بررسی سینوپتیکی نوسان پنج‌ساله پرفشار جنب حاره (STHP) بر روی ایران در فصل بهار


بررسی سینوپتیکی نوسان پنج‌ساله پرفشار جنب حاره (STHP) بر روی ایران در فصل بهار
در این تحقیق بررسی سینوپتیکی نوسانات پنج سالهء STHP بر روی ایران در ماههای آوریل و مه از سالهای 1981-1985 مورد تجزیه و تحلیل برنامه گرفته و منطقهء مورد مطالعه از 10-5 درجهء شمالی و 20-80 درجهء طول شرقی را پوشش می‌دهد که به طریقهء سینوپتیکی مورد توجه واقع شده هست .


مطالعه پترولوژیکی و ژئوشیمیائی توده‌های نفوذی آلکالن و برخی از کواترهای منطقه حسنعلی راین کرمان
و چون تاکنون در این مورد کاری انجام نشده هست گامی نخست در مطالعهء این موضوع می‌باشد.


بیواستراتیگرافی سازند آباده
این رساله مشتمل بر 6 فصل بوده که فصل اول اختصاص به طرح مسئله و ضرورت انجام کار اهداف تحقیق و ادبیات اون و روشهای مورد مطالعه دارد در فصل دوم بررسی سینوپتیکی دو پارامتر STHP , PV (ورتکس قطبی) به صورت نرمال مطرح شده و سپس در فصل سوم به بررسی وضعیت گردش عمومی جو در ماههای اوریل و مه از سالهای 1981-1985 پرداخته شده و ارتباط نوسان پارامترهای فوق با بارندگی متوسط ماهانهء شمال غرب ، غرب ، مرکز، شرق و جنوب کشور بیان شده هست و در فصل چهارم ارتباط و همبستگی پارامترهای روزانه STHP با بارش متوسط روزانهء شمال غرب ، مرکز، شرق و جنوب کشور ایران آمده هست و در فصل پنجم تاثیر STHP در پراکندگی بارش کشور در روزهایی که سیستم باران‌زا وارد کشور شده مورد بحث برنامه گرفته هست و سپس در فصل آخر تفسیر و نتایج اثبات شرایط پایداری در جنوب کشور با تسلط STHP در بهار و مقایسهء اون با بخشهای شمالی کشور مورد توجه برنامه گرفته و آزمون فرضیه‌ها به اثبات رسیده هست .


مطالعه پتروگرافی و پترولوژی و ژئوشیمی توده‌های آذرین ناحیه آوج
در این تحقیق مشخص شده هست که پشته پر بند 584 ژئوپتانسیل دکامتر در بیشترین روزهای بهاری در شرق ایران برنامه گرفته و این عامل باعث خشکی بهار در این ناحیه می شود و اسبرنامه سلول بسته STHP در شرق ایران موجهای باد غربی را به طرف شمال منحرف نموده و این امر باعث کوتاهترشدن طول موجها شده و کوتاه شدن طول موجها باعث ناپایداری جوی در کشور ایران می‌شود و گسترش STHP به طرف شمال باعث تسلط اون بر روی جنوب کشور شده و ایجاد ناپایداری می‌نماید و بالعکس این گسترش به طرف شمال باعث کوتاهی طول موجها در عرضهای بالاتر شده و بارندگیها را افزایش می‌دهد.


بررسی احتمال استخراج پتاس و آلومین از لوسینوفرهای شبه جزیره سارای (ساحل شرقی دریاچه ارومیه)
برای انجام این تحقیق ابتدا آمار روزانهء بارندگی ایستگاههای مناطق مختلف کشور هستخراج شد و بعد بین میزان بارشها با فاکتورهای STHP همبستگی گرفته شد و با مشخص‌کردن ایستگاههای روی نقشه و رسم پر بند 584 ژئوپتانسیل تاثیر پر بند مذکور در بارش این ایستگاهها معلوم گردید.


مطالعه سنگهای پالئوزوئیک زیرین (سازند هادزوداهو) در شمال


مطالعه پتروگرافی و پتروشیمیایی توده‌های پلوتونیکی شمال اسدآباد همدان (منطقه باباعلی) و رابطه‌اش با دگرگونی و کانی‌سازی منطقه


82 out of 100 based on 62 user ratings 1162 reviews