میکروبیواستراتیگرافی و محیط رسوبی سازند قم در مقاطع ایواوغلی خوی و شمال غربی تسوج


میکروبیواستراتیگرافی و محیط رسوبی سازند قم در مقاطع ایواوغلی خوی و شمال غربی تسوج
گسترش وسیع سازند قم در منطقهء آذربایجان، انگیزه‌ای برای بررسی دو مقطع ایواوغلی و شمال غربی تسوج جهت شناسایی بیشتر وضعیت چینه‌شناسی و فسیل‌شناختی سازند فوق‌الذکر گردید.


مطالعه و بررسی نهشته‌های رسی در گیلاد دماوند
نهشته‌های الیگو - میوسن سازند قم در ماکو، غرب و شمال دریاچهء ارومیه، جنوب میانه، تبریز، رنجان و تکاب بوسیلهء محققین قبلی مطالعه شده‌اند.


مطالعه کانی شناسی - پاراژنز و نحوه تشکیل کانسار آهنگران ملایر.
مقطع ایواوغلی در مجاورت جادهء ترانزیتی تبریز به ماکو در حدود 4 کیلومتری سه راهی خوی به طرف ماکو واقع شده هست .


مطالعه رسوب‌شناسی ، محیط رسوبی و هیدرودینامیک رودخانه قره‌سو
از این مقطع 165 نمونه برداشت شده و 70 مقطع نازک از نمونه‌های منتخب تهیه و بررسی گردیدند.


بررسی میکروبیواستراتیگرافی پرمین در حوزه البرز مرکزی در ناحیه کوه سنگی .
15 مقطع نازک از نمونه‌های پرمین نیز برای حتمی‌شدن سن پایهء مقطع، مورد مطالعه برنامه گرفتند.


تعیین مرز بین دونین کربونیفر در آنتی کلینال آینه وزان دلیجان .
مطالعهء مقاطع نازک نشان می‌دهد که آهکهای نازک لایه تا ماسیو به ضخامت 247 متر به واسطهء یک لایهء برش آهکی به ضخامت 2 متر بر پایه‌ای از ماسه‌سنگها و آهکهای پرمین ته‌نشین شده‌اند.


نقش تشکیلات زمین شناسی در تغییر کیفیت آبهای زیرزمینی دشت سروستان
میکروفونای شناسائی شده شامل 29 جنس و 40 گونهء فرامینیفر، 4 جنس از خانوادهء جلبکهای کورالیناسه، 2 جنس از شاخهء بریوزوآ، 2 جنس از شاخهء نرم‌تنان و 2 جنس از مرجانها می‌باشند.


بررسیهای کانی شناسی ، سنگ تراشی و تکتونیکی سنگهای رسوبی منطقه چرامکان ( فارس )
این محتوای فسیلی سن بوردیگالین را برای مقطع مورد نظر، مشخص نموده و اون را هم‌ارز بخش f سازند قم برنامه می‌دهد.


پیجویی سراسری طلا
بررسی میکروفاسیس این مقطع، بیانگر وجود یک سد یا باربیوکلاستی متشکل از مرجان و بریوزوآ هست که رخساره‌های لاگون و دریای باز (جلوی ردیف) را نیز به همراه خود دارد.

محیط اقلیمی این منطقه نیز برپايه روشی تجربی، به عنوان محیطی نیمه حاره‌ای تعیین گردید و عمق حوضه 0-70 متر و مربوط به بخش داخلی فلات قاره می‌باشد.

مقطع تسوج در حدود 5 کیلومتری شمال غربی شهر تسوج واقع گردیده هست .

ضخامت این مقطع 988 متر بوده و با آهکهای خاکستری مایل به زرد بر پایه‌ای نامشخص آغاز شده و در ادامه به تناوب شیل خاکستری مایل به سبز و ماسه‌سنگ خاکستری تیره و آهکهای ماسه‌ای تیره‌رنگ تبدیل می‌شود که بیشترین ضخامت ، از اون واحد شیلی می‌باشد و بقیهء واحدها، میان لایه‌هایی بیش نیستند.

میکروفونای موجود در مقاطع، دربرگیرندهء 13 جنس و 16 گونهء فرامینیفر، 2 جنس از خانوادهء جلبکهای کورالیناسه، 2 جنس از شاخهء بریوزوآ و 2 جنس از مرجانها می‌باشد.

اجتماع فسیلی فوق مبین سن بوردیگالین برای مقطع تسوج بوده و اون را هم‌ارز بخشهای f , e سازند قم برنامه می‌دهد.

به دلیل وجود گسل ژرف توج در مجاورت حوضه، کف حوضه در حال فرونشینی مداوم بوده و باعث ایجاد شرایط دریایی عمیق در منطقه شده هست .

وجود آثار فشردگی مکانیکی در میکروفاسیسها و وجود توربیدایت مناطق عمیق به همراه فرامینیفرهای محیط پلاژیک بیانگر محیط عمیق دریایی در حوضهء تسوج می‌باشند.
94 out of 100 based on 44 user ratings 544 reviews