تعیین نوع تخلخل با استفاده از داده های لاگ های پتروفیزیکی در سازندهای ایلام و سروک-میدان جفیر


تعیین نوع تخلخل با استفاده از داده های لاگ های پتروفیزیکی در سازندهای ایلام و سروک-میدان جفیر
این مطالعه به منظور تعیین نوع تخلخل و بررسی نوع تولید با هستفاده از لاگ های پتروفیزیکی در اعماق مختلف سازندهای ایلام و سروک میدان جفیر انجام گرفته هست.


هیدروکلیماتولوژی حوضه رودخانه قطور چای


پتروگرافی، پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آذرین منطقه آوج قزوین


88 out of 100 based on 88 user ratings 1288 reviews

بررسی ژئوشیمی - کانی‌شناسی و ژنز احتمالی کانسار سرب و روی سورمه (جنوب شیراز)
پترولوژی سنگ‌های آذرین جنوب قلعه (ناحیه قروه)
مطالعات رسوب‌شناختی، بوم‌شناختی و میکروفونیتیک دریای خزر از دهانه موج‌شکن بندرانزلی تا صیدگاه گلشن
مطالعات پترولوژی شیمیایی سنگهای ماگمایی پالئوزوئیک پیشین (منطقه خوش ییلاق)
بررسی اثر فرابار سیبری بر بارش‌های پاییزی سواحل جنوبی دریای خزر
تعیین تقویم کشت گندم دیم در منطقه گرگان و دشت
بررسی ولکانیسم ترشیری منطقه اردستان(ایران مرکزی)
ژئومرفولوژی منطقه بهمن خیز جاده کرج-چالوس (سد امیرکبیر تا سیاه بیشه) با تاکید بر حرکات دامنه‌ای
بررسی زمین شناسی اقتصادی کانسارمس دره زار
بررسی مقایسه ریخت شناختی و تشریحی Aegilops های ایران با گونه گندم
مطالعه میکروبیواستراتیگرافی و میکروفاسیس‌های زمینهای پرمین در مناطق کلمرد ، شتری و شیر گشت (ایران مرکزی)
اکتشافات ژئوشیمیایی سیستماتیک ناحیه رونیز (استان فارس)
How to handle column growth of wide, flat tables
Alter column datatype in sql
T-SQL - Select records into concatenated text?
How to Pass Variables into Script Tranformation Editor?
Why I can't find syslanguages table in my sql server 2005?
Running sp_executesql query expects parameter @statement
Grant permission to only a view
Count Query in SQL
Deleting or not deleting rows in ssis package destination table
Making a SETUP file
*