بررسی ذخایر معدنی ، پروژه پیجویی و شناخت رسهای ایران


بررسی ذخایر معدنی ، پروژه پیجویی و شناخت رسهای ایران
کانیهای رسی بعنوان مواد اولیه صنایع سرامیک ،قالب‌ریزی ،اکتشاف و بازیابی نفت ،سیمان و...


بررسی پتروژنتیکی بازالت‌های کواترنری منطقه شرق ایران (خراسان)
کاربرد بالایی دارند.


بررسی ژئوشیمیایی و ژنتیکی سنگهای آذرین و دگرگونی و کانسار آهن منطقه سنگان خراسان
لذا بخش عظیمی از صنایع غیرفلزی و فلزی به هستفاده این مواد ملزم می‌باشند.


هاله‌های دگرسانی و رابطهء آن با مینرالیزاسیون کانسار مس پورفیری دره‌زار و منطقه بندی ژئوشیمیایی آن (در ناحیه پاریز کرمان)
به همین دلیل تهیه کانیهای گروه رسها سالیانه مقادیر زیادی از واردات کشور را تشکیل می‌دهد.


بررسی پترولوژی و پتروفابریک توده‌های نفوذی و دگرگونی مجاورتی منطقه بروجرد
دراین طرح مطالعه سیستماتیک ،تهیه نقشه پراکندگی ،ژنز،چگونگی تشکیل فرآوری و تهیه شناسنامه‌آئی هریک از ذخایر ،معادن و اندیسهای موجود در ایران مورد بررسی برنامه می‌گیرد.


پالینوبیواستراتیگرافی و پالئوژئوگرافی بخشی از ستون چینه‌شناسی رسوبات پالئوزوئیک در جنوب غربی کاشمر (کوه بوغو)


مطالعات میکرواستراتیگرافی سازند کرج در ناحیه لواسانات - کلون‌بسته (منطقه البرز مرکزی)


94 out of 100 based on 64 user ratings 814 reviews

ژئوشیمی و ژنز کانسار منگنز ناریگان، بافق، استان یزد
لیتواستراتیگرافی نهشته‌های ژوراسیک چشمه پری شمال علمده - گلندرود و مقایسه با نهشته‌های ژوراسیک فیروزکوه (ناحیه سیدآباد) و ناحیه پل‌دختر ه
بررسی هیدرواقلیم حوضه زارم‌رود و بهره‌برداری بهینه از آب آن
مطالعه میکرواستراتیگرافی رسوبات پرکامبرین فوقانی و کامبرو - اردویسین چهارگوش تکاب
میکرو استراتیگرافی رسوبات کرتاسه در چهار گوش تکاب -شاهین‌دژ
اثرات هیدرولوژیک و هیدروژئولوژیک پخش سیلاب بر مخروطه افکنه حبله‌رود گرمسار
مطالعات رسوب‌شناختی، بوم‌شناختی و میکروفونستیک نوار ساحلی خلیج فارس (از بندر نخل تقی تا بندر دیر)
بررسی آب‌بندی سازندهای کارستی سد میرزای شیرازی (کوار)
How to handle column growth of wide, flat tables
Alter column datatype in sql
T-SQL - Select records into concatenated text?
How to Pass Variables into Script Tranformation Editor?
Why I can't find syslanguages table in my sql server 2005?
Running sp_executesql query expects parameter @statement
Grant permission to only a view
Count Query in SQL
Deleting or not deleting rows in ssis package destination table
Making a SETUP file
*