بیواستراتیگرافی سازند آباده

ناهمسانی رفتار مکانیکی در سنگهای شیستی (با نگرشی بر سنگهای شیستی ناحیه همدان)
مطالعه فرایندهای فرسایشی حاکم بر حوضه آبخیز قوری‌چای در (دشت مغان)
ویژگی آبخوان شمال - شمال‌شرق اصفهان (منطقه بین گرگاب - کمشچه)
شناسایی تاریخچه دگرریختی و فرگشت زمینساختی اطراف نی‌ریز با استفاده از شواهد ساختاری و زیرساختاری
زمین‌شناسی، کانی‌شناسی و ژنز کانسار سولفید توده‌ای مس "شیخ عالی" (جنوب‌شرقی دولت‌آباد)
اکتشافات ژئوشیمیایی و زمین‌شناسی اقتصادی رگه‌های طلای هیدروترمال منطقه ارغش (نیشابور)
select column name with maximum date from various column in a table
What does this SQL error mean
How to delete a stubborn SQL 2005 Maintenance Plan
Unattended Install SQL Server 2005 gives Workstation components error if components already installed [closed]
SQL Server 2005 Reporting Services - Pros and Cons
SQL Server 2005: Replication, varbinary
query for summing up values present in different columns in sql server 2005
Can you have cascading report parameters from a dropdown to a textbox?
How do you store a picture in an image column?
Determining optimal log size in SQL Server 2005

بیواستراتیگرافی سازند آباده
- شناسائی و معرفی فسیلهای گیاهی پرمین بجای اولین بار در ایران (دور ناحیه مورد مطالعه) - بررسی اجمالی پولن و اسپورهای افق مورد مطالعه - کورلاسیون بیوزونهای فسیلهای گیاهی و جانوری - تعیین اقلیم آب و هوایی ناحیه در پرمین - بررسی پالئوژئوگرافی ناحیه مورد مطالعه.


گرایش چینه‌شناسی و فسیل‌شناسی بررسی بیواستراتیگرافی دونین منطقه جاجرم براساس سنگواره‌های کنودونتی


بررسی نقش عوامل زمین‌شناسی و هیدرولوژیکی در پیدایش اشکال فرسایش هراز میانی


88 out of 100 based on 78 user ratings 1228 reviews

مطالعه براکیوپودهای اردوسین جنوب بجنورد
بررسی سیتوژنتیکی و الکتروفورزی برخی از گونه‌ها و جمعیت‌های جنس AEGILOPS (AE.SPELTOIDES,AE.TAUSCHII)
ژئوشیمی و کانی‌شناسی کانیهای رسی کانسار استقلال آباده
ارزیابی دقت هندسی مدلهای دو بعدی بر روی تصاویر ماهواره‌ای IRS-1C منطقه مشهد وSPOT منطقه تهران و وزرنه (اصفهان)
بررسی عوامل و عناصر آب و هوایی موثر بر سیلابهای منطقه‌ای حوضه آبریز هلیل‌رود
استخراج اطلاعات بافت به منظور طبقه‌بندی تصاویر ماهواره‌ای. مطالعه موردی: غرب تهران
بایواستراتیگرافی سازند خانگیران بر مبنای نانوپلانکتون‌های آهکی غرب دشت سرخس [شرق روستای کاریزک ]
تحلیل ساختاری کمربند رفسنجان با تاکید بر آنالیزهای مورفوتکتونیکی منطقه
مطالعه پترولوژیکی و ژئوشیمیایی سنگهای ماگهایی محور انار-عقدا (یزد)
بررسی نحوه تشکیل کانسار باریت اردکان از دیدگاه ژئوشیمیایی و نگرشی ویژه بر دگرسانی کالکوپیریت
بررسی ژئوشیمی و ژنز معدن مس خونگاه
مطالعه هیدرولوژی حوضه رودخانه جراحی با تاکید بر سیل‌خیزی منطقه مورد مطالعه: شهرستان شادگان
How to handle column growth of wide, flat tables
Alter column datatype in sql
T-SQL - Select records into concatenated text?
How to Pass Variables into Script Tranformation Editor?
Why I can't find syslanguages table in my sql server 2005?
Running sp_executesql query expects parameter @statement
Grant permission to only a view
Count Query in SQL
Deleting or not deleting rows in ssis package destination table
Making a SETUP file
*