بررسی سینوپتیکی سیستمهای سیل زا در حوضه های آبریز منطقه کهگیلویه و بویراحمد


بررسی سینوپتیکی سیستمهای سیل زا در حوضه های آبریز منطقه کهگیلویه و بویراحمد
به منظور بررسی سینوپتیکی سیستمهای سیل زا در حوضه های آبریز هستان کهگیلویه و بویراحمد در طول و دوره مطالعاتی 1378-1368 ) 5 سیل با توجه به حجم بارش روزانه و میزان دبی انتخاب گردید.


مطالعه میکروبیواستراتیگرافی و میکروفاسیس‌های زمینهای پرمین در مناطق کلمرد ، شتری و شیر گشت (ایران مرکزی)
نقشه های سطح 500 و سطح زمین برای ساعتهای ‏‎utc‎‏ ...


اکتشافات ژئوشیمیایی سیستماتیک ناحیه رونیز (استان فارس)
و ‏‎12utc‎‏ روزهای بارش از ساوقت هواشناسی کشور تهیه گردید.


متالوژنی افیولیت‌های خوی - ماکو با نگرشی ویژه بر انباشته‌های سولفوریدر آتشفشانی‌های ناحیه قزل داش
سپس به منظور درک و شناسایی بهتر از چگونگی نحوه آرایش سیستمها در هنگام وقوع سیل و طغیان رودها و همچنین ارائه کیفیت بهتر، نقشه مرکب روزانه بارش به کمک نرم افزار کامپیوتری ‏‎Surfer‎‏ ترسیم گردید.


دینامیک ذره در جهان کالوزا-کلاین 5 بعدی


پالئوایکنولوژی، لیتوستراتیگرافی و تفسیر محیط‌های رسوبی واحدهای رکشا و «وزیری» (میوسن) در منطقه نیک‌شهر - قصر قند (مکران)


83 out of 100 based on 53 user ratings 1253 reviews

مروری بر مدل های کیهانشناسی همگن (1+4) بعدی
بررسی مدلهای کیهانشناسی ریسمان همگن غیر همسانگرد 1+4 بعدی
پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز توده نفوذی (طا - بیساران)
مطالعات بیواستراتیگرافی، لیتواستراتیگرافی و تفسیر محیطهای رسوبی نهشته های تریاس در البرز شرقی
رسوب شناسی حوضه آبریز رودخانه ازمیغان (توابع شهرستان طبس)
آشکارسازی تغییرات پوشش زمین با استفاده از داده‌های سنجش ازدور (مطالعه موردی _ بندر امام خمینی)
بررسی تحولات ژئومرفولوژی منطقه بروجن(با تاکید بر تهیه نقشهء 100000:1 منطقه)
بررسی پتروگرافی، میکروفاسیس و محیطهای رسوبی سازند امیران در حوضه زاگرس
بررسی زمین‌شناسی، کانی‌شناسی، ژئوشیمی و ژنزکانسار مس قلعه‌زری بیرجند
How to handle column growth of wide, flat tables
Alter column datatype in sql
T-SQL - Select records into concatenated text?
How to Pass Variables into Script Tranformation Editor?
Why I can't find syslanguages table in my sql server 2005?
Running sp_executesql query expects parameter @statement
Grant permission to only a view
Count Query in SQL
Deleting or not deleting rows in ssis package destination table
Making a SETUP file
*