زمین‌شناسی، آنالیز رخساره، کانی‌شناسی، ژئوشیمی و ژنزکانسار سرب و نقره روانج - دلیجان


زمین‌شناسی، آنالیز رخساره، کانی‌شناسی، ژئوشیمی و ژنزکانسار سرب و نقره روانج - دلیجان
کانسار سرب - نقره (باریم - مس) روانج دلیجان یکی از کانسارهای هستراتاباند سکانس کربناتی کرتاسه پایین در ایران مرکزی هست .


بررسی علل گسیختگی های زمین درگستره نیروگاه شهید مفتح همدان
قدیمی‌ترین سنگهای رخنمون شده در منطقه روانج شیل‌ها و ماسه سنگهای ژوراسیک زیرین می‌باشند که واحدهای کرتاسه زیرین (بارمین - آپسین) با یک واحد کنگلومرای قاعده‌ای (Kc1) بر روی واحد ژوراسیک برنامه می‌گیرد و پس از اون واحد ماسه سنگی (Kc2) و سپس واحد دولومیتی (Kd) بطور منظم ظاهر می‌شود.


لیتواستراتیگرافی و بیواستراتیگرافی سازند میشان در بخش مرکزی فروافتادگی دزفول
واحدهای سنگی بالاتر به ترتیب عبارتند از : آهک نازک لایه زیرین با بین لایه‌ای شیل و مارن در قسمت بالا (Kb1)، واحد شیلی - مارنی زیرین با بین لایه‌های نازک آهکی (Ks1)، واحد آهک ضخیم لایه زیرین (Km1)، واحد شیلی - مارنی میانی با بین لایه‌ای آهک (Ks2)، واحد آهک ضخیم لایه تا توده‌ای بالایی (Km2)، واحد آهک نازک لایه بالایی (Kb2) و شیل بالایی (Ks3) .


بررسی ویژگیهای مخزنی و محیط رسوبی سازند داریان در خلیج فارس (ازتنگه هرمز تا بلندی قطر)
در قالب این رساله، چینه‌شناسی دقیق ناحیه مطالعه و نقشه زمین‌شناسی 1.20000 و نقشه زمین‌شناسی - معدنی 1.5000 منطقه معدنی نیز تهیه شده هست .


اثر بهسازی و عملیات حرارتی برخواص مکانیکی فولاد ابزار سردکار ‏‎AISI D3‎‏
از نظر ساخت و بافت و ژئومتری ماده معدنی، کانه‌ها به چند شکل ظاهر می‌شوند : 1 - لایه‌ها و عدسیهای ماده معدنی همشیب با لایه‌بندی 2 - لامینه‌های کانه‌دار 3 - کانه‌های پراکنده (Disseminated) 4 - کانه (عمدتا" گالن) به صورت سیمان و پرشدگی حفرات دیاژنتیک 5 - کانه با بافت برشی دیاژنتیکی 6 - کانه با بافت برشی بر اثر گسل خوردگی و تکتونیک 7 - بافت کارستی در کلیه موارد بجز 6 و 7 کانه‌ها بافت و ساختی هستراتیفرم دارند.


مدیریت بهره برداری از آبهای زیرزمینی لایه آبدار آبرفتی در سال‌های خشکسالی
کانه‌ها عمدتا" با رخساره‌های جلبکی و ریفی آبهای کم عمق پهنه‌های کشندی (Tidal Flat) از سوپراتایدال (Supratidal) تا ساب تایدال (Subtidal) و لاگونی همراه بوده و در سه افق اصلی از واحدهای چینه‌ای Ks2 (در واحدهای آهکی که بین شیلها برنامه دارد)، Km2، Kb2 تمرکز یافته‌اند و در نتیجه رابطه نزدیکی بین رخساره‌های رسوبی حاوی مواد آلی و تشکیل کانسار مشاهده می‌شود.


بازسازی محیط رسوبگذاری نهشته های آهکی کواترنری زاویه زرند،شمال
کانی‌شناسی کانسار ساده و شامل گالن، پیریت ، اسفالریت ، کلکوپیریت ، تتراهدریت ، تنانتیت ، آکانتیت و باریت همراه با باطله‌ای از کلسیت ، دولومیت ، کوارتز، سیدریت و اونکریت هست که کانیهای ثانویه حاصل از هوازدگی در اون عمدتا" سروسیت ، انگلزیت ، اکسیدها و هیدروکسیدهای آهن، سولفیدها و کربناتهای مس و ....


فضاهای فینسلر مسطح تصویری و فضاهای فینسلری که تانسور انحنای افقی آنها فقط به ‏‎X‎‏ بستگی دارد .
می‌باشند.


مطالعه ژئوشیمیایی و پترولوژیکی دایکهای تیره فراوان در توده گرانیتوئیدی جنوب زاهدان
مشاهدات صحرایی و ژئومتری کانه و همچنین مطالعات کانی‌شناسی و بافتی همگی نشانگر شواهدی مبنی بر تشکیل کانسار در شرایط رسوبی و دیاژنتیک می‌باشند.

از جمله این شواهد کانی‌شناسی و بافتی می‌توان DCR (ریتمیسیته تبلور دیاژنتیک)، لامیناسیون کانه و کانی، همراهی کانه با جلبکها و مواد آلی، ژئوپتال، ساختارهای دگر شکلی دیاژنتیک (گسل، چین، فروریزش (Slump)، رگه‌ها و رگچه‌های دیاژنتیک ، هستیلولیت و ...)، همراهی کانه با پیریت فرامبویدال، تطابق داده‌های ژئوشیمیایی با مشاهدات صحرایی و میکروسکوپی و ...

را نام برد.

با مطالعه بافتها و کانی‌شناسی کانه، سکانس دیاژنتیک پاراژنز کانسار ترسیم گردید.

نمودار رسم شده نشانگر تشکیل قسمت عمده کانسار در مرحله دیاژنز آغازین هست .

مطالعات تکتونیکی و مشاهدات صحرایی نشان می‌دهد که کانیسازی از گسلها تبعیت نمی‌نماید.

مجموع مطالعات انجام شده حاکی از اون هست که وجود سکانس کربناتی پیشرونده، محیط رسوبی پهنه‌های کشندی و همراهی جلبکها و مواد آلی از شرایط اصلی کنترل نماينده تشکیل کانه می‌باشند.

منشا عناصر فلزی احتمالا" از فرسایش قاره‌ای و یا از ولکانیسم‌های دور دست (Distal) و منشا گوگرد از احیای باکتریایی سولفات آب دریاست .
88 out of 100 based on 78 user ratings 328 reviews