چینه نگاری زیستی و محیط رسوبی عضو C سازند قم در جنوب و جنوب شرق شهرستان قم

بازهای شیف جدید چهار دندانه از 2,2-دی متیل-1,3-دی آمینو پروپان با مشتقات استیل استون: سنتز، شناسایی و پایداری حرارتی کمپلکس‌های آنها
روش انتگرال گیری طیفی فوق کروی برای حل معادلات انتگرال-دیفرانسیل خطی
اندازه گیری هیدروکربنهای نفتی درپسماندهای آلوده به نفت با دستگاه GC-FID
تهیه، شناسایی و تعیین ساختار بلوری کمپلکس‌های جدیدی از Au(III)‌ با لیگاند فنانتریدین
سنتز نانو پلی آنیلین قالب مولکولی در سطح سیلیکای مزوپورSBA-15 برای استخراج انتخابی آلایندهای زیست محیطی
تجزیه و تحلیل ساختاری بر روی مشتقات بدست آمده از تیواوره و نمک های تری فنیل فسفین
نگاشت‌های نگهدار پوچساز، ضربگرها و اشتقاق‌ها
تعیین غلظت وتعداد نانوذرات در کلوئیدهای فلزی باروش spm
نمودارهای کنترل کیفیت آماری با اعداد فازی
شناسایی برهمکنشهای موثر بین نانوتیوبها و رنگهای آلی
بررسی مفاهیم و فیزیک اسپینترونیک
دینامیک های مدل های درمان اچ آی وی
مطالعه سیستماتیکی برخی از گونه های بخش Malacothrix و خویشاوندان نزدیک آن از جنس Astragalus L. در ایران
How can I add non mouse-selectable line numbers to vim?
Backup-restore the current repeat action (.) in VIM
Gvim in UTF8 with Russian keyboard layout
How to convert the ^M linebreak to 'normal' linebreak in a file opened in vim?
How to write consecutive named files in Vim?
Unable to move upwards by t in Vim's Tlist when I use Dvorak
VI/VIM editor: Using a map sequence to wrap a word with HTML tags
Disabling swap files creation in vim
Can Vim do Fortran completion of subroutine arguments
How can I wrap text to some length in Vim?
*