ترکیب شیمیایی بیوتیت موجود در گرانیتوئید زاهدان


ترکیب شیمیایی بیوتیت موجود در گرانیتوئید زاهدان
سنگ های گرانتیکی زاهدان طی ائوسن پسین- الیگوسن پیشین (32-31 میلیون سال) در زون فلیش شرق ایران نفوذ کرده اند و عمدتا گرانودیوریتی، از نوع ‏‎I‎‏ و کالک آلکالن هستند.


تفکیک رواناب مستقیم وجریان پایه کلی از هیدروگراف بلند مدت زاینده رود
مقدار ‏‎F‎‏ و ‏‎‏‎CI‎‏ در بیتوتیت که یکی از کانیهای اصلی و فراوان سنگ های مذکور می باشد خیلی پایین هست بطوریکه مقدار ‏‏‎F‎‏ از 01/0 تا 69/0 % وزنی و مقدار ‏‎CI‎‏ از 01/0 تا 09/0 % وزنی متغیر هست.


مشخصات رسوب شناسی نهشته های سفید رود از سد منجیل تا دلتای سفید رود با نگرشی بر آلودگیهای زیست محیطی
مقادیر اتم های فلوئور در فرمول بیوتیت همبستگی منفی با و ‏‎CI‎‏ و همبستگی مثبتی را با نشان می دهند.


بررسی تغییرات عمودی و جانبی سازند آسماری در میدان اهواز از طریق نمودارهای ژئوفیزیکی و مدلسازی لرزه ای مصنوعی
مقادیر محاسبه شده از 95/3 تا 91/5 و از 41/1 تا 2/66 متغیر هست و ترسیم اونها در دیاگرام های مربوطه با روند حاصل شده از ترکیب شیمیایی بیوتیت متفاوت هست.


میکروبیواستراتیگرافی سازند زیارت در منطقه کمرد
این موضوع بیانگر اون هست که علاوه بر ساختمان شیمیایی بیوتیت، ترکیب شیمیایی سیال متعادل با اون نیز در جایگزینی فلوئور و کلردربیوتیت نقش مهمی داشته هست.


مطالعه کانی شناسی ، ژئوشیمی و تعیین ژنز احتمالی کانسار خاک نسوز کویر 5 آباده
‏‎IV(F)‎‏ برای بیوتیت در سنگ های گرانیتی زاهدان مشابه بیوتیت سنگهای آذرین و سیستم های پورفیری هست اما ‏‎-IV(CI)‎‏ اونها بیشتر مشابه بیوتیت موجود در سیستم های هیدروترمال، کانسار ساز و سنگ های آذرین هست.


مطالعه میکروبیواستراتیگرافی سازند گورپی از طاقدیس سلطان ( ناحیه مرکزی لرستان) تا طاقدیس گورپی ( برش نمونه سازند گورپی، شمال شرق خوزستان)
بر پايه ‏‎_IV(CI)‎‏ ،‌بیوتیت سنگهای گرانیتی زاهدان نسبت به بیوتیت موجود در سیست های پورفیری از کلر فقیر ترو نسبت به بیوتیک سنگ های آذرین از کلر غنی ترند.


مطالعه کانه زایی کروم و جایگاه سنگ شناختی اندیسهای معدنی آن در کمپلکس افیولیتی
‏‎IV(F/CI)‎‏ محاسبه شده برای بیوتیت سنگهای گرانیتی زاهدان بیشتر بابیوتیت سیستم های کانسار ساز مانند سیستمهای مس پورفیری مشابه هست.


تحلیل دگر ریختی های پهنه گسله سبزپوشان
بنابراین ترکیب شیمیایی بیوتیت سنگ های گرانیتی زاهدان حاکی از واکنش اونها با یک محلول هیدروترمال هست.
94 out of 100 based on 44 user ratings 994 reviews