مطالعه گسترش چینه شناسی فرامینیفرا در عضوهای b,a و 1-C سازند قم در برش چینه شناسی کوه دو برادر، جنوب شرق قم

بررسی اثر بندش(تیکسوتروپی)و سیمانی شدن رسوبات ریزدانه آب شور در رفتار مکانیکی آنها با نگرشی ویژه بر دریاچه ارومیه
بررسی ویژگیهای زمین شناسی مهندسی شهری و تهیه نقشه های ژئوتکنیکی نهشته های کواترنری تهران (با تهیه و توسعه بانک اطلاعات ژئوتکنیکی تهران)
رخساره ها ، محیط های رسوبی و سکانس های سازندهای دلیچای و لار در منطقه پلور
پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای متاولکانو سدیمنتری و پلوتونیک منطقه موته(جنوب دلیجان) با نگرشی ویژه به خاستگاه کانی سازی طلا
برآورد تابع چگالی احتمال با استفاده از برآوردگرهای هسته ای و ‏‎B‎‏-اسپلاین
تولید شتابنگاشت مصنوعی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
میزان فرسایش خاک و برآورد رسوب با روش پسیاک در حوضه فارسبان با استفاده از ‏‎GIS‎‏
مطالعه بیواستراتیگرافی و لیتواستراتیگرافی سازند قم در حوالی بریه و مصرقان(شمال غرب ساوه)
تحلیل خصوصیات آب و هوایی ایستگاههای سنندج و میاندوآب و کاربرد آریما در پیش بینی خشکسالی
تحلیل زمانی و مکانی بارش های ماهانه استان اردبیل
خشکسالی و بررسی عوامل آب و هوایی آن در حوضه دریاچه ارومیه جهت تحلیل زمانی-مکانی
مطالعه هیدروژئولوژی و مدیریت آبخوان دشت شهرکرد با استفاده از مدل شبیه سازی جریان آب زیرزمینی
ارزیابی تخلخل و تراوایی بخش فوقانی سازند دالان با استفاده از لاگ های ژئوفیزیکی در میدان پارس جنوبی -با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
How to handle column growth of wide, flat tables
Alter column datatype in sql
T-SQL - Select records into concatenated text?
How to Pass Variables into Script Tranformation Editor?
Why I can't find syslanguages table in my sql server 2005?
Running sp_executesql query expects parameter @statement
Grant permission to only a view
Count Query in SQL
Deleting or not deleting rows in ssis package destination table
Making a SETUP file
*