پتروگرافی، پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آتشفشانی شمال ابهر و ارتباط ولکانیسم منطقه با کانی‌سازی‌های انجام شده


پتروگرافی، پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آتشفشانی شمال ابهر و ارتباط ولکانیسم منطقه با کانی‌سازی‌های انجام شده
منطقه مورد مطالعه در شمال ابهر 70 کلیومتری جنوب شرق زنجان برنامه گرفته ومساحت اون حدود هزارکیلومتر مربع می‌باشد.ازنظر جغرافیایی در کوههای طارم واقع شده و از لحاظ تکتونیکی جزو البرز غربی محسوب می‌شود.


ویژگی های مخزنی و محیط رسوبی سازند داریان در خلیج فارس (ازبلندای قطرتامنتهی الیه شمال غربی خلیج فارس)
ازنظر سنگ شناسی، سنگهای آتشفشانی و آذرآواری سازند کرج بخش اعظم منطقه را پوشانده اند.و ترم های مختلف سنگی از بازیک تا حد - واسط و اسیدی در منطقه مشاهده می‌شود.سنگهای آتشفشانی و آذرآواری فوق متعلق به‌ائوسن بوده و سنگهای قدیم تر از اون رویت نشده اند.فورانهای آتشفشانی در محیط دریایی کم عمق و خشکی صورت گرفته هست .


بهبود عملکرد نمودار کنترل جمع تجمعی چندمتغیره ‏‎(M-Cusum)‎‏ در شرایط خودهمبستگی
سکانس ولکانیک - ولکانوکلاسیک مذکور توسط توده های نفوذی گرانیتی و عمدتٹ کوارتز مونزونیتی قطع شده هست .تحولات ژئو شیمیایی این سنگها از لحاظ تغییرات عناصر اصلی و کمیاب مورد بررسی برنامه گرفته که نشان دهنده رابطه خویشاوندی بین سنگهای منطقه بوده و به‌نظر می‌رسد که فرآیند تفریق از طریق تبلور بخشی صورت گرفته هست .


بیواستراتیگرافی رسوبات پالئوزوئیک پسین در شمال شاهرود در البرز شرقی براساس فرامینیفرها
بررسی سری های ماگمایی نشان می‌دهند که ماگمای سازنده سنگهای آتشفشانی آلکالن غنی از پتاسیم و شوشونیتی هست .نموداری مختلف آلکالن در مقابل سیلیس K o / Na o, Ab'- An - Or وK o /Sio نشان می‌دهند که درمنطقه مورد مطالعه دو سری ماگمای آلکالن یکی غنی از پتاسیم و دیگر شوشونیتی وجود دارد و ماگماتیسم منطقه از نوع آلکالن غنی از پتاسیم هست .ترم های حد واسط این سنگها غنی شدگی از آهن را نشان می‌دهند که ناشی از تبلور اولیوین در افقهای کم عمق و تفریق اون و نیز آغشتگی سنگهای منطقه به محلولهای هیدروترمال بوده هست .


شناسایی چهره با روش ‏‎HMM‎‏
بعضی از عناصر کمیاب نظیرSr و Pb پراکندگی هایی را در نمودار ها نشان می‌دهند که احتمالٹ ناشی از آغشتگی ماگما با پوسته و محلولهای هیدروترمال هست .


ژئوشیمی و پتروژنز ولکانیک های زرند ساوه
مطالعه مقاطع میکروسکوپی سنگها نشان می‌دهد که فاقد ارتوپیروکسن و آمفیبول هستند، این موضوع با تبلور سنگهای آتشفشانی در سطح زمین یا نزدیک به‌سطح زمین تطابق دارد.


میانگین پذیری و میانگین پذیری ضعیف و نیم سادگی در ارتباط با جبر فوریه ، ‏‎A(G)‎‏
کانی سازی های انجام شده در منطقه علاوه برگسترش درسنگهای آتشفشانی و آذرآواری در توده های نفوذی نیز پیشرفت داشته هست .


بررسی زمین شناسی اقتصادی نهشته های بوکسیت - لاتریت غرب میاندوآب (اطراف روستای تپی باباعلی )
نمونه های سنگی منطقه‌مورد مطالعه از نظر میزان اشباع از آلومینیوم جزو سری متالومینه هستند، نمودار A / CNK - Sio2این فرموده را تایید می‌کند، دو نمونه جزو سری پرآلومینه می‌باشد.


بررسی اثر مقادیر مختلف کمپوست ضایعات شهری ، ازت و فسفر روی رشد وتغذیه معدنی ذرت علوفه ای ‏‎(S.C 704)‎‏
نمودار های تکتونوماگمائی مختلف مربوط به‌قیمت بازالتها و تشابهات موجود بین عناصر اصلی و کمیاب منطقه مورد مطالعه با حاشیه فعال قاره ها تطابق سنگهای آتشفشانی منطقه مورد مطالعه را با سنگهای سرشار از پتاسیم نواحی فرورانش آشکار میسازد.
94 out of 100 based on 84 user ratings 1084 reviews