بررسی ارتباط چند شکلی‌های ژنتیکی Gstml،GSTTl و GSTO2 با بهره هوشی دانش آموزان شهرستان فریدونشهر

ژنوتایپینگ ویروس هپاتیت B در نمونه های خون به روش PCR-RFLP
بعد فراکتالی برای فراکتال های خود-آفین و زیرمجموعه های پایا در منیفلدها
تحلیل پاسخ‌های همبسته‌‌ی آمیخته‌ی پیوسته و ترتیبی با و بدون داده‌های گم شده
کانی شناسی، دگرسانی، ژئوشیمی و مکانیسم تشکیل رگه‌های طلا دار شرف آباد، آذربایجان شرقی، ایران
کاربردسیستم‌های چند عامله در تجارت الکترونیک
رابطه مقاومت گیاهچه‌های ارقام مختلف کلزا (Brassica napus L.) به شوری با پیش تیمار بذرها توسط کلرید سدیم
مطالعه تنوع ژنتیکی درون و بین جمعیت های مختلف خلر زراعی Lathyrus Sativus با استفاده از مارکرهای RAPD
بازدارندگی خوردگی مس به وسیله رنگهای قرمز بازی 46 و اورامین O در محیط اسید کلریدریک 1M
بررسی نقش گلیکوژن سنتاز کیناز 3-بتا(GSK-3beta) در تشکیل جسم زرد در موش های صحرایی نژاد Wistar
بررسی روشهای MPSIAC (‏‎PSIAC‎‏ اصلاح شده)و EPM در برآورد رسوب در حوزه آبخیز سد بافت
برآورد احتمال رخداد یک پیشامد در داده های طولی ترتیبی در وجود و عدم وجود انصراف با استفاده از مدل های مارکوف با اثر تصادفی
بررسی اثر تنش شوری (NaCl) روی رشد رویشی و میزان پرولین گیاه زردچوبه (Curcuma longa L.) در شرایط کنترل شده
مدول‌های پرازاول
How can I add non mouse-selectable line numbers to vim?
Backup-restore the current repeat action (.) in VIM
Gvim in UTF8 with Russian keyboard layout
How to convert the ^M linebreak to 'normal' linebreak in a file opened in vim?
How to write consecutive named files in Vim?
Unable to move upwards by t in Vim's Tlist when I use Dvorak
VI/VIM editor: Using a map sequence to wrap a word with HTML tags
Disabling swap files creation in vim
Can Vim do Fortran completion of subroutine arguments
How can I wrap text to some length in Vim?
*