توسیعی از تقریبهای یکنواخت و فضای ایده آل ماکسیمال جبرهای لیپشیتس تحلیلی توسعه یافته

بررسی روشهای MPSIAC (‏‎PSIAC‎‏ اصلاح شده)و EPM در برآورد رسوب در حوزه آبخیز سد بافت
برآورد احتمال رخداد یک پیشامد در داده های طولی ترتیبی در وجود و عدم وجود انصراف با استفاده از مدل های مارکوف با اثر تصادفی
بررسی اثر تنش شوری (NaCl) روی رشد رویشی و میزان پرولین گیاه زردچوبه (Curcuma longa L.) در شرایط کنترل شده
مدول‌های پرازاول
مطالعه مورفومتریک و مریستیک گونه Garra Rufa در حوضه دجله و خیلج فارس
نمایش های گراف های جهت دار
برآورد پارامترهای مدل های خطی زمانی که متغیرها دستخوش خطای اندازه گیری هستند
برخی از ابر جبرهای لی کامل
تکوین بافتی، سلولی و بیوشیمیایی کبد جنین موش تیمار شده با کینازولینون‌ها
طراحی و ساخت دستگاه پلاسمای محوری
بررسی میزان تجمع فلزات سنگین نیکل، مس و کادمیم دربافت نرم دو کفه ایهای , Pinctada Radiata و Barbatia Decussata ساکن مناطق بین جزر و مدی خلیج نایبند
اثرات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی پرایمینگ روی جوانه زنی دانه های گوجه فرنگی در دماهای زیر اپتیمم
بررسی تفاوت رفتار تغذیه ای جنسهای نر و ماده خرچنگ ویولن زن Uca Sindensis (Decapoda: Ocypodidae( در مناطق بین جزر و مدی خور آبی (بندرعباس)
How can I add non mouse-selectable line numbers to vim?
Backup-restore the current repeat action (.) in VIM
Gvim in UTF8 with Russian keyboard layout
How to convert the ^M linebreak to 'normal' linebreak in a file opened in vim?
How to write consecutive named files in Vim?
Unable to move upwards by t in Vim's Tlist when I use Dvorak
VI/VIM editor: Using a map sequence to wrap a word with HTML tags
Disabling swap files creation in vim
Can Vim do Fortran completion of subroutine arguments
How can I wrap text to some length in Vim?
*