بررسی‌های زمین‌شناسی مهندسی و کاربری زمین حوزه آبخیز نکاءرود


بررسی‌های زمین‌شناسی مهندسی و کاربری زمین حوزه آبخیز نکاءرود
حوزه آبخیز نکاءرود با زیر حوزه‌های الارز، متکازین و کیاسر با وسعتی حدود 22000 هکتار در شاخه‌های رودخانه نکاءرود با ارتفاع متوسط 1640 متر در دامنه‌های پرشیب‌البرزشمالی همراه با ساختمانهای زمین‌شناسی و شرایط ژئومرفولوژیک حاکم بر البرز مرکزی با روند شرق به غرب گسترش دارد که حد فاصل بین دو گسل لرزه‌زاء شمال البرز و خزر برنامه دارد.


مطالعه محیطهای رسوبی تشکیلات جیرود در حوزه البرز مرکزی
شرایط لیتولوژیکی آهکهای مارنی و مارن سبب شده هست که بخش عمده رسوب رودخانه نکاءرود در این شاخه‌ها تولید گردد.


میکروبیواستراتیگرافی پرمین در حوزه البرز مرکزی در ناحیه کوه‌سنگی
پتانسیل لغزشی در بخش وسیعی از حوزه خصوصا دامنه‌های شیبدار شمالی در مارنهای میوسن، مناطق روستائی و سازه‌های زیربنائی و همچنین منابع آب و خاک را در معرض تخریب برنامه داده هست همچنین توسعه مناطق فرسایش آبی و مشکلات کم‌آبی و سیل از جمله ویژگیهای مرتبط با زمین‌شناسی مهندسی منطقه طرح هست که به شدت کاربری زمین در این عرصه را تحت تاثیر برنامه داده هست .


مطالعه سنگهای ماگمائی و دگرگونه جنوب نائین از لحاظ پتروگرافی و پترولوژی
هستفاده از ویژگیهای زمین‌شناسی مهندسی در مطالعات ناحیه‌ای جهت تحلیل خطرات زمین شناختی همانند سیل، لغزش زمین و فرسایش خاک ما را در تدوین برنامه توسعه منطقه‌ای این ناحیه محروم کمک شایان توجهی می‌نماید.


بررسی بیواستراتیگرافی کرتاسه در منطقه آب‌گرم تاکستان
نقشه‌های مناسب پهنه‌بندی زمین لغزش و خطرات فرسایش خاک همراه با بررسی منابع آب مرتبط با کاربری زمین و تغییرات هر یک در کاربری‌های گوناگون مورد تجزیه و تحلیل بر مبنای مطالعات میدانی برنامه گرفته هست که قابلیت تلفیق و سنتز با هستفاده از GIS را نیز دارا هست .


بررسی میکروبیواستراتیگرافی تشکیلات الیگوسن - میوسن در منطقه جیرفت


مطالعه زمین‌شناسی و روندهای تکنونیکی در سنگهای پرکامبرین شیستهای گرگان


88 out of 100 based on 88 user ratings 988 reviews

مطالعه چینه‌شناسی و دیرینه‌شناسی مقاطعی از سازند قم در مسیر جاده ساوه
تعیین رزبین دونین کربونیفر در آنتی کلینال آینه‌ورزان دلیجان
مطالعه پتروگرافی و پترولوژی .... کانی‌زایی با پلوتونیسم منطقه
میکروبیواستراتیگرافی تشکیلات الیگوسن - میوسن در منطقه جیرفت
مطالعه محیطهای رسوبی سازند سلطانیه در شرق تهران
مطالعه فاسیسها و محیطهای رسوبی سنگهای پالئوزوئیک میانی و توالیهای رسوبی آنها در شمال زرند کرمان
مطالعه سنگهای پالئوزوئیک زرین ( سازندهای دز وداهو ) در شمال شرق زرند کرمان جهت تشخیص فاسیسها ، محیطهای رسوبی و توالیهای آنها
بررسی امکان استخراج آلومین و پتاس از سنگهای آتشفشانی سارای ( ساحل شرقی دریاچه ارومیه )
How to handle column growth of wide, flat tables
Alter column datatype in sql
T-SQL - Select records into concatenated text?
How to Pass Variables into Script Tranformation Editor?
Why I can't find syslanguages table in my sql server 2005?
Running sp_executesql query expects parameter @statement
Grant permission to only a view
Count Query in SQL
Deleting or not deleting rows in ssis package destination table
Making a SETUP file
*