بررسی پتروگرافی، پترولوژی و پتانسیل اقتصادی سنگهای آذرین خروجی منطقه طالقان


بررسی پتروگرافی، پترولوژی و پتانسیل اقتصادی سنگهای آذرین خروجی منطقه طالقان
گسترهء مورد بررسی در این رساله با وسعتی در حدود 435 کیلومترمربع بخشی از ارتفاعات مشرف بر شمال درهء طالقان را در هشتاد کیلومتری شمال غرب شهرستان تهران واقع در دامنه جنوبی البرز مرکزی شامل می‌گردد و از نظر چینه‌شناسی جزئی از سازند کرج محسوب می‌شود.


بررسی مقدماتی کانسار منگنز آب بند
قدیمیترین سنگها در ناحیه مربوط به سازنده کهر بوده و تقریبا مقطع کاملی از سنگهای پیش از ترسیر بجز سیلورین و دونین را در این ناحیه می‌توان مشاهده نمود.


پی‌جوئی طلا و نقره در خراسان
مرز بین سنگهای ترسیری با سنگهای قدیمیتر عمدتا با سطوح تکتونیکی مشخص می‌گردد.


بررسی ژئوشیمیائی و کانی‌شناسی ذخایر کالوئن و خاک نسوز از 5 ناحیه جنوب استان آذربایجان غربی
سنگهای پالئوژن (سازند کرج) در منطقهء مورد مطالعه مشتمل بر دو بخش اصلی هست : بخش زیرین شامل بیش از 1000 مترتوف ، رسوبات توفی و آهک نومولیت‌دار بوده که بلافاصله بر روی سطح فرسایش یافتهء آهکهای کرتاسهء فوقانی واقع شده هست و بخش فوقانی شامل بیش از 1500 متر از جریانهای گدازه‌ای بازیک با سن احتمالی ائوسن فوقانی تا اولیگوسن که خود به سه سری ماگمایی مشخص قابل تفکیک بوده و بصورت خطواره‌های ماگمایی با طول تقریبی 30 کیلومتر در منطقه تجلی یافته‌اند.


استراتیگرافی ما پترولوژی و محیط رسوبی رسوبات نئوکویین در مشرق حوضه کپه داغ
برون‌ریزی سریهای ماگمایی مذکور در طی سه مرحلهء فورانی مختلف بشرح زیر صورت گرفته هست : مرحله اول، شامل برون‌ریزی حجم عظیمی از روانه‌های تفریتی- فنوتفریتی اونالیسم‌دار بوده که بلافاصله با حجم کمتری از گدازه‌های آلکالی اولیوین بازالت مرحلهء دوم با یک همبری قاطع پوشیده می‌شوند و سومین مرحله شامل خروجی گدازه‌های تراکی بازالتی- تراکی اوندزیتی می‌باشد.


پترولوژی و ژئوشیمس و مینرالیزیشین اسکارنهای نیریز - فارس
بررسی اونالیسم‌های موجود در سنگهای تفریتی- فنوتفریتی منطقه نشان می‌دهد که اونالیسم‌های مزبور اولیه نبوده و حاصل جانشینی کانی‌لوسیت (L-type) می‌باشند.


طرح مطالعاتی زمین‌شناسی منطقه دهبکری - دشت کوچ
ماهیت ژئوشیمیایی گدازه‌های بازیک مورد مطالعه از نوع آلکالن تحولی سدیک بوده که بتدریج در حین تفریق به سمت سنگهایی با خاصیت برتری پتاسیک (گدازه‌های تراکی بازالتی- تراکی اوندزیتی) میل می‌نماید.


بررسی مکانیسم آلودگی آبهای زیرزمینی بعلت مجاورت با گنبدهای نمکی
گدازه‌های تفریتی فنوتفریتی و تراکی بازالتی- تراکی اوندزیتی منطقه به ترتیب حاصل تفریق یک ماگمای بازانیتی و الکالی اولیوین بازالتی بوده که خود حاصل %های مختلف ذوب بخشی یک گوشتهء لیتوسفری می‌باشند.


تعیین مسیر حرکت آبهای کارستی کوههای گروبرم فیروز توسط ردیابهای رنگی
گدازه‌های آلکالن منطقهء مورد مطالعه احتمالا از طریق شکستگیهای لیتوسفری در یک رژیم تکتونیکی کششی به سطح راه یافته اما بدلیل تاثیر فرآیندهایی همچون آلودگی با مواد پوستهء قاره‌ای بویژه پوستهء فوقانی خصوصیات ژئوشیمیایی یک محیط فرورانش را به نمایش می‌گذارند.
76 out of 100 based on 86 user ratings 436 reviews