مطالعه میکروبیواستراتیگرافی و میکروفاسیس‌های زمینهای پرمین در مناطق کلمرد ، شتری و شیر گشت (ایران مرکزی)

ارزیابی پروتئین برخی از خوراکهای دام در ایران بر اساس سیستم CNCPS
پترولوژی افیولیت های منطقه انارک(شمال شرق استان اصفهان) با تاکید ویژه بر مطالعه سنگ های اولترامافیک- مافیک افیولیت شمال انارک و سنگ های اولت
بررسی فراوانی مننژیت ناشی از کریپتوکوکوس نئوفورمنس در مبتلایان به عفونتHIV بستری در بیمارستان سینای کرمانشاه و مراجعین سرپایی در سال 1382
بررسی گسل شمال تبریز در فاصله بین تبریز و بستان آباد
پترولوژی اسکارنها در هاله دگرگونی توده نفوذی قهرود (جنوب غرب کاشان)
بیواستراتیگرافی و تطابق چینه ای گروه بنگستان در میادین نفتی سرکان و ماله کوه
بررسی ویژگیهای زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد سنگرد و نقش آنها در آب بندی سد
بررسی و تحلیل ساختاری تاقدیس قل قل در جنوب استان فارس
بررسی محیط رسوبی، دیاژنز و ژئوشیمی نهشته‌های کربناته سازند سروک در تاقدیس‌های گیسکان و موند (استان بوشهر)
بررسی اپیدمیولوژی در بین جمعیت رادیوتراپیستها با استفاده از روش ‏‎Comet assay‎‏
کانی شناسی، ژئوشیمی و خاستگاه کانسارهای آهن شمال غرب همدان
مطالعه محیط رسوبی ، پتروگرافی و دیاژنز تبخیری های جنوب سمنان ، معدن نمک ملحه
تحلیل ساختاری میدان نفتی اهواز با نگرشی ویژه بر شکستگی‌های آن
How to handle column growth of wide, flat tables
Alter column datatype in sql
T-SQL - Select records into concatenated text?
How to Pass Variables into Script Tranformation Editor?
Why I can't find syslanguages table in my sql server 2005?
Running sp_executesql query expects parameter @statement
Grant permission to only a view
Count Query in SQL
Deleting or not deleting rows in ssis package destination table
Making a SETUP file
*