محیط های رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند فهلیان در میدان های نفتی چهاربیشه و بینک ، بخش جنوبی فرو افتادگی دزفول


محیط های رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند فهلیان در میدان های نفتی چهاربیشه و بینک ، بخش جنوبی فرو افتادگی دزفول
بررسی رخساره ها ، تغییرات نسبی ژرفای رخساره ها و چینه نگاری سکانسی به شناسایی دو سکانس رسوبی ( چرخه رده سوم ) در سازند فهلیان انجامیده هست .


مطالعه برخاستگاه و مکانیزم رسوب زائی لس‌ها در حوضه آبخیز قره تیکان
این سکانس ها با چرخه های رسوبی کرتاسه زیرین که در جاهای دیگر دنیا شناسایی شده اند قابل مقایسه هستند .


زمانیابی ورود فرابار سیبری به خراسان و تاثیر سینوپتیکی آن براقلیم منطقه


بررسی زمین‌شناسی اقتصادی اندیس مس قبله بولاغ واقع در منطقه طارم سفلی - استان زنجان


89 out of 100 based on 69 user ratings 1169 reviews

ژئومورفولوژی حوضه آبخیز تویسرکان رود (دامنه‌های جنوبی الوند)
مطالعه پتروگرافی و پترولوژیکی پگماتیت‌های الوند(همدان)
میکروبیواسترانیگرافی و محیط رسوبی‌سازند قم در مقاطع آجان(جنوب شرق دماوند) و موره کوه(شمال شرق حوض‌سلطان)
نگرش برخاستگاه گروهی از سنگ های دگرگونه گستره قروه
ژئومرفولوژی کرکس نطنز
تحلیل ساختاری ناحیه معدن سرب و نقره راونج-دلیجان
بررسی چینه شناسی و فسیل شناسی نهشته‌های کرتاسه در شمال شرق اردکان و تعیین مرز آن با سنگهای ژوراسیک (مقطع میانکوه)
میکروبیواستراتیگرافی و محیط رسوبی سازند زیارت در مقطع تیپ (جنوب شرق تهران) و گویج (شرق تهران و جنوب غرب فیروزکوه)
پترولوژی سنگهای ماگماتی و دگرگونی شمال شرق فریمان
هیدروکلیماتولوژی حوضه رودخانه قطور چای
پتروگرافی، پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آذرین منطقه آوج قزوین
How to handle column growth of wide, flat tables
Alter column datatype in sql
T-SQL - Select records into concatenated text?
How to Pass Variables into Script Tranformation Editor?
Why I can't find syslanguages table in my sql server 2005?
Running sp_executesql query expects parameter @statement
Grant permission to only a view
Count Query in SQL
Deleting or not deleting rows in ssis package destination table
Making a SETUP file
*