مطالعات مقدماتی اکتشاف سنگ سبک و بتون سبک


مطالعات مقدماتی اکتشاف سنگ سبک و بتون سبک
نظر به اینکه این طرح بیشتر جنبه زمین‌شناسی داشته‌است و ارتباط چندانی با شرح وظایف ساوقت نداشته لذا مردود شناخته شده‌است و کلیات طرح بررسی و شناسایی مواد اولیه مصالح ساختمانی در هستان می‌باشد که بتوان از اونها جهت مصالح ساختمانی هستفاده کرد.


پترولوژی و ژئوکرونولوژی توده گرانیتی شاهکوه (جنوب بیرجند) با نگرش ویژه به کانه زایی قلع


منشا کانسار آهن جلال آباد زرند


94 out of 100 based on 64 user ratings 214 reviews

مطالعه رخداد، پراکندگی ژئوشیمیایی و مدل فلززائی طلا و نقره در کانسار مس پورفیری سرچشمه
مطالعه سنگهای دگرگونی شمال گلپایگان و ارتباط آن با دگر شکلی منطقه
مدل چهار لایه ای جو با معادلات مقدم و مقایسه با مدلهای دیگر موجود در ایران
پترولوژی و ژئوشیمی مجموعه افیولیتی کهنوج
بررسی پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز گرانیتوئیدهای چهار گنبد
بررسی ژئوشیمیایی و توان معدنی کانیهای سنگین منطقه میوه رود استان آذربایجان شرقی
پتروگرافی، ژئوشیمی و پترولوژی سنگهای آتشفشانی غرب فردوس
پترولوژی سنگهای دگرگونی ناحیه چشین (جنوب همدان)
کاربرد تحلیل فرکتالی در مطالعه و بررسی توربیدیتها
بررسی کارایی استفاده از واحدهای ژئومورفولوژی در ارزیابی فرسایش و رسوب (مطالعه موردی حوضه آبخیز بوجان)
بررسی هیدروژئوشیمیایی و هیدروژئولوژیکی منابع آبی موجود در سازندهای سخت آذرین و دگرگونی در منطقه کوه سفید بوانات
بررسی کیفیت مخزنی سازند آسماری در بخش شرقی میدان اهواز
How to handle column growth of wide, flat tables
Alter column datatype in sql
T-SQL - Select records into concatenated text?
How to Pass Variables into Script Tranformation Editor?
Why I can't find syslanguages table in my sql server 2005?
Running sp_executesql query expects parameter @statement
Grant permission to only a view
Count Query in SQL
Deleting or not deleting rows in ssis package destination table
Making a SETUP file
*