مطالعه زمین شناسی شمال نیریز در جنوب ایران


مطالعه زمین شناسی شمال نیریز در جنوب ایران
در طی سالهای گذشته در علم زمین شناسی نظریه حرکت قاره ها(Continental Drift) و تکتونیک صفحه ای (Plate Tectonic )باعث دگرگونیهای فراوانی گردیده و دلائل فراوانی بر تایید این نظریه هر روز ارائه میگردد.بر طبق این نظریه پوسته خارجی کره زمین از 6 صفحه بزرگ و چندین صفحه کوچکتر تشکیل یافته که مرتبا در نتیجه خروج ماگمای بازی از جانب میانه اقیانوسها وسعت مییابد و به ناچار ازطرفی دگر در زیر فلات قاره ها فرومیرود.فرورفتن کف اقیانوسها و فلزات موجود دراونان و همراه با اون سنگهای رسوبی به داخل پوسته زمین و ذوب مجدد اونان باعث تشکیل ماگماهای جدید میگردد.هموقت با این فعالیت های آتشفشانی در کناره قاره ها کانسارهای با ارزشی مانند مس مولیبدن و غیره تشکیل میگردد.معدن مس سرچشمه با ارزش چندین میلیارد دلار مس موجود در اون نمونه ای از این فعل و انفعالات میباشد.منطقه نیریز و قسمت شمالی اون بنظر میرسد که محل تقاطع و برخورد دو فلات قاره مختلف (فلات حجاز و فلات اصلی ایران )باشد.این نظریه توسط اجتماع سنگهای بسیار کمیابی که مختص کف اقیانوسهاو یا پوسته داخلی کره زمین میباشد تفویت میگردد.بازدیدهای مختلف ازاین منطقه علاوه بر اجتماع اینگونه سنگها وجود میزالیزاسیون های با ارزشی مانندکرمیت و مس آهن رانشان داده هست .برای مطالعه دقیق این منطقه ازنظرسنگ شناسی ومعدن شناسی و از منطقه نظر تئوری چین خوردگی صفحات احتیاج به نقشه برداری دقیق از منطقه اونالیز سنگهای موجود در اون و مخصوصا تعیین نسبت پتاسیم به اکسید سیلیسیم (که میبایستی از نقطه برخورد قاره ها به داخل فلات ایران بر طبق نظریه چین خوردگی صفحات افزایش یاید)و نیز تعیین سن مطلق اونها با کمک عناصر ایزوتوپ دار میباشد.


بررسی سنگشناسی و ژیوشیمیایی سنگهای آذرین شمال غربی ساوه (شمال نیوشت)


سنگشناسی سازند مبارک و بررسی ژئوشیمیایی مواد آلی آن در منطقه‌مبارک‌آباد


94 out of 100 based on 54 user ratings 904 reviews

بررسی مرفولوژیکی، مینرالوژیکی و میکرومورفولوژیکی حرکت کانیهای رسی و تشکیل پوششهای رسی تجمعی در خاکهای منطقه‌های وزگ (کهکیلویه و بویراحمد)
مطالعه کنودونت‌های سازند بهرام در جنوب شرقی کاشمر
مطالعه پدیده‌های کارستیک و چشمه‌های آب شیرین آهک‌ساز در منطقه شمال تکاب
بررسی عوامل تکتونیکی موثر بر توده لغزیده مبارک‌آباد (جاده هراز)
اکتشافات مقدماتی و بررسی ژنز کانی‌سازی مس در اندیس معدنی کامو (کاشان)
ژئوشیمی و منشا کانسار آهن سه چاهون منطقه بافق، استان یزد
مقدمه‌ای بر بایواستراتیگرافی و میکروفاسیس و شرایط پالئوژئوگرافی سازند آبدراز بین شیروان و مقطع تیپ
بررسی شاخصهای مهندسی سنگهای کربناته منطقه سد لار
تعیین تقویم کشت چغندرقند در دشت نهاوند
بررسی زمین‌شناسی اقتصادی چهارگوش یکصدهزارم ماه‌نشان
زمین‌شناسی مهندسی سیستمهای درزه در ساختگاه سد خیرآباد نیک‌شهر و ارزیابی تراوایی پی
مطالعه خاکهای واگرا در ارتباط با شرایط زمین‌شناسی در استان خوزستان
How to handle column growth of wide, flat tables
Alter column datatype in sql
T-SQL - Select records into concatenated text?
How to Pass Variables into Script Tranformation Editor?
Why I can't find syslanguages table in my sql server 2005?
Running sp_executesql query expects parameter @statement
Grant permission to only a view
Count Query in SQL
Deleting or not deleting rows in ssis package destination table
Making a SETUP file
*