مطالعه منابع آب دشت رامهرمز و بررسی گزینه‌های مختلف مدیریتی با استفاده از مدل ریاضی


مطالعه منابع آب دشت رامهرمز و بررسی گزینه‌های مختلف مدیریتی با استفاده از مدل ریاضی
هستفاده از مدلهای ریاضی یکی از روشهای غیرمستقیم در حل مسائل آبهای زیرزمینی هست که با صرف هزینه کمتر نسبت به روشهای مستقیم مطالعه این منابع را ممکن می‌سازد.


مطالعه کانی‌شناسی و ژنز معدن انجیره تیران اصفهان (خان‌سرمد)
دقت و کارآئی اینگونه مدلها به صحت و دقت اطلاعات جمع‌آوری شده بستگی دارد.


پتانسیل اقتصادی و پالئوژئوگرافی رسهای دارای ساخت توپی شکل ستون چینه‌شناسی زاگرس میانی
اگر جمع‌آوری اولیه با بازدیدهای صحرائی و بررسی دقیق منطقه همراه باشد، مدل تهیه شده می‌تواند به یک لوازم قوی جهت بررسی رفتار آبخوان تحت تاثیر گزینه‌های مختلف مدیریتی تبدیل گردد.


بهینه‌سازی آزمایشگاه‌های تهران و مراکز
در این تحقیق مدل (CUFEM) به کار گرفته شده توسط بخش هیدروژئولوژی دانشگاه چانگچون کشور چین تهیه گردیده هست .


اکتشاف سراسری پتاس
همچنین از آمار و گزارشهای تهیه شده توسط اداره مطالعات ساوقت آب و برق خوزستان هستفاده شده که در بازدیدهای صحرائی از منطقه این اطلاعات تکمیل و تصحیح شده‌اند.


جمع‌آوری ، شناسایی ، طبقه‌بندی سنگواره‌ها ، سنگها و کانیهای منطقه زنجان
پس از تهیه اطلاعات لازم، دوره وقتی یک ساله از مهرماه 74 تا مهرماه 75 جهت واسنجی و دوره وقتی 10 ماهه از مهرماه 75 تا مرداد ماه 76 جهت صحت سنجی مدل انتخاب گردید.


بررسی کانی‌شناسی و سنگ‌شناسی و تکتونیکی سنگهای رسوبی منطقه چرامکان (فارس )
واسنجی اولیه مدل ترکیبی از پارامترهای هیدروژئولوژیکی ایجاد نمود که ترکیب واقعی منطقه نبوده و در مرحله صحت سنجی مدل مقداری خطا ایجاد می‌نمود.


بررسی مکانیسم آلودگی آبهای زیرزمینی به علت مجاورت با گنبدهای نمکی
با هستفاده از روش اصلاح تلسکوپی شبکه اقدام به تصحیح مقادیر ضرایب هیدرودینامیکی آبخوان شد.


مطالعات مقدماتی اکتشاف سنگ سبک و بتون سبک
سپس با هستفاده از این ضرایب اصلاح شده طی یک مرحله واسنجی مجدد تغذیه حاصل از رودخانه و انهار سنتی تصحیح گردید.

صحت عملکرد مدل در یک مرحله صحت سنجی از مهرماه 75 تا مرداد ماه 76 مجددا بررسی شده و پس از اطمینان از قابل قبول بودن نتایج اون، جهت بررسی وضعیت آینده آبخوان تحت تاثیر گزینه‌های مختلف مدیریتی مورد هستفاده برنامه گرفت .

در این راستا روشهای مختلف بهره‌برداری تلفیقی از آبهای زیرزمینی و سطحی جهت راه‌اندازی طرح شبکه آبیاری و زهکشی منطقه مورد بررسی برنامه گرفته و گزینه‌های برتر معرفی گردید.
76 out of 100 based on 46 user ratings 1096 reviews