مطالعه جریان و انتقال آلاینده در سفره هتروژن آب زیرزمینی

مطالعه سیستماتیک فون آهکهای رودیست‌دار کرتاسه فوقانی در مقطع تیپ سازند کلات تنگ نیزار - کپه‌داغ
براکیوپودها و تعیین موفقیت چینه‌شناسی لایه سفالوپوددار سازند شیشتو در کوههای شتری (ناحیه طبس)
ارزیابی طرح تغذیه مصنوعی جاشک - آبدان استان بوشهر
بررسی و تحلیل پایداری شیبهای طبیعی با نگرش ویژه به ساختار و تکنونیک منطقه در طالقان مرکزی (جنوب‌غربی شهرک)
بررسی هیدوکلیمای حوضه آبریز رودخانه شلمانرود (سیکارود) با تاکید بر سیل‌خیزی منطقه
بررسی شرایط تشکیل کانسار پاچی - میانا با استفاده از سیالات درگیر
مطالعات هیدورژئولوژی، تغذیه مصنوعی و تهیه مدل ریاضی منابع آب زیرزمینی دشت هشتگرد
برآورد میزان فرسایش حوضه آبریز رودخانه آستانه با استفاده از مدلهای تجربی
مطالعات زمین شناختی، میکروفونستیک و بوم شناختی در نوار ساحلی اطراف جزیره قشم
پایدارسازی معادن روباز ارائه الگوهای ریزشی در شیب‌های سنگی و برآورد پایداری شیب دیواره‌های معدن بوکسیت جاجرم (جنوب شهرستان بجنورد)
بررسی پترولوژی سنگهای ولکانیکی منطقه میاندشت (50 کیلومتری شرق میامی)
بررسی زمین‌شناسی ساختمانی خط انتقال نیروی کارون - اراک (حد فاصل برج‌های شماره 135 الی 175) و برخی از برج‌های خطوط ارتباطی نیروگاه نکا به تهران
لرزه زمین ساخت منطقه تهران با استفاده از داده‌های شبکه ایلپا و ایستگاه تهران بین سالهای 1976 الی 1986 میلادی
How to handle column growth of wide, flat tables
Alter column datatype in sql
T-SQL - Select records into concatenated text?
How to Pass Variables into Script Tranformation Editor?
Why I can't find syslanguages table in my sql server 2005?
Running sp_executesql query expects parameter @statement
Grant permission to only a view
Count Query in SQL
Deleting or not deleting rows in ssis package destination table
Making a SETUP file
*