ژنز کانسنگ آهن سنگان خراسان


ژنز کانسنگ آهن سنگان خراسان
کانسار آهن سنگان در 290 کیلومتری جنوب شرق مشهد مقدس در یک ناحیه کوهستانی واقع شده هست، در شمال کانسار توده نفوذی سرنوسر قراردارد که ترکیب اون گرانیت تاگرانودیوریت بوده وشواهد نشان می‌دهند که متعلق به‌سری ماگمایی کالکوالکالن حاشیه قاره می باشد.تغییرات حاصل از نفوذ این گرانیت شامل بخش های زیر هست .


بررسی و تحلیل فعالیتهای لرزه زمین ساختی در منطقه تسوج
1 - هاله دگرگونی متامرفیکی 2 - بخش متاسوماتیسم 3 - بخش دگرگونی پروپیلیتکی و سرسیتیکی .


بررسی جریانهای ناشی از تحریک گرمایی در نیمرساناهای بلوری و کاربرد آن در ‏‎CdS‎‏
کانسنگ آهن و کانیهای اسکارنی در بخش متاسوماتیسم قرا دارند، بر پايه کانی شناسی، پاراژنز، ترکیب شیمیایی و نوع آلتراسیون دو نوع اسکارن قابل تشخیص هست .


تحلیل دگرشکلی چندمرحله ای در گستره شمال خاوری نیریز
1اسکارن کلسیکی 2اسکارن منیزیمی.


بررسی رابطه بین ضرایب عکس العمل زمین و تاثیر پارامترهای زمین شناسی مهندسی در خاکهای درشت دانه با نگرشی ویژه به آبرفتهای تهران
زون بندی در این اسکارن ها بخصوص در اسکارن کلسیکی وجود دارد.در بیشتر جاهای کانسار، بر اثر عملکرد شدید گسل ها زون بندی، مبهم شده هست، منیتیت که کانی غالب کانسار را تشکیل داده در در فاز بوجود آمده هست: 1 به‌صورت یک کانی اولیه در مرحله متاسوماتیسم.


برآورد احتمال بیشینه پارامترهای خطروقوع زلزله دراستان فارس
2 به‌عنوان یک کانی ثانویه بر اثر دگرسازی پیروتیت .


بررسی و آنالیز کیفیت شیمیایی منابع آب زیرزمینی دشت کبودرآهنگ
کانیهای سولفوری چهار نسل کانی سازی را نشان می‌دهند.


ویژگی های مخزنی و محیط رسوبی سازند داریان در خلیج فارس (ازبلندای قطرتامنتهی الیه شمال غربی خلیج فارس)
1 - پیروتیت، پیریت کالکو پیریت به‌صورت اولیه در مرحله متاسوماتیسم 2 - پیریت به‌شکل ثانویه از دگرسانی پیروتیت 3 - پیریت، کالکوپیریت، پیروتیت مستقیمٹ از فاز هیدروترمال سولفوره 4 - پیریت های اتومرفی که احتمالٹ از پیریت های قبلی به‌وجود آمده اند.در کانسنگ آهن درجه مارتیتیزاسیون و % کانیهای سولفوری باافزایش عمق بر عکس یکدیگر تغییر می‌نمايند به‌طوریکه هرچه به‌اعماق می رویم کانی های سولفوری زیاد و مارتیتیزاسیون محو می‌شود، مسیر تحول پیروتیت به‌این ترتیب هست که این کانی در سطح رخنمون ندارد و غالبٹ به‌حالت اکسیدشده در آمده ولی در عمق متوسط پیروتیت به منیتیت و پیریت تبدیل شده و بقایای اون هنوز قابل مشاهده هست و بالاخره در اعماق پیروتیت کانی غالب سولفوری هست که دگرسانی چندانی را از خود نشان نمی دهد.کلیه اشکال، بافت ها و مشخصات کانه های، موجود در منطقه، پیدایش کانسنگ بر اثر فرآیند اسکارن زایی را ثابت می‌کند والگوی زیر می‌تواند مبین این فرآیند باشد: 1 دگرگونی همبری ایزوشیمیایی که در طی اون آب های زیرزمینی آزاد- می‌شود و یک هاله دگرگونی و اسکارن واکنشی به‌وجود می‌آید.


بهبود عملکرد نمودار کنترل جمع تجمعی چندمتغیره ‏‎(M-Cusum)‎‏ در شرایط خودهمبستگی
2 متاسوماتیسم به‌همراه تبلور ماگما و تکامل سیال کانه دار که نتیجه اون تبلور مواد مذاب همراه با تولید ماگما هست که باعث تشکیل اگزواسکارن در طبقات آهکی در طول همبری های توده نفوذی و تشکیل اندواسکارن در داخل سنگ های آذرین می‌شود.

3 دگرسانی پس رونده به‌همراه سرد شدن نهایی سیستم که سرد شدن سیستم، نفوذ پیشرونده آب های جوی حرارت پائین را اجازه می‌دهد و باعث دگرسانی سرسیتیکی، دگرسانی پس رونده و جانشینی سولفور، سیلیس، کربنات در طول ساختارهای اصلی و طبقه بندی های آهکی می‌شود.
70 out of 100 based on 80 user ratings 430 reviews