پتروگرافی و پترولوژی سنگهای آذرین و دگرگونی منطقه نی‌باغی (جنوب شرق بزقوش)


پتروگرافی و پترولوژی سنگهای آذرین و دگرگونی منطقه نی‌باغی (جنوب شرق بزقوش)
این منطقه از لحاظ زون بندی های زمین شناختی ایران در زون البرز آذربایجام واقع گردیده هست.


میکروستراتیگرافی زمینهای کرتاسه در جنوب دامغان (کوه بز، کوه پرپا، دشت یزدان آباد و کوه خرگوشی)
مبنای مشاهدات صحرایی و بررسی های پتروگرافی و ژئوشیمیایی سنگ های آذرین گرانیت گرانودیوریت تونالیت و سنگ های دگرگونی هورنفلس مرمر آمفیبولیت و انواع شیست در منطقه شناسایی شدند.


بررسی آبهای زیرزمینی دشت تربت حیدریه و ارائه مدل ریاضی آن
سن نسبی این سنگ ها با توجه به شواهد موجود از جمله دگرگون نشدن سازندهای پالئوزوئیک منطقه احتمالا قدیمی تر از پالئوروئیک تعینی می شود.


امکان‌سنجی سیل‌خیزی در حوضه آبریز جاجرود
در منطقه مورد مطالعه یک توده نفوذی گرانیتوئیدی وجود دارد که اصلی ترین و بزرگترین توده در محدوده می باشد.


بررسی سنگ‌شناسی و محیط رسوبی سازند قرمز فوقانی در ناحیه شمال‌شرق چهارگوش تکاب
دایک هایی با رنگ تیره تر از خود توده اون را قطع نموده اند.


توانسنجی اقتصادی، اجتماعی ناحیه روستایی بخش گلوگاه با تاکید بر کشاورزی
توده و دایکهای قطع نماينده اون عمدتا ترم های سنگی گرانیت گرانودیوریت تونالیت میلونیت گرانیت را شامل می شوند.


پالینوبایواستراتیگرافی و پالئوژئوگرافی رسوبات اردویسین در جنوب بجنورد
M1 از نوع دگرگونی مجاورتی بودن و بر اثر بالارفتن گرادیان حرارتی سنگهای آهکی و پلیتی توسط توده نفوذی بازیک به وجود آمده هست.


رسوب‌شناسی رودخانه سیوند
M2 از نوع دگرگونی ناحیه ای هموقت با فرورانش بوده و با دگرشکلی D1 که باعث تشکیل فولیاسیون S1 گردیده هموقت بوده هست.


مطالعات میکروفونیستیک ، رسوب‌شناختی و بوم‌شناختی در نوار ساحلی خلیج فارس از بندر بوشهر تا دماغه‌خان
دگرگونی ناحیه ای M3 با رشد کانی مسکویت سرپنتینیزاسیون الیوین ها و پیروکسن ها تبلور مجدد پلاژیوکلازها و تشکیل بیوتیت های جدید در داخل کانی آمفیبول همراه بوده هست.

سرانجام آخرین فاز دگرگونی رخ داده در منطه از نوع مجاورتی بوده و M4 نام گرفت.

در سنگ های پلیتی زون های کلریت بیوتیت و کردیریت در سنگهای گالک سیلیکاته زون های ترمولیت و دیوپسی فرستریت قابل شناسایی می باشند.

همچنین سنگهای بازیک منطقه تحت تأثیر دگرگونی در حد رخساره شیست سبز برنامه گرفته و به آمفیبولیت تبدیل شده اند.
88 out of 100 based on 48 user ratings 898 reviews