بیواستراتیگرافی و محیط رسوبی سازندهای پرمین در مناطق کهنک و سیدآباد (جنوب البرز مرکزی)


بیواستراتیگرافی و محیط رسوبی سازندهای پرمین در مناطق کهنک و سیدآباد (جنوب البرز مرکزی)
به منظور مطالعه و بررسی بیواستراتیگرافی و محیط رسوبی سازندهای پرمین در سلسله جبال البرز، دو مقطع زمین‌شناسی از نهشته‌های این سیستم در اطراف روستاهای کهنگ و سیدآباد واقع در جنوب زون البرز مرکزی انتخاب و مطالعه شد.فاصله دو مقطع انتخابی 5 کیلومتر میباشد.از نقطه نظر تقسیمات ژئومورفولوژیکی، این مناطق در ردیف دشت‌ها و ارتفاعات پست برنامه می‌گیرند و به لحاظ آب و هوایی، آب و هوای سرد معتدل بر این مناطق حکم فرماست .پوشش گیاهی این مناطق به صورت هستپ کوهی میباشد.جامعه جانوری موجود در این مناطق به صورت میش ، قوچ، آهو، عقاب ، شاهین، مار، مارمولک و ...


بررسی اثرات فاکتورهای مختلف محیطی بررشد و تکثیر و بیوسنتز گلیسرول توسط جلبک دونالی یلا‏‎(Dunaliella)‎‏ جداسازی شده از دریاچه مهارلو در استان ف
میباشد.سپس انجام مطالعات صحرایی و سپس میکروسکوپی بر روی نهشته‌های پرمین مناطق کهنگ و سیدآباد نتایج زیر بدست آمد: سیستم پرمین موجود در این مناطق به صورت سازندهای درود و ورته نمایان هست سازند مسن در این مناطق همانند بقیه مناطق البرز مرکزی مشاهده نمی‌شود.سپس سیکل‌های کوهزایی که در وقت کربنیفر سلسله جبال البرز را از آب خارج کرد، دوباره پرمین پیشروی خود را آغاز کرده و یک سری رسوبات آواری از جنس کنگلومرا و ماسه سنگ را نهشته میسازد.مرز زیرین این واحد با سنگ آهک سازند مبارک و همچنین مرز بالایی این واحد با سنگ آهک سازند روته به صورت هم‌شیب

مطالعه اثرات ساختگاهی و حرکات شدید زمین لرزه ها در شرق و مرکز ایران (استان خراسان و کرمان )


94 out of 100 based on 74 user ratings 1024 reviews

پیش بینی و تحلیل پاسخ دینامیکی زمین به ارتعاشات حاصل از حرکت قطارهای شهری (مترو) در تهران
بهینه سازی پارامترهای هیدرولیکی آبخوان داریان با استفاده از روشهای تعینی (رگرسیون خطی) و تصادفی (الگوریتم ژنتیک)
بررسی اثرهای ناهنجاری زائی و متوکسالن و ‏‎UVA‎‏ برروی اسپرماتوژنز موشهای نژاد ‏‎Balb/c‎‏ بالغ و نابالغ
بررسی ژئوشیمی، پترولوژی و ژنزاستوک گرانیتوئیدی کوه ممزار واقع در جنوب غربی معدن مس سرچشمه
تحلیل و شبیه سازی سیستم های ‏‎GPS‎‏ ، ‏‎INS‎‏ و تلفیق آنها
کیفیت مخزنی و محیط رسوبی سازند آسماری در خلیج فارس
دگرسانی گرمابی در شرق یخچال یخار و جایگاه آن در تاریخچه تکوین آتشفشان دماوند
بیواستراتیگرافی و پالئواکولوژی سازند آسماری براساس فرامینیفرادر میدان نفتی اهواز
پترولوژی و ژئوشیمی توده های ماگمایی جنوب بردسکن ( با نگرشی برپتانسیل اقتصادی منطقه )
ارزیابی خطر ناپایداری دامنه های طبیعی در منطقه رودبار با استفاده از تئوری فازی
‏‎Hv‎‏ - حلقه ها و ‏‎Hv‎‏ -مدول ها
کیفیت مخزنی و محیط رسوبی سازندهای ایلام و سروک در خلیج فارس
How to handle column growth of wide, flat tables
Alter column datatype in sql
T-SQL - Select records into concatenated text?
How to Pass Variables into Script Tranformation Editor?
Why I can't find syslanguages table in my sql server 2005?
Running sp_executesql query expects parameter @statement
Grant permission to only a view
Count Query in SQL
Deleting or not deleting rows in ssis package destination table
Making a SETUP file
*