پترولوزی مجموعه پلوتونیک الوند با نگرش وی ه بر گرانیتوئیدها

طراحی و ساخت یک مدل GIS شی‌گرا برای تهیه شاخصهای شهری و منطقه‌ای، مطالعه موردی محله اختیاریه تهران
بررسی پالینواستراتیگرافی و پالینوفاسیس بخش فوقانی سازند چمن‌بید در مقطع تیپ
ژئوشیمی و پترولوژی کمپلکس افیولیتی مختارآباد-رمشک واقع در زون مکران جنوب شرق کرمان
محیط رسوبی و دیاژنز سازند باروت در مقطع جاده چالوس
بیواستراتیگرافی و لیتواستراتیگرافی سنگهای کرتاسه زیرین در جنوب شرق ناغان (جنوب شهرکرد)
پترولوژی، ژئوشیمی، ساختار و ژنز استراتوولکان قلعه خرگوشی جنوب غرب عقداء-اردکان
تحلیل خطر زلزله با توجه به اثرات ساختگاهی (مطالعه موردی منطقه نطنز)
چینه‌شناسی و فسیل‌شناسی رسوبات پرمین-تریاسیک با نگرشی ویژه به پدیده‌های چینه‌شناسی در مرز این دو سیستم در برش شهمیرزاد
پتروگرافی، پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای دگرگونه شمال خوی
مطالعات رسوب‌شناختی، بوم‌شناسی و میکروفونیستیک دریای خزر از ایستگاه جفرود تا دهانه سفیدرود
بررسی مورفوتکتونیکی گنبدهای نمکی بین لار و بندرعباس با استفاده از عکس‌های هوایی و تصاویر ماهواره‌ای
بررسی خاستگاه کانسار بور قره‌گل زنجان با نگرش ویژه بر مشخصه‌های سنگ‌شناسی
مدلسازی بهینه کاربری اراضی در منطقه خرم‌آباد با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
How to handle column growth of wide, flat tables
Alter column datatype in sql
T-SQL - Select records into concatenated text?
How to Pass Variables into Script Tranformation Editor?
Why I can't find syslanguages table in my sql server 2005?
Running sp_executesql query expects parameter @statement
Grant permission to only a view
Count Query in SQL
Deleting or not deleting rows in ssis package destination table
Making a SETUP file
*