مطالعه دگرگونی و دگرشکلی زون سنندج-سیرجان در مناطق همدان-ملایر-اسدآباد-کنگاور

برآورد پارامترهای زمین شناسی مهندسی موثر در طراحی پرده تزریق سدسلمان فارسی
بررسی پتروگرافی وپترولوژی ولکانیت های شمال غرب مرند (شمال گله بان )
تعیین هدایت هیدرولیکی خاک های غیراشباع زاهدان به وسیله مدل شبکه عصبی
بررسی های پترولوژیکی توده های نفوذی مناطق قبچاق وتیکمه داش با نگرشی ویژه برپتانسیل اقتصادی منطقه
تحلیل هندسی و جنبشی گسل‌های راندگی محدوده شمال باختری امام زاده داوود (منطقه لانیز)
مطالعه کانی‌شناسی و زمین شیمیایی کانسارهای کائولن باغسیاه و خاک‌های نسوز رخ سفید و کبوترکوه گناباد
select column name with maximum date from various column in a table
What does this SQL error mean
How to delete a stubborn SQL 2005 Maintenance Plan
Unattended Install SQL Server 2005 gives Workstation components error if components already installed [closed]
SQL Server 2005 Reporting Services - Pros and Cons
SQL Server 2005: Replication, varbinary
query for summing up values present in different columns in sql server 2005
Can you have cascading report parameters from a dropdown to a textbox?
How do you store a picture in an image column?
Determining optimal log size in SQL Server 2005

مطالعه دگرگونی و دگرشکلی زون سنندج-سیرجان در مناطق همدان-ملایر-اسدآباد-کنگاور
مجموعه سنگهای دگرگونی منطقه همدان-ملایر-اسدآباد-کنگاور در محدوده مختصات طول جغرافیایی 48 تا 49 شرقی و عرضهای جغرافیایی 34 تا 35 شمالی واقع شده اند.


کاهش توان مصرفی مدارهای ‏‎VLSI‎‏ با استفاده از منابع تغذیه دوگانه
این مجموعه دگرگونی از نظر تقسیم بندی واحدهای زمین ساختی جزء زون سنندج-سیرجان می باشد.


بررسی خواص مهندسی و ژئوتکنیکی کنگلومراهای ساختگاه سدآغ چای خوی
مجموعه سنگ شناسی این ناحیه شامل میکاشیست سنگهای گارنت-اوندالوزیت-سیلیمانیت دار سنگهای اوندالوزیت-مسکویت دار فیلیت های گرافیتی مرمر شسیت سبز سنگهای ماسه ای دگرگون شده متابازالت سنگهای کالک سیلیکاته کوارتز مونزونیت دایکهای تیره و سنگهای آذرین دگرگون هست.


هیدروژئوشیمی آب‌های زیرزمینی دشت آذرشهر
نتایج این پژوهش شامل تعیین تعداد فازهای دگرگونی دگرشکلی تعیین پروتولیت جایگاه تکتونیکی و واکنشهای دگرگونی هست.


کانی سازی ، ژئوشیمی و ژنز اسکارن زندآباد (شمال غرب اهر)
برپايه مطالعات پتروگرافی و پتروفابریکی انجام شده بر روی مقاطع نارگ سنگهای متاپلیتی دو فاز دگرشکلی D1 و D2 و دو نوع دگرگونی ناحیه ای RM1 و RM2 هموقت با این فازها مشخص گردید.


مطالعات سایزموتکتونیک منطقه جنوب غرب اردبیل
D2 از D1 قویتر بوده و به عنوان دگرشکلی غالب منطقه معرفی شده هست.


پیش بینی شارگرمایی در مبادله کن های چگالشی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی ‏‎(AANs)‎‏
در ارتباط با دگرشکلی ها سن اولین دگرشکلی فاز سیمرین پیشین و سن دومین دگرشکلی فاز لارامید می باشد.


ارزیابی سرعت امواج برشی در مخازن ماسه سنگی با استفاده از لاگ های ژئوفیزیکی و شبکه های عصبی در شمال حوضه کارنارون استرالیا
برپايه مطالعات پتروگرافی و نتایج حاصل از مطالعات سن سنجی ایزوتوپی انجام شده در مطالعات پیشین و نظرات محققین قبلی در مورد سن توده های نفوذی منطقه برپايه شواهد صحرایی و سن سنجی های ایزوتوپی دو فاز دگرگونی ناحیه ای و دگرگونی مجاورتی در منطقه معرفی شده هست.


بررسی ساختاری و ریزساختاری شمال نیریز
دگرگونی ناحیه ای اول خفیف در حد اسلیت و فیلیتتا احتمالا شیست می باشد.

توده های گابرویی و تونالیتی به عنوان توده های نفوذی قدیمی و توده های گرانیتوییدی به عنوان توده های نفوذی جدید معرفی شده هست.

سنگهای دگرگونی درجه بالا مانند اوندالوزیت شیست گارنت شیست هستارولیت شیستو سیلیماتیت شیست بصورت ناحیه ای در منطقه وجود ندارند و همواره در مجاورت توده های نفوذی واقع شده اند.
70 out of 100 based on 40 user ratings 640 reviews