تکوین ساختاری و زمین ساختی ناحیه درونه - سبزوار - شمال شرق ایران


تکوین ساختاری و زمین ساختی ناحیه درونه - سبزوار - شمال شرق ایران
ناحیه درونه - سبزوار واقع در بین محدوده‌های بینالود و لوت یکی از پیچیده‌ترین مناطق ایران از دیدگاه تکتونیکی هست در این پژوهش نو با بررسی و تحلیل عناصر ساختاری (مانند ساختهای خطی ، ساختهای برگی ، چین‌ها ، گسلها و درزه‌ها) موجود در سنگهای مختلف منطقه از جمله افیولیت‌ها در کنار بررسی مجموعه‌های سنگی - زمین ساختی منطقه به بررسی تکوین ساختاری و زمین‌ساختی این ناحیه می‌پردازیم.


بررسی زمین شناسی مهندسی گستره غرب تهران


مطالعه فسیلهای گیاهی ( ماکروفسیل و میکروفسیل) سازند شمشک در منطقه طرزه ( شاهرود)


88 out of 100 based on 88 user ratings 1288 reviews

تفکیک رواناب مستقیم وجریان پایه کلی از هیدروگراف بلند مدت زاینده رود
مشخصات رسوب شناسی نهشته های سفید رود از سد منجیل تا دلتای سفید رود با نگرشی بر آلودگیهای زیست محیطی
بررسی تغییرات عمودی و جانبی سازند آسماری در میدان اهواز از طریق نمودارهای ژئوفیزیکی و مدلسازی لرزه ای مصنوعی
میکروبیواستراتیگرافی سازند زیارت در منطقه کمرد
مطالعه کانی شناسی ، ژئوشیمی و تعیین ژنز احتمالی کانسار خاک نسوز کویر 5 آباده
مطالعه میکروبیواستراتیگرافی سازند گورپی از طاقدیس سلطان ( ناحیه مرکزی لرستان) تا طاقدیس گورپی ( برش نمونه سازند گورپی، شمال شرق خوزستان)
مطالعه کانه زایی کروم و جایگاه سنگ شناختی اندیسهای معدنی آن در کمپلکس افیولیتی
تحلیل دگر ریختی های پهنه گسله سبزپوشان
ارزیابی آبخوان زیرزمینی درشت گرگان در ناحیه سد و شمگیر با استفاده از مشتق منحنی افت - زمان
زمین شناسی و ژنز رخداد مس منطقه جیان استان فارس
بررسی رفتار مکانیکی مصالح پوسته سدهای خاکی و سنگریزه ای با آزمایشات سه محوری و برش مستقیم بزرگ مقیاس
بررسی ژئوشیمیایی و رسوبات رودخانه زرشوران در رابطه با اثرات زیست محیطی فعالیت های معدنکاری
How to handle column growth of wide, flat tables
Alter column datatype in sql
T-SQL - Select records into concatenated text?
How to Pass Variables into Script Tranformation Editor?
Why I can't find syslanguages table in my sql server 2005?
Running sp_executesql query expects parameter @statement
Grant permission to only a view
Count Query in SQL
Deleting or not deleting rows in ssis package destination table
Making a SETUP file
*