مطالعه بیواستراتیگرافی سازند قم در شمال شرق اصفهان (منطقه آبگرم)

آشکارسازی تغییرات پوشش زمین با استفاده از داده‌های سنجش ازدور (مطالعه موردی _ بندر امام خمینی)
بررسی تحولات ژئومرفولوژی منطقه بروجن(با تاکید بر تهیه نقشهء 100000:1 منطقه)
بررسی پتروگرافی، میکروفاسیس و محیطهای رسوبی سازند امیران در حوضه زاگرس
بررسی زمین‌شناسی، کانی‌شناسی، ژئوشیمی و ژنزکانسار مس قلعه‌زری بیرجند
بررسی اثرات تغییرات ناشی از شهرسازی در مسیل‌های شمال تهران به منظور ارائه روشهای کنترل و مدیریت سیلاب
ژئوشیمی و پترولوژی توده‌های آذرین جنوب بستان‌آباد(آذربایجان شرقی)
select column name with maximum date from various column in a table
What does this SQL error mean
How to delete a stubborn SQL 2005 Maintenance Plan
Unattended Install SQL Server 2005 gives Workstation components error if components already installed [closed]
SQL Server 2005 Reporting Services - Pros and Cons
SQL Server 2005: Replication, varbinary
query for summing up values present in different columns in sql server 2005
Can you have cascading report parameters from a dropdown to a textbox?
How do you store a picture in an image column?
Determining optimal log size in SQL Server 2005

مطالعه بیواستراتیگرافی سازند قم در شمال شرق اصفهان (منطقه آبگرم)
مطالعه بیواستراتیگرافی نهشته‌های مارنی - آهکی سازند قم در ناحیه آب گرم واقع در شمال شرقی اصفهان منجر به نمونه‌برداری از یالهای اونتی‌کلینیال آبگرم و رخنمونهای دیگر سازند در مناطق اطراف (چاریسه، جنوب و شمال کوه فرمودار) گردید (شکل 2).


اشکال و میزان فرسایش درحوضه آبریزبارون (زیر حوضه امامقلی چای)
مطالعه مقاطع نازک میکروفونای موجود در کربناتها و مارنهای موجود در مقاطع مطالعاتی سبب شناسایی و انتساب این فونا به اشکوب آکی‌تانین (میوسن زیرین) گردید.


بررسی چینه‌شناسی نهشته‌های رسوبی کواترنری تهران و برآورد پارامترهای ژئوتکنیکی آن
بطور کلی تعداد 169 مقطع نازک مربوط به فاسیس‌های موجود در مقاطع مطالعه و نتایج زیر حاصل گردیده‌است .


آثار متقابل شوری(کلرورسدیم) و کلسیم(Ca2+) بر روی فتوسنتز، رشد و محتوی عناصر معدنی موجود در گیاه یونجه(Medicago sativa L.)
1) شناسایی 26 جنس و 12 گونه از میکروفونای نئوژن زیرین (آکی‌تانین) که تعداد 11 جنس و 10 گونه اون بطور سیستماتیک مورد بررسی و توصیف برنامه گرفته هست .


تحلیل ساختاری و بررسی رابطه رسوبگذاری با تکنونیک ناحیه آق در بند در شمال شرق ایران
2) تشابه و تطابق فونای فسیل روزنه‌داران مقطع آبگرم (اونتی‌کلینال آبگرم) در شمال شرق اصفهان با فونای فسیل روزنه‌دارای پالئوژن فوقانی - نئوژن تحتانی در مقطع تیپ این سازند در ناحیه قم (بخش شمالی دریای نئوژن تتیس).


بررسی اثرات فاضلاب تهران در منطقه ورامین با تاکید بر کشاورزی
3) تشابه و تطابق فونای فسیل روزنه‌داران مقطع آبگرم (اونتی‌کلینال آبگرم) در شمال شرق اصفهان با فونای فسیل روزنه‌داران پالئوژن فوقانی - نئوژن تحتانی در حوضه رسوبی مهمتر ازاین حوضه واقع در جنوب غرب ایران بنام سازند آسماری .


بررسی ساختاری تاقدیس لتیدان و پتانسیل اقتصادی منطقه (غرب بندرعباس)
4) تعیین سن‌آکی‌تانین (بخش بالایی آسماری زیرین) برای رخنمونهای مارنی آهکی سازند قم در حوضه اصفهان.


مطالعه زمین شناسی، ژئوشیمی، آنالیز رخساره و ژنز کانسار آهن منگنزدار شمس آباد، اراک
5)معرفی رسوبات مقطع مطالعاتی (یالهای اونتی‌کلینال آبگرم اصفهان) قابل مقایسه با بخش‌هایی از ممبر C (آهک ارگانو دتریک و مارن) سازند قم در مقطع اصلی (ناحیه قم).


مطالعه پولوتونیسم ترشیری در منطقه جنوب قم (محدود به ورقه 1:100000 کهک)
6) مشخص نمودن گسترش وقتی میکرو و ماکروفونای موجود در مقطع مطالعاتی و مقطع تیپ سازند.

7) تعیین فراوانی میکرو و ماکروفونای الیگومیوسن از طریق دیاگرامهای مختلف 8) تفسیر پالئواکولوژیک منطقه درآکی تانین و موقعیت پالئوژئوگرافیک منطقه طرح در دریای نئوژن تتیس با توجه به شواهد پالئونتولوژیک و لیتولوژیک .

9) بررسی نظرات ارائه شده درارتباط با پالئوژئوگرافی ایران مرکزی در وقت الیگوسن-میوسن.
70 out of 100 based on 70 user ratings 220 reviews