بررسی ساختار زمین‌شناسی تاقدیس تخته و پتانسیل اقتصادی آن (واقع در جنوب استان فارس)


بررسی ساختار زمین‌شناسی تاقدیس تخته و پتانسیل اقتصادی آن (واقع در جنوب استان فارس)
هدف این پایان‌نامه مطالعهء ساختاری و تعیین توان هیدروکربوری تاقدیس تخته هست و طی اون بر پایه مطالعات صحرایی و با هستفاده از عسکهای هوایی، نقشهء زمین‌شناسی منطقه به مقیاس 1:50000، یک مقطع ساختمانی طولی و 5 مقطع ساختمانی عرضی به مقیاس 1:25000 و بر پایهء این مقاطع، نقشه خطوط تراز زیرزمینی برای سطح فوقانی گروه دهرم به مقیاس 1:50000 تهیه شده هست .


بررسی مقدماتی طلا در منطقه زره‌کان - قزوین
تاقدیس تخته در کمربند ساده چین‌خوردهء زاگرس و در منطقه فارس واقع هست .


شناخت پوسته فلات ایران زمین با استفاده از پاشش امواج سطحی زمین لرزه‌های دور
نزدیکترین شهر به اون شهر خنج هست که در حدود 20 کیلومتری جنوب شرقی اون برنامه گرفته هست .


بررسی و مطالعه فسفات در کرمان
روند محوری این تاقدیس شمال غربی - جنوب شرقی هست و با تاقدیسهای بندوبست ، خنج، گل‌سیاه، چم‌نوری و نره همجوار هست که از این میان با تاقدیس نره بصورت پوششی (En echelon) برنامه گرفته هست .


بررسی رسوب‌شناسی منطقه شرفخانه رحمانلو
قدیمی‌ترین بیرون‌زدگی این تاقدیس ، سازند ایلام - سروک به سن کرتاسه هست .


بررسی افقهای کرتاسه شمال سمنان در ارتباط با معادن سرب
این تاقدیس یک چین تقریبا موازی هست که طول اون 32 کیلومتر و عرض اون حدود 5 کیلومتر هست .


ارزیابی پتانسیلهای معدنی سنگهای آذرین شرق زرند کرمان
محور این تاقدیس در قسمتهای میانی دچار چرخش شده و به طرف جنوب غرب بصورت محدب برنامه گرفته هست .


بررسی زمین‌شناسی ، پترولوژی و پتانسیل معدنی جنوب ماسوله
میل (Plunge) شمال غربی اون روی سازند آسماری 25 درجه و میل جنوب شرقی اون روی همین سازند حدود 6 درجه هست که نشان‌دهنده بالاآمدگی بیشتر در سمت شمال غرب هست .


مقایسه دواندیس مس سرکوه در ناحیه سرچشمه کرمان و قبله بولاغ در منطقه طارم سفلی زنجان برای کمربند مس ایران
طول موج و دامنهء متوسط این تاقدیس بترتیب حدود 12 کیلومتر و 2700 متر می‌باشد.

تجزیه و تحلیل فوریه برای کمانهای داخلی و خارجی مقاطع این تاقدیس انجام شد که نشان‌دهندهء تمرکز بیشتر قطاعها در محدودهء بین سهمی و نیمه بیضوی هست ، این تحلیلها همچنین نشان‌دهندهء توسعه بیشتر چین‌خوردگی در قسمت شمال غربی این تاقدیس هست .

علاوه بر این شکستگیهای بزرگ مقیاس در سازند ایلام - سروک و شش ایستگاه درزه در این تاقدیس مورد بررسی برنامه گرفت .

اهمیت اقتصادی این تاقدیس ، وجود ذخایر هیدروکربوری در اون هست و تنها افق امیدبخش در این مورد گروه دهرم می‌باشد که بر پايه نقشهء خطوط تراز زیرزمینی، حجم این طبقات در محدودهء مخزنی اون، حجم گاز قابل هستحصال و نیز محل مناسب جهت حفاری تعیین شد.
94 out of 100 based on 44 user ratings 544 reviews