مکانیابی پهنه‌های مناسب برای اکوتوریسم در مناطق ساحلی شهرستان‌های رودسر تا آستانه اشرفیه در استان گیلان با استفاده از ‏‎GIS‎‏


مکانیابی پهنه‌های مناسب برای اکوتوریسم در مناطق ساحلی شهرستان‌های رودسر تا آستانه اشرفیه در استان گیلان با استفاده از ‏‎GIS‎‏
به دلیل بهره برداری های غیر مجاز و همچنین ترویج جاذبه های طبیعی مناطق ساحلی در شمال کشور به عنوان منبعی برای تفرج فشار زیادی به منابع طبیعی این مناطق وارد شده هست.


رسوب‌شناسی رودخانه سیوند
بنابراین با توجه به گسترش شتابان اکوتوربسم در مناطق ساحلی از یکسو و آسیب پذیری بالقوه اونها از سوی دیگر در این تحقیق سعی گردید بخش هایی از اراضی همجوار ساحل در شهرستان های رودسر لنگرود لاهیجان و آستانه اشرفیه در هستان گیلان برای کاربری اکوتوریسم در نظر گرفته شود که ویژگی های طبیعی منطقه دیکته می کند و سپس این ویژگی ها با شرایط اقتصادی-اجتماعی تطبیق داده شد.


مطالعات میکروفونیستیک ، رسوب‌شناختی و بوم‌شناختی در نوار ساحلی خلیج فارس از بندر بوشهر تا دماغه‌خان
بدین منظور مکانیابی برای کاربری های مورد نظر در مناطق ساحلی مذکور در مقیاس 1:100000 و با روش تجزیه و تحلیل سیستمی به انجام رسید و ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین بر حسب هدف مورد نظر و با توجه به مدل اکولوژیک ویژه منطقه انجام شد.


رسوب‌شناسی حوضه‌آبریز رودخانه ساروق با نگرش ویژه بر مسئله ویژه فرسایش
نسبت مساحت پهنه های دارای توان برای اکوتوریسم متمرکز به سطح محدوده واقع در هر شهرستان در رودسر برابر 07/0% لنگرود 26/0% لاهیجان 11/0% و آستانه اشرفیه برابر 0 می باشد.


مطالعه و بررسی ماهی‌های فسیل سازند پابده در باباحیدر (ناحیه شهرکرد)
نسبت مساحت پهنه های دارای توان برای اکوتوریسم گسترده به سطح محدوده واقع در هر شهرستان در رودسر برابر 7/3% لنگرود 3/18، لاهیجان 6/28% و در آستانه اشرفیه برابر 7/31% می باشد.


بررسی بایواستراتیگرافی سازند کلات در شرق کپه داغ
همچنین اولویت بندی این پهنه ها با توجه به پارامترهای اقتصادی-اجتماعی نقشه سازی شده در GIS به صورت کمی انجام گردید.


پتروگرافی، پتروژنز و ژئوشیمی توده آذرین در شمال منطقه آق دره علیا
در نهایت ارزیابی توان محیط زیستی محدوده مورد مطالعه برای کاربری های مذکور، با مد نظر برنامه دادن توأمان توان اکولوژیک و تناسب نسبی واحدها از لحاظ اقتصادی-اجتماعی انجام گردید که نتایج را می توان به صورت زیر بیان کرد: در مورد اکوتوریسم متمرکز پهنه های دارای توان اکولوژیک واقع در شهرستان لاهیجان در اولویت اول و پهنه های واقع در شهرستان های لنگرود رودسر و آستانه اشرفیه به ترتیب در اولویت های بعدی برنامه دارند.


زمین‌شناسی، کانی‌شناسی، ژئوشیمی و ژنز اثر معدنی طلای دارستان (جنوب دامغان)
در مورد اکوتوریسم گسترده پهنه های دارای توان اکولوژیک در محدوده واقع در شهرستان لاهیجان در اولویت اول و بعد به ترتیب محدوده های واقع در شهرستان های آستانه اشرفیه،‌ لنگرود و رودسر برنامه دارند.


پیامدهای مکانی - فضایی افزایش آب کشاورزی در منطقه ورامین با تاکید بازیافت فاضلاب تهران82 out of 100 based on 52 user ratings 202 reviews