تعیین بیواستراتیگرافی و لیتوستراتیگرافی سکانس پالئوزوئیک بالایی در غرب نطنز


تعیین بیواستراتیگرافی و لیتوستراتیگرافی سکانس پالئوزوئیک بالایی در غرب نطنز
مهمترین هدفی که در این پروژه دنبال شد اثبات وجود نهشته‌های کربنیفر در این ناحیه بود که پس از برداشتهای صحرایی و مطالعات فسیل‌شناسی وجود رسوبات مربوط به این وقت محرز گردید.


مروری بر پلوتونیسم ترشیر البرز باختری- آذربایجان و اهمیت اقتصادی آن (با نگرشی ویژه بر منطقه هشچین)
نهشته‌های کربنیفر در این ناحیه که تاکنون نقل نشده‌اند بصورت یکسری رسوبات کربناته با لیتولوژی بصورت دولومیتهای خاکستری تیره، گاه چرت‌دار با لایه‌بندی متوسط تا توده‌ای در پایین‌ترین بخش ، آهکهای تیره رنگ حاوی ماکروفسیلهای نامشخص با فرم بد در بخش میانی و آهکهای دولومیتی روشن رنگ حاوی قطعات خرد شده فسیلی در بالاترین بخش نمود دارند.


ویژگی های هیدروژئولوژیک، هیدروشیمیک و بیلان آب آبخوان شمال - شمال خاور اصفهان (منطقه بین گرگاب- کمشجه)
نمونه‌هایی که از آهکهای سیاه‌رنگ بخش میانی و دولومیتهای زیرین این واحد جهت مطالعات فسیل‌شناسی اخذ گردید پس از بررسیهای میکروسکپی فسیلهایی بشرح زیر نمایش دادند: Septabrunsiina sp.


پژوهش شهر در ایران
Howchinia Sp.


ژئومورفولوژی منطقه تکاب- ماه نشان
Bisphaera sp.


روندهای تحول ارضی و شکل گیری آبادی های جدید روستائی مورد: شهرستان گنبد کاووس (استان گیلان)
Archaediscus sp.


سازو کار فرسایش در حوضه آبخیز لاویج رود (جنوب شهرستان نور)
Tetraxis sp.,....


بررسی روابط مکانی، فضایی مادر شهرهای منطقه ای و مراکز جمعیتی پیرامون آنها (مورد: مادر شهر مشهد و شهر طرقبه)
که موید وقت تورنزین برای بخشهای زیرین و ویزئن برای بخشهای فوقانی اون می‌باشند.


بررسی کیفی و کمی آبخیز رودخانه زریوار
نکته قابل ذکر در مورد این واحد ارتباط اون با سازند بهرام هست که بطور کاملا پیوسته و هم‌شیب بوده و به نظر می‌رسد که این واحدها در اصل بخش بالایی سازند بهرام در ناحیه می‌باشند و خود بطور ناپیوسته ولی هم شیب در زیر رسوبات کربناته پرمین میانی - بالایی با قاعده‌ای ماسه‌سنگی برنامه گرفته‌اند.

نکته شایان ذکر دیگر در مورد سازند بهرام و این واحدها که با نام سازند غیررسمی ابیانه در این نوشتار معرفی گردیده‌اند خصلت دوگانه‌ای هست که از خود نمایش می‌دهند یعنی تا دونین بالایی کاملا مشابه با واحدهای هم‌ارز در ایران مرکزی می‌باشد ولی در کربنیفر زیرین کاملا ویژگیهای البرزی را از خود به نمایش می‌گذارند، که این امر موید ارتباط این حوضه رسوبی با هر کدام از زونهای یاد شده در وقتهای دونین بالا - کربنیفر زیرین بوده هست .
94 out of 100 based on 64 user ratings 964 reviews