زمین‌شناسی و پترولوژی منطقه کلادار دره اشکی در شمال شرق موته


زمین‌شناسی و پترولوژی منطقه کلادار دره اشکی در شمال شرق موته
منطقه مورد مطالعه در 270 کیلومتری جنوب جنوب‌غربی شهرستان تهران و 10 کیلومتری روستای موته واقع شده هست که ا نظر تقسیمات کشوری متعلق به هستان اصفهان و از نظر تقسیم‌بندی زونهای ساختمانی - رسوبی ایران در زون سنندج - سیرجان واقع شده هست .


مطالعه پتروگرافی و پترولوژی توده‌های نفوذی الوند خراسانلو و والایش (شمال ابهر) و رابطه کانی‌زایی با پلوتونیسم منطقه 0
از نظر زمین‌شناسی تشکیلات متعلق به پرکامبرین در نظر گرفته و شامل کمپلکس دگرگونی هست .


مطالعه کانی‌سازی و ژنزدرون عمارت اراک
در این منطقه سریهای شیست نیز گسترش داشته و در طول شیستوزیته، بویژه در شکستگی‌ها و گسلها و درزه‌ها کانیهای فلزی پیریت و کالکوپیریت طلادار مشاهده می‌گردد.


مطالعه کانی‌شناسی و ژنزکانسار منگنز و نارچ قم
توده‌های گرانیتی در داخل تشکیلات دگرگونی پرکامبرین نفوذ کرده‌اند و دگرگونی مجاورتی ضعیفی را در برخی نقاط سبب شده‌اند.


بررسی ژنز کانسنگ آهن سنگان
بطور کلی سنگهای منطقه مورد مطالعه متحمل پلی متامورفیسم (دگرگونی ناحیه‌ای، دگرگونی مجاورتی، دگرگونی دینامیکی و دگرگونی هیدروترمال) شده هست .


مطالعه کانی‌شناسی و ژنز معدن انجیره تیران اصفهان (خان‌سرمد)
گرانیت آلکالن منطقه در شرایط نیمه عمیق ایجاد شده‌اند.


پتانسیل اقتصادی و پالئوژئوگرافی رسهای دارای ساخت توپی شکل ستون چینه‌شناسی زاگرس میانی
حضور گسترده بافت میکروپرتیت بهمراه همرشدیهای گرانوفیری و عدم توسعه پگماتیت و فقدان مسکوویت اولیه همگی نمایانگر کم بودن فشار بخار آب در محیط تشکیل این سنگها هست .


بهینه‌سازی آزمایشگاه‌های تهران و مراکز
شباهت زیاد گرانیت‌ها و ریولیتهای منطقه نشان از منشاء مشترک اونها دارد.


اکتشاف سراسری پتاس
با توجه به شواهد موجود گرانیت موته از نوع A بوده و برپايه دیاگرام‌های تفکیک تکتونیکی در محدوده گرانیتوئیدهای پس از برخورد (POG) برنامه می‌گیرند.

با توجه به مطالعات انجام شده و خصوصیات آلتراسیون، کانی‌زایی طلا، شوری سیالات ، محتوای Co2، ساختمانهای شنماينده و کششی، مقادیر ??? O18 و ...

کانسار طلای موته جزء کانسارهای طلای مزوترمال برنامه گرفته و مدل ژنتیکی آبهای جوی برای اون پیشنهاد می‌شود.
76 out of 100 based on 56 user ratings 1006 reviews