین % مربوطه به واحدهای مورد پژوهش سال اول (74 %) و کمترین % مربوط به واحدهای مورد پژوهش سال چهارم (67 %) بود.


بررسی وضعیت اقتصادی اجتماعی، خانوادگی و سلامتی پرستاران بازنشسته از مراکز وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی ایران و شهید بهشتی شهر تهران در س
بمنظور تعیین روند سطح اجتماعی شدن حرفه‌ای، بوسیله آزمون آماری روند، سطوح اجتماعی شدن حرفه‌ای واحدهای مورد پژوهش در چهار سال تحصیلی مورد مقایسه برنامه گرفت .


بررسی میزان شیوع Tinea pedis در بیماران دیابتیک مراجعه‌کننده به مرکز تحقیقاتی و درمانی دیابت ، بیمارستان افشار یزد
نتایج این آزمون نشان داد که در گروه زنها و مردها، روند خطی معنی‌داری وجود دارد، به این صورت که با افزایش سال تحصیلی به تعداد واحدهای مورد پژوهش مرد که از سطح اجتماعی شدن حرفه‌ای "زیاد" و "کم" برخوردار بودند اضافه کرده شد، و از تعداد واحدهای مورد پژوهشی که در سطح اجتماعی شدن "متوسط" برنامه داشتند کاسته شده بودند.


بررسی تاثیر برنامه مشاوره با مادران بر رفتارهای بهداشتی دختران در دوران قاعدگی در مدارس راهنمایی دخترانه شهر ارسنجان در سال 1377
(0/001P<0/01).


بررسی تاثیر آوای قرآن کریم بر میزان سطح هوشیاری بیماران کمایی ناشی از ضربه مغزی
همچتیت با افزایش سال تحصیلی به تعداد واحدهای مورد پژوهش زنی که در سطح اجتماعی شدن حرفه‌ای "کم" برنامه داشتند، اضافه کرده و از تعداد واحدهای مورد پژوهش که از سطح اجتماعی شدن حرفه‌ای "زیاد" برخوردار بودند کاسته شده بود.


بررسی میزان آگاهی و بکارگیری مراقبت از کودک در مادران کودکان مبتلا به روماتیسم قلبی مراجعه‌کننده به مراکز درمانی منتخب وزارت بهداشت درمان
(0/001<P0/01).


بررسی تاثیر آموزش تن‌آرامی بر سطح اضطراب آشکار دانشجویان سال اول پرستاری در بدو ورود به محیط بالینی در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علو
همچنین نتایج آزمون اونالیز واریانس از مقایسه میانگین نمرات مربوط به اجتماعی شدن حرفه‌ای سالهای مختلف نشان داد که اختلاف معنی‌داری بین میانگین نمرات واحدهای مورد پژوهش از سالهای مختلف تحصیلی وجود ندارد (اگرچه با افزایش میانگین نمرات کاهش نشان می‌داد (r -0/588).

در ضمن از مقایسه میانگین نمرات مربوط به اجتماعی شدن حرفه‌ای زنها و مردها در هر مقطع تحصیلی بوسیله آزمون "تی" مشخص شد که در کلیه مقاطع، میانگین نمرات زنها بالاتر از مردها بود (P1-4<0/05)


88 out of 100 based on 68 user ratings 568 reviews

بررسی تاثیر آموزش به روش بحث گروهی بر میزان مصرف سیگار دانش‌آموزان پر دبیرستانهای شهر رفسنجان در سال تحصیلی 1376-77.
میزان تاثیر آوای قرآن کریم بر اضطراب بیماران قبل از عمل جراحی در بیمارستانهای منتخب تهران سال 1376
بررسی تاثیر برنامه مشاوره با دختران نوجوان بر عملکرد مادرانشان در پیشگیری از فقر آهن دختران دبیرستانهای شمال شهر اصفهان
تاثیر آرام‌سازی بر اضطراب بیماران سکته قلبی بستری در بخش‌های ویژه قلبی در بینارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال 1372
بررسی ارتباط چگونگی گذراندن اوقات فراغت تابستانی و میزان علاقه‌مندی نوجوانان دختر با مشخصات فردی آنها در دبیرستانهای دختران منطقه 11 شهر ته
بررسی تاثیر آموزش مراقبت از بیماران آنژیوپلاستی عروق کرونر (پی. تی. سی. ا) بر آگاهی و بکارگیری پرستاران در بخشهای قلب بیمارستانهای دانشگاههای
Adding desktop shortcuts to “My Computer” on Windows 2008 Server [closed]
Why does < C-a> (CTRL+A) not work under gvim on windows?
How do I stop/start a scheduled task on a remote computer programatically?
Detecting dead applications while server is alive in NLB
What are some of the not-so-common issues with getting remote access to a SQL 2k8 instance?
Remote desktop forced logoff
Free space in a CMD shell
How to detect drag operation at windows global scope?
What skills should a programmer have nowadays? [closed]
Keyboard shortcut to move away from a full-screen remote desktop session [closed]
*