محیط رسوبی، میکروفاسیس و چینه شناسی توالی ها در بخش زیرین سازند کنگان در خلیج فارس


محیط رسوبی، میکروفاسیس و چینه شناسی توالی ها در بخش زیرین سازند کنگان در خلیج فارس
سازندهای دالان و کنگان (معادل سازند خوف) با بیش از 400 متر ضخامت به عنوان بزرگترین مخازن کربناته دارای گاز در دنیا به شمار می روند.


بررسی پتروژنز و ژئوشیمی گرانیتوئیدهای جنوب‌شرقی شاهین‌دژ
این توالی کربناته- تبخیری در میدان پارس جنوبی از اهمیت زمین شناسی ویژه ای برخوردار هست.


آنالیز محیط رسوبی سازندهای گورپی و پابده با استفاده از نمودارهای ژئوفیزیکی نمونه‌های صحرایی و نمونه‌های کنده شده حفاری و تعیین مرز دو سازن
بخشهای مختلفی از این توالی کربناته دارای ذخایر گاز هست، به طوری که گسترش افقهای مخزنی اون با تغییرات رخساره ای در ارتباط هست.


مطالعه براکیوپودهای سازند بهرام در ناحیه جنوب کاشمر (کوه فغان)
مغزه های مورد مطالعه در یکی از چاههای حفاری شده در میدان پارس جنوبی، شامل دو بخش کنگان و دالان بالائی هست.


سفالوپودها و تعیین موقعیت چینه‌شناسی لایه سفالوپوددار سازند شیشتو در کوههای شتری (ناحیه طبس)
در این مقاله، تغییرات میکروفاسیس، محیطهای رسوبی و چینه شناسی توالی های بخش زیرین سازند کنگان به ضخامت 50 متر مورد بررسی برنامه گرفته هست.


سفالوپودها و تعیین موقعیت چینه‌شناسی لایه سولفاپوددار سازند شیشتو در کوههای شتری (ناحیه طبس)
در این بخش از سازند کنگان 8 کمربند رخساره ای متفاوت مربوط به محیطهای پلاتفرم کربناته از نوع رمپ (ramp)، شامل کمربند سبخایی تا بخشهای دریای باز همراه با ویژگیهای دیاژنتیک و کیفیت مخزنی متفاوت تفکیک شده هست.


بررسی دیاپیریسم گنبد نمکی جنوب سمنان (حاشیه شمالی کویر مرکزی ایران)
مطالعات چینه شناسی توالی ها بر روی مغزه های فوق منجر به شناسایی تنها یک سیکل دسته سوم (Third-order cycle) یا سکانس رسوبی و تعداد زیادی سیکلهای دسته پنجم یا پاراسکانس شده هست.


پتروگرافی و پترولوژی توده‌های آذرین نفوذی جنوب بوئین زهرا
همچنین افقهای کلیدی از قبیل مرزهای ناپیوستگی (boundary Sequence)، حداکثر طغیان سطح آب دریا (maximum flooding surface) همراه با تشخیص الگوهای رسوبگذاری (stacking patterns) در این توالی مورد شناسایی برنامه گرفته اند.


چینه‌شناسی، پتروگرافی ژئوشیمی و پترولوژی سنگهای آتشفشانی جنوب بوئین‌زهرا
برپايه این مطالعات، میکروفاسیس بخش زیرین سازند کنگان بیشتر از رخساره های دانه فراوان (grain-supported) تشکیل شده هست.

فاکتورهای دیاژنتیک (همانند دولومیتی شدن ثانویه) در برخی از افقها کیفیت مخزنی را افزایش داده و در برخی از موارد (همانند انیدریتی شدن ثانویه) موجب کاهش اون شده هست.

وجود ساختهای زیستی ویژه ای از قبیل هستروماتولیت های نواری و ترومبولیت که در قاعده این توالی پدیدار شده اند، از ویژگی های مهم بخش زیرین سازند کنگان به شمار می رود.

این اشکال زیستی با ساختمان لخته ای (coltted fabric) در اثر انقراض جهانی در انتهای وقت پرمین در ابتدای وقت تریاس بطور گسترده ای در حوضه رسوبی خلیج فارس و زاگرس به صورت یک افق کلیدی پدیدار شده اند.
70 out of 100 based on 50 user ratings 850 reviews