بررسی رسوب‌شناسی- ژئومورفولوژی و محیط رسوبی نهشته‌های کواترنری دشت گرمسار


بررسی رسوب‌شناسی- ژئومورفولوژی و محیط رسوبی نهشته‌های کواترنری دشت گرمسار
دشت گرمسار در جنوب رشته کوه‌های البرز در فاصله 110 کیلومتری جنوب شرق تهران، بین 5 دقیقه و 35 درجه و 17 دقیقه و 35 درجه عرض شمالی و 15 دقیقه و 52 درجه و 35 دقیقه و 52 درجه طول شرقی برنامه گرفته و توسط رودخانه حبله رود بوجود آمده هست .


مقوله ای بر مراحل مختلف فرسایش، حمل و ته نشست مواد رسوبی
واحدهای گوناگون ژئومورفولوژیکی در این ناحیه از ارتفاعات به سمت مناطق پست شامل، کوه‌ها و تپه‌ها، بادزن‌های کوچک پای‌کوهی، بادزن بزرگ حبله رود، با رودخانه‌های متعدد بریده بریده، اشکال مختلف فرسایش انحلالی، کانال‌های عمیق شده، جلگه‌های رسی و پلایا می‌باشد.


حذف اثر مولفه سنژنتیک در اکتشافات ژئوشیمیایی با تکنیک شبکه عصبی
از نظر زمین‌شناسی و زمین ساخت می‌توان محدوده مورد مطالعه را به دو بخش تقسیم نمود.


کاربرد مدل تخلخل دوگانه در ارزیابی ویژگی های هیدرودینامیکی سفره آبهای سخت در چاههای کامل وناقص
بخش اول، حوزه آبریز حبله رود در بالا دست که دارای سازندهای گوناگون زمین‌شناسی از دوران پرکامبرین تا کواترنر می‌باشد.


بررسی پترولوژی ، تکنونیک و پتانسیل معدنی ناحیه جنوب غربی کاشان
این بخش از نظر تقسیمات زمین‌ساختی در محدودهء البرز مرکزی برنامه گرفته هست .


تهیه کارت‌ژئولوژی و گزارش زمین شناسی نواحی اطراف اصفهان برمبنای مطالعات بیواستراتیگرافی پالئوژئولوژی
قسمت دوم، بادزن گرمسار هست که شامل رسوبات کواترنری بوده، دقیقا در حوزه زمین‌ساخت ایران مرکزی واقع شده هست .


بررسی توده‌های در انیتوئید ایران و رابطه آن با تحول ساختمان زمین شناسی
پژوهش‌های رسوب‌شناسی نهشته‌های موجود در این دشت ، خصوصیات رودخانه‌های بریده بریده را به نمایش گذاشته هست ، سیکل‌های رودخانه‌ای که به سمت بالا ریز شونده هستند، در این منطقه غالب می‌باشند.


مطالعه زمین شناسی ناحیه فیروزآباد خورموج ( کوه دالان - کوه سیاه و کوه‌کرتنگ )
منحنی‌های دانه‌سنجی رسوبات دشت در اکثر موارد دارای رخسارهء پارابولیک هست .


تاریخچه زمین شناسی کوه‌های زاگرس
در مواردی نیز رخساره‌های هیپربولیک - پارابولیک و پارابولیک - لگاریتمیک را نشان می‌دهند.

جور شدگی رسوبات از بسیار ضعیف تا ضعیف متغیر هست ، رسوبات ماسه‌ای بالامیناسیون افقی از جور شدگی بهتری برخوردار هستند.

با دور شدن از راس بادزن، رسوبات دانه ریز شده، جور شدگی هیدرولیکی بیشتر می‌گردد.

رخساره سنگی رسوبات رودخانه‌ای این نهشته‌ها از Gms در شمال دشت تا Fsc و P در جنوب دشت تغییر می‌کند.

مطالعه کانی‌های رسی اغلب کلریت ، ایلیت - میکا، کائولینیت و در حد ناچیزی اسمکتیت را نشان می‌دهد.

بر پايه مطالعه بافت و ساخت‌های رسوبی مشخص می‌شود که در جهت شیب ، اندازه دانه‌های رسوبی کوچکتر می‌شوند و بدین ترتیب ارتباطی خطی بین فاصله از نوک بادزن و اندازه دانه‌های رسوبی مشاهده می‌شود.

ساخت‌های رسوبی گوناگون در دشت گرمسار، همگی مبین محیطهای رودخانه‌ای بریده بریده و فصلی می‌باشند.

با توجه به شواهد متعدد رسوب‌شناسی، ساخت‌های رسوبی، ژئومورفولوژی، آبشناسی و ژئوفیزیک مشخص می‌شود که این دشت حاصل رسوبگذاری نهشته‌های رودخانه‌ای در فرورفتگی‌های مجاور رشته‌کوه البرز سپس فازکوهزایی پاسادنین هست و در نهایت به صورت بادزن بزرگی می‌باشد که به محیط پلایایی و رودخانه‌ای ختم می‌گردد.
88 out of 100 based on 68 user ratings 1018 reviews