منشاء شوری آب زیرزمینی حوضه میان آب


منشاء شوری آب زیرزمینی حوضه میان آب
حوضه میان آب از نظر هیدرولوژی دارای سفره یا سفره‌هایی که آبدار می‌باشد که از دیدگاه زمین‌شناسی مخزنی محتوی آب از رسوب تشکیل شده هست .


بررسی ژئوشیمی و ژنزاکانسار شماره 2 گل‌گهر
در قسمت بالادست حوضه آب زیرزمینی دارای کیفیت خوبی می‌باشد و علیرغم تقریبا هموژن بودن نوع رسوبات در قسمت پایین‌دست حوضه آب زیرزمینی از کیفیت خوبی برخوردار نمی‌باشد.


تحلیل دگرریختی گسل زفره(محدوده کاشان- اردستان )
در این طرح سعی خواهد شد که توسط روشهای علمی پی به وجود منشاء شوری آبهای زیرزمینی برد و در صورت امکان اقداماتی که بدان وسیله امکان بهبود کیفیت آب زیرزمینی مقدور باشد، پیشنهاد می‌گردد.


پی جویی مواد معدنی در شهرستانهای نیریز و ارسنجان
برای انجام این پروژه احتیاج به یک Flame photometer هست که جرء اموال گروه می‌باشد جهت این پژوهش و پژوهش آینده مورد هستفاده برنامه می‌گیرد و در ضمن پايه این طرح بر مبنای شیمی آب می‌باشد که نیاز مبرم به این دستگاه می‌باشد و همچنین تجزیه شیمیایی آب توسط تکنسین‌ها صورت می‌گیرد و برای رسم نقشه‌های موجود به کم‌ک یک Draftman مورد نیاز می‌باشد نمونه‌برداری در دو نوبت صورت می‌گیرد قبل و بعداز بارندگی و بقیه آزمایشها هم در طول مدت طرح صورت می‌گیرد یکسال و نیم برای این طرح در نظر گرفته شده هست که شش ماهه آخر برای جمع‌بندی داده‌ها و تفسیر نتایج می‌باشد.


تحلیل و پیش بینی آماری خشکسالی و دوره های خشک کوتاه مدت در استان خراسان


تحلیلی بر تاثیر رشته کوه زاگرس روی سیستمهای سینوپتیکی موثر بر اقلیم ایران مرکزی


76 out of 100 based on 46 user ratings 646 reviews

نحوه کانی سازی احتمالی طلا در توده آذرین آستانه اراک
مطالعه آلتراسیون و مینرالیزاسیون سنگهای میزبان رگه های اپی ترمالی طلا دار، در بوزلوخ و قره داش منطقه خروانق
مطالعات زمین شناسی اقتصادی در رابطه با ژنز ذخایر آرسنیک در منطقه ولیلو ( جنوب غرب اهر - آذربایجان شرقی )
بررسی روند تغییرات دما، بارش ، رطوبت و ساعات آفتابی در تهران ( 1374 - 1340 )
زمین شیمی و زایش معادن فلوریت پیناوند شمال خاوری اصفهان
پایش خشکسالی در استان خراسان با استفاده از نمایه های خشکسالی
بررسی مشخصه های سنگ شناسی و رسوب شناسی محدوده سد خاکی لاگز محلات با نگرشی بر دلایل فرار آب از مخزن سد
تاثیر ناهمسانگردی بر رفتار مهندسی سنگ های دگرگونی درجه حرارت پائین ( با نگرشی بر اسلیت های ناحیه گلپایگان )
مطالعه کانی شناسی ، دگرسانی و تحولات متاسوماتیکی ذخیره اسکارن پهناور
How to handle column growth of wide, flat tables
Alter column datatype in sql
T-SQL - Select records into concatenated text?
How to Pass Variables into Script Tranformation Editor?
Why I can't find syslanguages table in my sql server 2005?
Running sp_executesql query expects parameter @statement
Grant permission to only a view
Count Query in SQL
Deleting or not deleting rows in ssis package destination table
Making a SETUP file
*