محیطهای رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند فهلیان در میدانهای نفتی رگ سفید و خویز ، بخش جنوبی فروافتادگی دزفول


محیطهای رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند فهلیان در میدانهای نفتی رگ سفید و خویز ، بخش جنوبی فروافتادگی دزفول
بررسی سکانسهای رسوبی نشان می دهد که رخساره های با پتانسیل مخزنی ( رخساره های آهکی دوباره نهشته شده ) وابسته به پایان دسته رخساره ای ‏‎(TST)‎‏و دسته رخساره ای ‏‎(HST)‎‏هستند .


زمانیابی ورود فرابار سیبری به خراسان و تاثیر سینوپتیکی آن براقلیم منطقه
رسوبگذاری رخساره های آهکی دوباره نهشته شده ، یکسان نبودن ستبرای نهشته های سازند فهلیان در برشهای مورد مطالعه و مورفولوژی پلات فرم کربناته سازند فهلیان پیامدی از عملکرد گسلهای قدیمی حوضه رسوبی هست .


بررسی زمین‌شناسی اقتصادی اندیس مس قبله بولاغ واقع در منطقه طارم سفلی - استان زنجان


ژئومورفولوژی حوضه آبخیز تویسرکان رود (دامنه‌های جنوبی الوند)


70 out of 100 based on 70 user ratings 1270 reviews

مطالعه پتروگرافی و پترولوژیکی پگماتیت‌های الوند(همدان)
میکروبیواسترانیگرافی و محیط رسوبی‌سازند قم در مقاطع آجان(جنوب شرق دماوند) و موره کوه(شمال شرق حوض‌سلطان)
نگرش برخاستگاه گروهی از سنگ های دگرگونه گستره قروه
ژئومرفولوژی کرکس نطنز
تحلیل ساختاری ناحیه معدن سرب و نقره راونج-دلیجان
بررسی چینه شناسی و فسیل شناسی نهشته‌های کرتاسه در شمال شرق اردکان و تعیین مرز آن با سنگهای ژوراسیک (مقطع میانکوه)
میکروبیواستراتیگرافی و محیط رسوبی سازند زیارت در مقطع تیپ (جنوب شرق تهران) و گویج (شرق تهران و جنوب غرب فیروزکوه)
پترولوژی سنگهای ماگماتی و دگرگونی شمال شرق فریمان
هیدروکلیماتولوژی حوضه رودخانه قطور چای
پتروگرافی، پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آذرین منطقه آوج قزوین
بررسی ژئوشیمی - کانی‌شناسی و ژنز احتمالی کانسار سرب و روی سورمه (جنوب شیراز)
How to handle column growth of wide, flat tables
Alter column datatype in sql
T-SQL - Select records into concatenated text?
How to Pass Variables into Script Tranformation Editor?
Why I can't find syslanguages table in my sql server 2005?
Running sp_executesql query expects parameter @statement
Grant permission to only a view
Count Query in SQL
Deleting or not deleting rows in ssis package destination table
Making a SETUP file
*