مطالعه سنگ‌شناسی و محیط رسوبی سنگ‌های هم‌ارز سازند سلطانیه (پرکامبرین فوقانی - کامبرین زیرین) در مناطق سربندان (شرق دماوند) و شهمیرزاد (شما


مطالعه سنگ‌شناسی و محیط رسوبی سنگ‌های هم‌ارز سازند سلطانیه (پرکامبرین فوقانی - کامبرین زیرین) در مناطق سربندان (شرق دماوند) و شهمیرزاد (شما
روستاهای سربندان و شهمیرزاد در دامنه‌های جنوبی بخش مرکزی و شرقی رشته کوه البرز، در شمال ایران واقع‌اند.


اکتشاف وارزیابی منابع آب زیرزمینی دشت باهوکلات به روش ژئوالکتریک
از جمله سنگهای رسوبی رخنمون یافته در حوالی این دو روستا، طبقات هم‌ارز سازند سلطانیه متعلق به وقت پرکامبرین فوقانی - کامبرین زیرین می‌باشد که به عنوان موضوع این تحقیق برگزیده شده هست .


پهنه بندی خطرزمین لغزش با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی منطقه تالش-گیلان)
به منظور مطالعه سنگ شناسی و تفسیر محیط رسوبی این سازند در مقاطع فوق‌الذکر، علاوه بر مشاهدات صحرایی، از نمونه‌های دستی و مقاطع نازک میکروسکوپی هستفاده شده و نتایج حاصله زیر به دست آمده هست : با مطالعه مقاطع نازک و تعیین میکروفاسیس‌های مختلف ، محیط رسوبی این دو مقطع رسوبی پیشنهاد شده هست .


مطالعه اثر زلزله های میدان نزدیک برتوزیع نیروهای برشی و لنگرهای خمشی سازه ها
میکروفاسیس‌های مزبور در چهار گروه دریای باز، سد، لاگون و پهنه جزر و مدی تفکیک شده و مدل رسوبی پلتفرم کربناته‌ای از نوع رمپ هموکلینال برای این دو توالی ارائه گردیده هست .


محیط رسوبی و دیاژنزسازند دلیچای دردو مقطع فیروزکوه سلطانیه
ترتیب هستبرنامه سنگهای کربناته نواحی کم عمق - که اکنون دولومیتی شده‌اند - و سنگهای سیلیسی کلاستیک دانه ریز عمیق‌تر در دو مقطع مورد مطالعه، به نحوی هست که دو سیکل بزرگ پسرونده (کم عمق شونده) تشکیل شده هست .


هیدروژئوشیمی چشمه های انتخابی دامنه جنوب شرقی سبلان
با توجه به تحقیقات انجام یافته توسط دانشمندان مختلف می‌توان وضعیت تکتونیکی پلیت حجاز و مناطق همجوار را در طی وقت پرکامبرین فوقانی - کامبرین زیرین توصیف نمود.


تحلیل هندسی و جنبشی چینها و گسلهای راندگی شمال بهبهان
نظریات ابراز شده در این باره نشان می‌دهد که در اون وقت، یک سیستم ریفتی در منطقه فعال بوده و لذا احتمالا نوسانات سطح آب دریا و عمق حوضه رسوبی البرز ناشی از اون بوده هست .


برآورد رسوب خیزی و منشا رسوبات در حوضه آبریز آجی چای ( تلخه رود )
همچنین، مطالعه فرآیندهای دیاژنتیکی گوناگونی که بر توالی‌های مورد مطالعه تاثیر گذارده‌اند نشان می‌دهد که جانشینی از نوع دولومیتی شدن، وسیع‌ترین تاثیر را بر جای گذاشته و منجر به ایجاد دولومیت به جای اغلب سنگهای آهکی اولیه گردیده هست .


بررسی اثرات فاکتورهای مختلف محیطی بررشد و تکثیر و بیوسنتز گلیسرول توسط جلبک دونالی یلا‏‎(Dunaliella)‎‏ جداسازی شده از دریاچه مهارلو در استان ف
بنابراین کلیه دولومیت‌های موجود ثانویه بوده و هیچ موردی از وجود دولومیت‌های اولیه دیده نشده هست .

اما به دلیل اینکه قالب بلور تبخیری‌ها وجود داشته و نیز محیط خشک و سبخایی حاکم بوده هست ، احتمالا دولومیت‌های اولیه هم بمقدار محدودی تشکیل شده و سپس به مرور وقت کاملا تبلور مجدد یافته‌اند.
88 out of 100 based on 78 user ratings 628 reviews