توزیع اندازه بلوری در سنگهای دگرگونی: مثالی از تاثیر دمای ماورای تعادل در نرخ هسته بندی و رشد

بررسی پتروژنز و ژئوشیمی گرانیتوئیدهای جنوب‌شرقی شاهین‌دژ
آنالیز محیط رسوبی سازندهای گورپی و پابده با استفاده از نمودارهای ژئوفیزیکی نمونه‌های صحرایی و نمونه‌های کنده شده حفاری و تعیین مرز دو سازن
مطالعه براکیوپودهای سازند بهرام در ناحیه جنوب کاشمر (کوه فغان)
سفالوپودها و تعیین موقعیت چینه‌شناسی لایه سفالوپوددار سازند شیشتو در کوههای شتری (ناحیه طبس)
سفالوپودها و تعیین موقعیت چینه‌شناسی لایه سولفاپوددار سازند شیشتو در کوههای شتری (ناحیه طبس)
بررسی دیاپیریسم گنبد نمکی جنوب سمنان (حاشیه شمالی کویر مرکزی ایران)
select column name with maximum date from various column in a table
What does this SQL error mean
How to delete a stubborn SQL 2005 Maintenance Plan
Unattended Install SQL Server 2005 gives Workstation components error if components already installed [closed]
SQL Server 2005 Reporting Services - Pros and Cons
SQL Server 2005: Replication, varbinary
query for summing up values present in different columns in sql server 2005
Can you have cascading report parameters from a dropdown to a textbox?
How do you store a picture in an image column?
Determining optimal log size in SQL Server 2005

توزیع اندازه بلوری در سنگهای دگرگونی: مثالی از تاثیر دمای ماورای تعادل در نرخ هسته بندی و رشد
توزیع اندازه بلوری در سنگهای دگرگونی اطلاعات پايه ی را در ارتباط با سرعت هسته بندی، سرعت رشد، وقت رشد و میزان حرارت ماوراء در تعادل ارائه می کند.


پتروگرافی و پترولوژی توده‌های آذرین نفوذی جنوب بوئین زهرا
بررسی توزیع اندازه بلوری برای بلورهای هسترولیت، کیانیت و اوندالوزیت در هاله دگرگونی آردارا بیانگر این هست که کانیهای نخست تشکیل یافته (گارنت) دارای بالاترین چگالی جمعیت و کوتاهترین وقت رشد، و کانیهای تشکیل یافته در فاز نهائی دگرگونی (اوندالوزیت) دارای پایین ترین چگالی جمعیت و طولانی ترین وقت رشد هستند.


چینه‌شناسی، پتروگرافی ژئوشیمی و پترولوژی سنگهای آتشفشانی جنوب بوئین‌زهرا
چگالی جمعیت و وقت رشد هسترولیت و کیانیت یکسان بوده و از این حیث حد واسط گارنت و اوندالوزیت برنامه می گیرند.


دیاپیریسم و لرزه زمینساخت منطقه گرمسار
این اطلاعات موید تأثیر درجه ماوراء تعادل بر روی سرعت هسته بندی و رشد کانیها در دگرگونی هست.


بررسی ژئودینامیسم گسل شمال تهران (جنوب غرب کرج)


مطالعه رخساره‌های رسوبی و محیط رسوبی سازند تیرگان واقع در شمال شرق ایران حوضه رسوبی کپه داغ و ارائه مدل رسوبی این سازند


82 out of 100 based on 62 user ratings 412 reviews

میکروفاسیس ، محیط رسوبی و دیاژنز سنگهای رسوبی کرتاسه تحتانی در منطقه اصفهان
بیوستراتیگرافی کرتاسه در کوههای بی‌بی شهربانو >> جنوب شرقی‌تهران <<
مطالعه زمین‌شناسی و چینه‌شناسی کوه کلرز (شمال گرمسار)
مطالعه محیط رسوبی آهک فوقانی سازند قم (آهک)F در بخش مرکزی‌حوضه
مطالعه محیط رسوبی و دیاژنز سازند دو رود در مقطع هراز (البرزمرکزی)
پترولوژی و ژئوشیمی گرانیت‌ها و تگماتیت‌های منطقه مشه
محیط رسوبی و میکروفاسیس‌های سازند مبارک در کوه ازوم (جاجرم
پالینواستراتیگرافی و پالئواکولوژی رسوبات دونین ناحیه حسنکدر
رسوب‌شناسی و سنگشناسی سکانس کانی‌سازی در نئوژن در حوضه تلخه‌رود(بین تبریز و اهر
How to handle column growth of wide, flat tables
Alter column datatype in sql
T-SQL - Select records into concatenated text?
How to Pass Variables into Script Tranformation Editor?
Why I can't find syslanguages table in my sql server 2005?
Running sp_executesql query expects parameter @statement
Grant permission to only a view
Count Query in SQL
Deleting or not deleting rows in ssis package destination table
Making a SETUP file
*