خصوصیات سنگ نمک

مطالعه زمین‌شناسی و چینه‌شناسی کوه کلرز (شمال گرمسار)
مطالعه محیط رسوبی آهک فوقانی سازند قم (آهک)F در بخش مرکزی‌حوضه
مطالعه محیط رسوبی و دیاژنز سازند دو رود در مقطع هراز (البرزمرکزی)
پترولوژی و ژئوشیمی گرانیت‌ها و تگماتیت‌های منطقه مشه
محیط رسوبی و میکروفاسیس‌های سازند مبارک در کوه ازوم (جاجرم
پالینواستراتیگرافی و پالئواکولوژی رسوبات دونین ناحیه حسنکدر
رسوب‌شناسی و سنگشناسی سکانس کانی‌سازی در نئوژن در حوضه تلخه‌رود(بین تبریز و اهر
بررسی زمین‌شناسی و پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آتشفشانی منطقه‌مردآباد بخشی از ورقه 1=100000 کرج
محیط رسوبی و دیاژنز سنگهای کربناته حاوی سرب و روی معدن‌آهنگران
مطالعه لیتواستراتیگرافی، میکروفاسیس‌ها، محیط های رسوبی وتغییرات دیاژنتیک سنگهای رسوبی تریاس در منطقه بی‌بی‌شهربان
بررسی سنگشناسی و ژیوشیمیایی سنگهای آذرین شمال غربی ساوه (شمال نیوشت)
سنگشناسی سازند مبارک و بررسی ژئوشیمیایی مواد آلی آن در منطقه‌مبارک‌آباد
بررسی مرفولوژیکی، مینرالوژیکی و میکرومورفولوژیکی حرکت کانیهای رسی و تشکیل پوششهای رسی تجمعی در خاکهای منطقه‌های وزگ (کهکیلویه و بویراحمد)
How to handle column growth of wide, flat tables
Alter column datatype in sql
T-SQL - Select records into concatenated text?
How to Pass Variables into Script Tranformation Editor?
Why I can't find syslanguages table in my sql server 2005?
Running sp_executesql query expects parameter @statement
Grant permission to only a view
Count Query in SQL
Deleting or not deleting rows in ssis package destination table
Making a SETUP file
*